Pojem legitimity a krize lidských práv

Martin Hapla

Abstrakt

V jistém smyslu můžeme říci, že se tématem legitimity práva zabývají filosofové, právníci, politologové i státovědci již od nepaměti. Klademe-li si otázku po legitimitě práva, zpravidla se ptáme po jeho oprávněnosti – hledáme jeho ospravedlnění. Je přirozené, že toto tázání nezůstává izolované, nýbrž již v zápětí vyvolává další a další otázky. Jaké konsekvence plynou – nebo by měly plynout – z toho, pokud je právo shledáno nelegitimním? Nakolik vůbec musí (nebo nemusí) být právo legitimní, aby mohlo být nazýváno právem? Jaký je vztah mezi legitimitou, legalitou a spravedlností? Jsou to zcela odlišné pojmy anebo se alespoň částečně překrývají? To je jen několik příkladů z mnoha. Již na nich však můžeme sledovat, jak úzce souvisí problematika legitimity práva s jeho podstatou. Není tedy divu, že se jedná o téma stále živé a v obecné rovině reflektované i v prostředí české právní vědy. Jedná se ovšem také o téma velmi rozsáhlé, a proto bych se rád v následujícím textu zamyslel nad otázkou legitimity zejména ve vztahu k jedné relativně užší oblasti, kterou jsou lidská práva.

Bibliografická citace

HAPLA, Martin. Pojem legitimity a krize lidských práv. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 3, s. 397-405. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5704

Plný Text: