Posuzování nutnosti právní regulace

Markéta Klusoňová

Abstrakt

Tento text se zabývá otázkou posuzování dopadů právní regulace. Zaměříme se proto na aktuální stav mechanismu RIA (zkratka pro „regulation impact assesement“), který je v současnosti uplatňován v České republice k posuzování dopadů právní regulace. Vedle Legislativních pravidel vlády a usnesení vlády, kterými byla RIA v ČR zavedena a měněna, a s nimi souvisejících předpisů, byly jako prameny použity odborné články zabývající se tímto tématem i v jiných státech, aby bylo možné i srovnání se zahraniční situací.

Bibliografická citace

KLUSOŇOVÁ, Markéta. Posuzování nutnosti právní regulace. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 1, s. 62-68. [cit. 2020-09-22]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5619

Plný Text: