Vztah přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) TZ a přestupku ve světle zásady ne bis in idem

Jan Zůbek, Tomáš Maxa

Abstrakt

Princip „ne bis in idem“ neboli „ne dvakrát v téže věci“ zabezpečuje právní jistou a též autoritu orgánu, který rozhoduje. Souvisí s materiální právní mocí rozhodnutí, hmotněprávním důsledkem právní moci je vznik překážky věci pravomocně rozhodnuté (překážka rei iudicatae). Jedná se o negativní podmínku řízení, která zamezuje tomu, aby jakmile bylo o určité věci pravomocně rozhodnuto, nemohla být tato „totožná“ věc projednávána znovu.

Bibliografická citace

ZŮBEK, Jan a Tomáš MAXA. Vztah přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) TZ a přestupku ve světle zásady ne bis in idem. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2, s. 137-143. [cit. 2021-10-19]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5761

Plný Text: