Kedy majú členské štáty aplikovať Chartu základných práv Európskej únie?

Veronika Laciaková

Abstrakt

Charta základných práv Európskej únie (ďalej aj ako „Charta základných práv“ alebo „Charta“) je mimoriadne významný a prvý ucelený dokument zakotvujúci základné práva v Európskej únii. Hoci bola Charta prioritne koncipovaná pre Európsku úniu (ďalej aj ako „únia“ alebo „EÚ“), povinnosť uplatňovať Chartu majú v určitých, relatívne početných ale nie presne vymedzených prípadoch aj členské štáty. Cieľom tohto príspevku je poukázať na povinnosť vnútroštátnych orgánov členských štátov EÚ aplikovať Chartu základných práv, ak vykonávajú právo únie, resp. konajú v rámci pôsobnosti práva únie. Zámerom autora je poskytnúť interpretáciu týchto kľúčových pojmov, ktoré sú kritériom pre aplikáciu Charty na vnútroštátnej úrovni, a to predovšetkým s prihliadnutím na judikatúru Súdneho dvora. V tejto súvislosti je potrebné odpovedať aj na otázku, či účinkom Protokolu č. 30 o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Poľsko a Spojené kráľovstvo (ďalej aj ako „Protokol“), ktorého rozšírenie pôsobnosti sa v súčasnosti plánuje aj na Českú republiku, je nemožnosť aplikácie ustanovení Charty v daných štátoch, a teda či práva vyplývajúce z Charty základných práv nie sú vo vzťahu k týmto štátom vynútiteľné na vnútroštátnych súdoch.

Bibliografická citace

LACIAKOVÁ, Veronika. Kedy majú členské štáty aplikovať Chartu základných práv Európskej únie? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 3, s. 364-370. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5700

Plný Text: