Možnost řešení bagatelních trestných činů rozšířením použití institutu trestního stíhání se souhlasem poškozeného

Pavel Jiříček, Milana Hrušáková

Abstrakt

Autoři se ve svém článku zabývají problematikou
řešení bagatelních trestných činů, tedy deliktů, které
naplnily znaky příslušné skutkové podstaty, dosahují
potřebné společenské škodlivosti, aby nepostačovalo
řešení prostřednictvím institutů jiného právního odvětví,
avšak tato jejich společenská škodlivost je přesto
relativně nízká. Bagatelní trestné činy, zejména majetkové,
v poměrně velké míře zahlcují trestní justici, jež
je dlouhodobě přetížena. Je proto žádoucí, aby takovéto
bagatelní trestné činy v souladu se zásadou subsidiarity
trestní represe byly, je-li to jen trochu možné, řešeny jinými
prostředky, než odsuzujícím rozsudkem. Autoři
rozebírají možnosti rozšíření institutu trestního stíhání
se souhlasem poškozeného tak, aby s jeho využitím
bylo možné bagatelní trestné činy efektivně vyřešit již
ve fázi prověřování, aniž by tím bylo jakkoliv sníženo
naplnění účelu trestního řízení. Zvýšenou pozornost pak
autoři věnují bagatelním proviněním mladistvých,
u nichž je kladen zvýšený důraz na výchovné působení
trestního práva, tudíž aplikace alternativních řešení
trestných činů s nízkou společenskou škodlivostí je
u nich o to více opodstatněná.

Bibliografická citace

JIŘÍČEK, Pavel a Milana HRUŠÁKOVÁ. Možnost řešení bagatelních trestných činů rozšířením použití institutu trestního stíhání se souhlasem poškozeného. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 2, s. 115-120. [cit. 2019-05-23]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5571

Plný Text: