Celostátní kolo česko-slovenské studentské vědecké soutěže odborných prací (SVOČ) se zaměřením na sekci právní historie

Jaromír Tauchen

Abstrakt

Vzpomínají-li dnes pamětníci na studium na vysoké škole před společenskými a politickými změnami provedenými po roce 1989, většina z nich se shodne na pozitivním a velice pochvalném hodnocení studentské vědecké soutěže odborných prací, pro kterou se vžila pouze zkratka SVOČ. Právě za minulého režimu měla tato soutěž po právu velkou prestiž a většina dnešních docentů a profesorů se této soutěže zúčastnila a vyhrála i celostátní kolo, někteří dokonce i vícekrát za sebou. V minulosti se fakultních kol zúčastňovalo i několik desítek studentů a do celostátního kola byly vždy z každé právnické fakulty vysílány celé delegace. Pro studenty představovala účast na SVOČ velkou výhodu především v tom, že si již v nižších ročních svého studia vyzkoušeli, jakým způsobem psát odbornou práci. Při psaní diplomové práce tak byli již podrobně obeznámeni s prací s prameny a literaturou. Z okruhu tzv. „svočkařů“ si pak vedoucí kateder vybírali kandidáty aspirantury a potažmo své budoucí kolegy. Cílem soutěže tak bylo podněcovat zájem posluchačů o vědeckou činnost a poskytnout jim dostatečnou příležitost a motivaci ke zdokonalování jejich odborných znalostí a dovedností. Bohužel po roce 1989 došlo k tomu, že tato soutěž byla považována za relikt minulého režimu (snad proto, že ji pomáhal organizovat SSM) a nastal její postupný zánik. Po uplynutí řady let byla obnovena fakultní kola, avšak charakter soutěže se oproti minulosti značně změnil a rovněž úroveň odevzdávaných prací značně poklesla.

Bibliografická citace

TAUCHEN, Jaromír. Celostátní kolo česko-slovenské studentské vědecké soutěže odborných prací (SVOČ) se zaměřením na sekci právní historie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 3, s. 430-431. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5709

Plný Text: