Genéza historického vývoja práva zamestnancov na participáciu od počiatkov k európskym zamestnaneckým radám a smernici 94/45

Peter Kotira

Abstrakt

V príspevku sa autor venuje podrobnému spracovaniu a priblíženiu historického vývoja európskych zamestnaneckých rád od ich zakotvenia v návrhoch Stanov európskej spoločnosti až po jej samostatnú úpravu v smernici Rady 94/45/ES z 22. septembra 1994 o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni spoločenstva na účely informovania zamestnancov a prerokovania s nimi. Zobrazuje pomerne náročný proces, ktorý viedol k prijatiu záväznej úpravy danej problematiky. Súčasne poukazuje a podrobne rozoberá jednotlivých predchodcov smernice so zvýšeným dôrazom na priamych predchodcov a to Piatu smernicu a Vredelingovú smernicu. Približuje hlavné argumenty sociálnych partnerov a členských štátov pri jednotlivých návrhoch. Podrobne sa venuje aj prípravnej fáze, ktorá predchádzala prijatiu smernice. V závere zovšeobecňuje hlavné snahy EÚ na tejto úrovni participácie zamestnancov.

Bibliografická citace

KOTIRA, Peter. Genéza historického vývoja práva zamestnancov na participáciu od počiatkov k európskym zamestnaneckým radám a smernici 94/45. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 4, s. 383-391. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5830

Plný Text: