Inspirační zdroje Koldínových Práv městských. Výzvy kodikologie české romanistice

Naďa Štachová

Abstrakt

Existuje dostatek příkladů v dějinách, které potvrzují, že díla, stejně jako jejich tvůrci, mívají různé osudy. Díla mají tu výhodu, že povětšinou přežívají své tvůrce, a zapadnou-li snad, potom nebývá výjimkou, že jsou vzkříšena k životu druhému. Sledování tohoto života „po životě“ bývá spojeno s otázkou, pro prameny právní povahy zvlášť důležitou. Jde o otázku, která se ptá po funkci textů, u nichž lze oprávněně předpokládat, že zastaraly, vyšly z užívání a v praxi se dále neuplatnily. I přesto se tyto texty staly součástí řady právních sborníků a spolu s nimi byly hojně opisovány. S takovou situací je možno se setkat i v případě jisté pasáže, jež je obsažena v právní knize brněnského písaře Jana. Své místo si našla také v Právech městských českých Pavla Kristiána z Koldína. Svou obsahově-právní podstatou spadá do oblasti trestního práva, která byla v obou právních kodexech značně rozpracovaná. Pro vyšetření vztahu obou právních památek a jejich textové tradice bude vzhledem k omezenému rozsahu tohoto příspěvku věnována pozornost pouze několika článkům, dotýkajícím se trestněprávní materie.

Bibliografická citace

ŠTACHOVÁ, Naďa. Inspirační zdroje Koldínových Práv městských. Výzvy kodikologie české romanistice. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2.5, s. 262-269. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5741

Plný Text: