K ústavněprávním aspektům soudního poučení o opravném prostředku

Jiří Novák

Abstrakt

Ze složité změti procesních pravidel sloužících k ochraně hmotných práv vyplývá pro materiální právní stát a jeho soudnictví povinnost poučovat účastníky soudního řízení o jejich procesních právech. To platí i na samotném konci řízení, kdy soud musí sám poukázat na možný způsob nápravy jeho případných chyb. Tento text si bere za cíl poukázat na některé ústavněprávní prvky povinnosti poučit účastníky o možnostech podání opravného prostředku a na třech vybraných příkladech poukázat rovněž na možná rizika, která přináší soudní praxe, jež tyto ústavněprávní aspekty zmíněné povinnosti podle mého názoru ne zcela respektuje.

Bibliografická citace

NOVÁK, Jiří. K ústavněprávním aspektům soudního poučení o opravném prostředku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2, s. 185-189. [cit. 2021-10-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5768

Plný Text: