Práva a povinnosti advokáta k mandantovi v právní úpravě Spolkové republiky Německo

Roč.21,č.2(2013)

Abstrakt
Intenzivní* hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo jsou jednou z příčin nárůstu počtu zájemců, obvykle právnických osob, o odbornou právní pomoc vyžadující aplikaci práva našeho západního souseda a stále častější je i zájem o právní zastoupení u tamních soudů a dalších orgánů. Dle seznamu vedeného Českou advokátní komorou mohou kvalifikovaně tyto právní služby se zaměřením na německé právo nabídnout asi tři desítky advokátů. Proto na základě doporučení českého advokáta nebo vlastního rozhodnutí pak tyto osoby nakonec vyhledají odbornou právní pomoc přímo u našeho německého souseda. Jak je to s právy a povinnostmi německého advokáta k mandantovi?

Stránky:
149–158
Biografie autora

Lenka Řehulová

Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka; samostatná advokátka se sídlem v Brně
Metriky

276

Views

383

PDF views