Možnost řešení bagatelních trestných činů rozšířením použití institutu trestního stíhání se souhlasem poškozeného

Pavel Jiříček, Milana Hrušáková

Abstrakt

Autoři se ve svém článku zabývají problematikou řešení bagatelních trestných činů, tedy deliktů, které naplnily znaky příslušné skutkové podstaty, dosahují potřebné společenské škodlivosti, aby nepostačovalo řešení prostřednictvím institutů jiného právního odvětví, avšak tato jejich společenská škodlivost je přesto relativně nízká. Bagatelní trestné činy, zejména majetkové, v poměrně velké míře zahlcují trestní justici, jež je dlouhodobě přetížena. Je proto žádoucí, aby takovéto bagatelní trestné činy v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe byly, je-li to jen trochu možné, řešeny jinými prostředky, než odsuzujícím rozsudkem. Autoři rozebírají možnosti rozšíření institutu trestního stíhání se souhlasem poškozeného tak, aby s jeho využitím bylo možné bagatelní trestné činy efektivně vyřešit již ve fázi prověřování, aniž by tím bylo jakkoliv sníženo naplnění účelu trestního řízení. Zvýšenou pozornost pak autoři věnují bagatelním proviněním mladistvých, u nichž je kladen zvýšený důraz na výchovné působení trestního práva, tudíž aplikace alternativních řešení trestných činů s nízkou společenskou škodlivostí je u nich o to více opodstatněná.

Bibliografická citace

JIŘÍČEK, Pavel a Milana HRUŠÁKOVÁ. Možnost řešení bagatelních trestných činů rozšířením použití institutu trestního stíhání se souhlasem poškozeného. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 2, s. 115-120. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5571

Plný Text: