Riešenie sporov v športe a princípy tzv. športového procesného práva

Tomáš Gábriš

Abstrakt

Príspevok je zameraný na špecifickú problematiku zabezpečenia tzv. športovej spravodlivosti (sports justice, športová justícia). Tento pojem by sme mohli nahradiť a považovať za rovnocenný s pojmom „športové procesné právo“, alebo skôr „športové konanie“ – vzhľadom na kombináciu právnych a mimoprávnych noriem upravujúcich túto problematiku. V názve príspevku hovoríme síce primárne o riešení sporov v športe, pojem športová spravodlivosť alebo justícia však nezahŕňa len riešenie „sporov“ v zmysle sporového občianskeho súdneho konania, ale tiež napr. disciplinárnu zodpovednosť a dopingovú zodpovednosť. Športová spravodlivosť, justícia, resp. športové konanie sú teda pojmami širšími než je riešenie sporov v športe. Primárne sa však v tomto príspevku budeme venovať práve riešeniu sporov. Za základný podklad nám pritom bude slúžiť všeobecne záväzná právna úprava v slovenskom zákone o organizácii a podpore športu, a autonómna úprava športového konania v prostredí Slovenského futbalového zväzu. S ohľadom na obmedzený rozsah príspevku sme sa na tomto mieste s poľutovaním museli vzdať širšieho komparatívneho materiálu z iných športových zväzov.

Bibliografická citace

GÁBRIŠ, Tomáš. Riešenie sporov v športe a princípy tzv. športového procesného práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2.5, s. 291-300. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5748

Plný Text: