Proměny nadačního práva v Evropě

Kateřina Ronovská

Abstrakt

Ve všech evropských zemích existuje právní forma nadace nebo její funkční obdoba. Nadační právo se však vlivem různých kulturních, sociálních a politických okolností rozvinulo do širokého spektra podob a pojetí. V následujícím pojednání budu věnovat pozornost proměnám nadačního práva v Evropě – od dob minulých, až po současnost. Zároveň se pokusím postihnout společné evropské vývojové tendence i možné výhledy do budoucna. Přitom využiji závěrů vlastní komparativní analýzy německého, švýcarského, rakouského, nizozemského a českého nadačního práva, která byla publikována v roce 2012. V neposlední řadě bych chtěla postihnut reflexi těchto vývojových tendencí v novém občanském zákoníku (zákoně č. 89/2012 Sb., dále též „NOZ“), který přináší pro nadační sféru nezanedbatelné změny – koncepční i obsahové.

Bibliografická citace

RONOVSKÁ, Kateřina. Proměny nadačního práva v Evropě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 4, s. 461-467. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5659

Plný Text: