Vyloučení osob podezřelých z terorismu z postavení uprchlíka dle čl. 1F c) Úmluvy o právním postavení uprchlíků

Roč.21,č.4(2013)

Abstrakt
Smyslem mezinárodního uprchlického práva je poskytnout ochranu osobám, které mají opodstatněný strach z pronásledování a v jejich vlasti jim hrozí nebezpečí. V rámci mezinárodního práva je tento cíl zajištěn zejména prostřednictvím Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 ve znění Protokolu z roku 1967 (dále jen „Ženevská úmluva“), jejímiž vůdčími principy jsou humanitární hledisko a ochrana lidské důstojnosti. V úmluvě je však kromě formulace pozitivní definice uprchlíka a jeho právního postavení obsažena rovněž úprava, podle níž jsou některé osoby z postavení uprchlíka vyloučeny. Dle článku 1F se jedná o osoby, které si z důvodu spáchání vymezeného okruhu zvlášť závažných a odsouzeníhodných činů mezinárodní ochranu nezaslouží.

Stránky:
488–492
Biografie autora

Linda Janků

Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

asistentka
Metriky

429

Views

196

PDF views