Aplikačné súvislosti pojmu spravodlivosť v právnom poriadku Českej republiky

Roč.21,č.2(2013)

Abstrakt
Exaktná aplikácia právnych termínov je determinovaná predovšetkým poznaním ich správneho významu. Ten by mal vychádzať primárne z formálnych prameňov práva a až v sekundárnom rade z prameňov materiálnych. V tomto príspevku priblížim aplikačné súvislosti termínu spravodlivosť vo vybraných právnych odvetviach s ohľadom na použité formálne pramene.

Stránky:
158–164
Biografie autora

Dušan Čurila

Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

283

Views

156

PDF views