Výhody a nevýhody laické participace v soudnictví

Milan Boháček

Abstrakt

Téma účasti laiků na soudním rozhodování, jež je v České republice stále aktuální, a to zejména díky nedávné snaze Ministerstva spravedlnosti omezit rozsah účasti přísedících u soudních řízení, je analyzováno z pohledu důvodů existence laické participace v současném právním řádu. Autor od sebe na základě zvolené metodologie odděluje podstatné důvody existence účasti laiků na soudním rozhodování, jež jsou samy o sobě způsobilé přimět ústavodárce či zákonodárce k zavedení institutu laické účasti do právního řádu, od jejích výhod a nevýhod. Tyto výhody a nevýhody jsou považovány za argumenty druhého řádu, generované výše stojícími důvody existence, přičemž samy o sobě nejsou schopny ovlivnit rozhodnutí o kodifikaci či zrušení institutů laické participace. Pro rozhodnutí o další podobě českého institutu přísedících je proto nutné vzít v úvahu především důvody jeho existence a vést o nich důkladnou celospolečenskou debatu, jejímž výstupem má být řádně vyargumentované stanovisko zohledňující pokud možno všechny aspekty uvedené problematiky.

Bibliografická citace

BOHÁČEK, Milan. Výhody a nevýhody laické participace v soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 2, s. 158-166. [cit. 2020-09-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5583

Plný Text: