Posuzování nutnosti právní regulace

Roč.22,č.1(2014)

Abstrakt
Tento text se zabývá otázkou posuzování dopadů právní regulace. Zaměříme se proto na aktuální stav mechanismu RIA (zkratka pro „regulation impact assesement“), který je v současnosti uplatňován v České republice k posuzování dopadů právní regulace. Vedle Legislativních pravidel vlády a usnesení vlády, kterými byla RIA v ČR zavedena a měněna, a s nimi souvisejících předpisů, byly jako prameny použity odborné články zabývající se tímto tématem i v jiných státech, aby bylo možné i srovnání se zahraniční situací.

Stránky:
62–68
Biografie autora

Markéta Klusoňová

Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Katedra právní teorie, Právnická fakulta MU
Metriky

371

Views

300

PDF views