Jednoinstančnost či dvojinstančnost kárného řízení ve věcech soudních exekutorů?

Jan Vylegala

Abstrakt

Článek je úvahou nad instančností kárného řízení v případě projednávání kárných deliktů (provinění) soudních exekutorů. Zda je po právu současná úprava jednostupňového kárného řízení bez možnosti podat odvolání jako opravný prostředek nebo by mělo být kárné řízení dvojstupňové? Zásadní otázkou je, zda lze kárné obvinění chápat jako obvinění trestní v širším slova smyslu? V první části příspěvku jsou zmíněny základní pojmy týkající se problematiky, aktuální právní stav přezkumu v kárném řízení i stručný vývoj kárného řízení ve věcech soudních exekutorů. Další část je věnována otázce instančnosti kárného řízení a možného přezkumu kárného rozhodnutí, včetně porovnání stěžejní judikatury. V závěru pak autor shrnuje poznatky.

Bibliografická citace

VYLEGALA, Jan. Jednoinstančnost či dvojinstančnost kárného řízení ve věcech soudních exekutorů? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 1, s. 94-100. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5797

Klíčová slova

Soudní exekutor; kárná odpovědnost; kárný delikt (provinění); kárné řízení; instanční přezkum; jednostupňové (jednoinstanční) kárné řízení; dvojstupňové (dvojinstanční) kárné řízení.

Plný Text: