Ustanovení o použití jiných právních předpisů v dvoustranných dohodách o podpoře a ochraně mezinárodních investic

Ivan Cisár

Abstrakt

Ustanovení o použití jiných právních předpisů je pravidelně součástí dvoustranných smluv o podpoře a ochraně mezinárodních investic. I když jde o ustanovení, kterého se investoři dovolávají jenom zřídka, jejich snahou je tímto ustanovením odvrátit negativní rozhodnutí týkající sa typičtějších ustanovení dvoustranných investičních smluv. Investoři se pokoušejí takováto ustanovení vykládat jako variace na zastřešující klauzuli nebo doložku nejvyšších výhod. Tento článek analyzuje interpretaci zvolenou investoři v jednotlivých případech a rozhodnutí tribunálu. Cílem je poskytnout vlastní interpretaci účelu a obsahu takovýchto ustanovení.

Bibliografická citace

CISÁR, Ivan. Ustanovení o použití jiných právních předpisů v dvoustranných dohodách o podpoře a ochraně mezinárodních investic. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 2, s. 203-223. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5434

Klíčová slova

dvoustranné smlouvy o podpoře a ochraně investic; použití jiných předpisů; zacházení

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Citováno z SORNARAJAH, M. The international law on foreign investment. 3rd ed. New York: Cambridge University Press, 2010, xxx, 524 p. ISBN 9780521747653, s. 36.

DOLZER, Rudolf a Christoph SCHREUER. Principles of international investment law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2012, xxxvi, 417 s. ISBN 978-0-19-965180-1, s. 2–4.

PETERSON, Luke. In policy switch, Australia disavows need for investor-state arbitration provisions in trade and investment agreements, IAReporter, 14. duben 2011, dostupné na http://www.iareporter.com/articles/in-policy-switch-australia-disavows-need-for-investor-state-arbitration-provisions-in-trade-and-investment-agreements/

PETERSON, Luke. European Commission favours more judicialization of ISDS in near term – a multilateral court in the longer term, IAReporter, 5. březen 2015, dostupné na http://www.iareporter.com/articles/european-commission-favors-more-judicialization-of-isds-in-near-term-a-multilateral-court-in-the-longer-term/

NEWCOMBE, Andrew Paul a Lluís PARADELL. Law and practice of investment treaties: standards of treatment. Austin: Wolters Kluwer, 2009, xxx, s. 317, 614 s. ISBN 978-90-411-2351-0.

GALLAGHER, Norah a Wenhua SHAN. Chinese investment treaties: policies and practice. New York: Oxford University Press, 2009, lix, p. 230–231, 592 p. ISBN 0199230250.

PAPAEFSTRATIOU FOUCHARD, Athina. Bilateral Investment Treaty Overview - Greece. IC-OV 021 GR(2010) [online]. [cit. 2015-10-18]. Dostupné z: http://oxia.ouplaw.com/view/10.1093/law:iic/
ov-gr.document.1/law-iic-ov-gr?rskey=5s6GFx, p. D41.

BROWN, Chester. Commentaries on selected model investment treaties. First edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013, cxxi, 895 pages. Oxford commentaries on international law. ISBN 0199645191, s. 749-750.

VOSS, Jan Ole. The impact of investment treaties on contracts between host states and foreign investors. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2011, xxxviii, 363 p. Studies on the law of treaties, v. 4. ISBN 9004192239, s. 25–50.

MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému. 5., podstatně upr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 23, 27, 176, 551 s. ISBN 978-80-210-4474-6.

ČEPELKA, Čestmír. Právo mezinárodních smluv: Vídeňská úmluva o smluvním právu (1969) - s komentářem. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999, s. 50–51, 202 s. ISBN 80-7184-970-7.

https://doi.org/10.5817/CPVP2016-2-7