Několik poznámek k problematice opuštění nemovitosti

Martina Franková

Abstrakt

Zákon č. 89/2012 Sb., *občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“) přináší mimo jiné důležitou změnu ve způsobu zániku vlastnického práva k nemovitosti, když výslovně v § 1045 zakotvuje možnost jejího opuštění a dále pak opuštění nemovité věci výslovně upravuje též v § 1050 a § 3067. Na tato ustanovení NOZ reagují též právní předpisy upravující katastr nemovitostí, konkrétně § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona a katastrální vyhláška č. 357/2013 Sb.. Katastrální zákon v § 65 v reakci na právní úpravu opuštění nemovitostí nevykonáváním vlastnického práva řeší problematiku nemovitostí, jejichž vlastník je neznámý, resp. v katastru neevidovaný, resp. evidovaný způsobem neumožňujícím jeho identifikaci. Katastrální vyhláška pak upravuje náležitosti listin, na jejichž základě je možný vklad do katastru nemovitostí, tedy i listiny, kterou se dosavadní vlastník zbavuje svého vlastnického práva k nemovitosti. Platná právní úprava sice jednoznačně odstraňuje pochybnosti o možnosti opuštění nemovitosti, v ostatních ohledech však naopak vyvolává celou řadu otázek. Nastínit je a pokusit se alespoň na některé z nich nalézt možné odpovědi je cílem tohoto článku.

Bibliografická citace

FRANKOVÁ, Martina. Několik poznámek k problematice opuštění nemovitosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 2, s. 109-115. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5562

Plný Text: