Ombudsman jako iniciátor abstraktní kontroly norem

Jaroslav Benák

Abstrakt

Institut ombudsmana se během 20. století rozšířil po celém světě. Obecně přijímaná definice charakterizuje ombudsmana jako „instituci zřízenou ústavou nebo aktem zákonodárné či výkonné moci, v jejímž čele stojí veřejný činitel odpovědný parlamentu či vládě, který je oprávněn od jednotlivců přijímat stížnosti proti orgánům veřejné moci či jednotlivým úředníkům nebo zahájit šetření z vlastní iniciativy a který je oprávněn provádět šetření, doporučovat opatření k nápravě a vydávat zprávy.“

Bibliografická citace

BENÁK, Jaroslav. Ombudsman jako iniciátor abstraktní kontroly norem. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 1, s. 33-37. [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5615

Plný Text: