Jedenáct let aplikace Nařízení o dokazování ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie

Lucie Zavadilová

Abstrakt

Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech je použitelné od 1. ledna 2004. Ve vztazích mezi členskými státy Evropské unie s výjimkou Dánska se tak aplikuje již více než 11 let. Nařízení zavádí dva způsoby přeshraničního dokazování. A to dokazování dožádaným soudem na základě právní pomoci ve styku s cizinou, a dále přímé dokazování dožadujícím soudem v jiném členském státě. Nicméně, nařízení nedefinuje řadu pojmů důležitých pro vymezení jeho působnosti. Aplikační praxe však ukazuje, že tato skutečnost nezpůsobuje v členských státech zásadní problémy. Absence definic je překonávána autonomním výkladem a v posledních letech také judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Cílem příspěvku je analýza tohoto nařízení, a to zejména v kontextu relevantní judikatury SDEU. Zvláštní pozornost je věnována přínosům, ale i nedostatkům nařízení.

Bibliografická citace

ZAVADILOVÁ, Lucie. Jedenáct let aplikace Nařízení o dokazování ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 2, s. 225-236. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5435

Klíčová slova

Nařízení o dokazování; přeshraniční dokazování; Soudní dvůr Evropské unie; věci občanské a obchodní

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

STEINER, Vilém. Mezinárodní právní pomoc ve věcech občanskoprávních. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964, s. 19, 20, 39, 40.

ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Evropský justiční prostor (v civilních otázkách). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 365. ISBN 80-210-4053-X.

STORSKRUBB, Eva. Civil Procedure and EU Law: A Policy Area Uncovered. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2008, s. 114–118. ISBN 978-0-19-953317-6.

SVOBODA, Jiří. Dokazování v členských státech EU. Ad Notam. 2009, roč. 15, č. 2, s. 49. ISSN 1211-0558.

PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 213–216. ISBN 978-80-7400-504-6.

BETETTO, Nina. Introduction and practical cases on Council Regulation (EC) No 1206/2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters. The European Legal Forum. Forum Iuris Communis Europae [online]. 2006, vol. 4, s. 138 [cit. 26. 2. 2015]. Dostupné z: http://www.simons-law.com/library/pdf/e/680.pdf

NUYTS, Arnaud a Joe SEPULCHRE. Taking of Evidence in the European Union under EC Regulation 1206/2001. Business Law International [online]. 2004, vol. 5, no. 3, s. 326 [cit. 26. 2. 2015]. Dostupné z: http://heinonline.org/

BOGDAN, Michael. Concise Introduction to EU Private International Law. 2 ed. Groningen: Europa Law Publishing, 2012, s. 190. ISBN 978-90-89521-088.

HEIN, Jan. Drawing the line between Brussels I and the Evidence Regulation. Note on the opinion of Advocate General Juliane Kokott in Case C-175/06 of 18 July 2007. The European Legal Forum. Forum Iuris Communis Europae [online]. 2008, vol. 1, s. 34 – 36 [cit. 27. 2. 2015]. Dostupné z: http://www.simonslaw.com/library/pdf/e/883.pdf

https://doi.org/10.5817/CPVP2016-2-8