Trest domáceho väzenia po novele č. 390/2012 Sb.

Marcela Nováková

Abstrakt

Predkladaný odborný článok je zameraný na problematiku trestu domáceho väzenia avšak špecificky na premenu trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, nakoľko ide o mimoriadne aktuálnu ale zároveň aj mimoriadne odborne náročnú problematiku. V úvodnej kapitole článku sa preto budem zameriavať na právny rozbor zmien, ktoré v rámci zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)2 priniesla novela zákona č. 390/2012 Sb., ktorou sa mení zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, pričom sa pokúsim o načrtnutie konkrétnych pozitívnych ale i negatívnych aspektov, ktoré s novou úpravou predpisov českého trestného práva súvisia. Táto novelizácia totiž mimo iné do trestního zákoníku začlenila nový § 57a, umožňujúci premenu trestu odňatia slobody v trest domáceho väzenia, a do trestního řádu potom nový § 333b, upravujúci postup pri využívaní tohto inštitútu. Novú právnu úpravu z určitého pohľadu vnímam ako problémovú a to najmä v súvislosti s už platnou právnou úpravou, ktorá upravuje problematiku podmienečného prepustenia z trestu odňatia slobody. Pokiaľ ide o samotný

Bibliografická citace

NOVÁKOVÁ, Marcela. Trest domáceho väzenia po novele č. 390/2012 Sb. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 4, s. 507-515. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5667

Plný Text: