Minimální požadavky na odůvodnění správního rozhodnutí ve středoevropském kontextu

Radislav Bražina

Abstrakt

Tématem článku je problematika minimálních standardů odůvodnění správních rozhodnutí ve středoevropském kontextu, tj. ve světle právní úpravy České republiky, Německa, Rakouska a Polska s přihlédnutím k dokumentům Rady Evropy a judikatuře ESLP. Odůvodnění získává své místo v oblasti záruk zákonnosti ve veřejné správy a v systému ochrany práv adresátů veřejné správy, přičemž tento článek analyzuje společný sdílený minimální nároků kladených na odůvodnění za pomocí studia odborné literatury, analýzy a dílčí komparace právních řádů vybraných zemí, včetně judikatury správních soudů. Ve středoevropském prostředí je sjednocujícím prvkem minimálních požadavků na odůvodnění (s mírnými odchylkami) povinnost správního orgánu uvést zásadní (podstatné) důvody vedoucí správní orgán k vydání daného rozhodnutí ve spojení s hodnocením podkladů řízení a důkazů. Této otázce je věnována hlavní část článku. Autor se zabývá i možnostmi vydání rozhodnutí bez odůvodnění. Tyto výjimky analyzuje a zaměřuje se zejména na problematiku jejich souladnosti se zásadou řádného odůvodnění jakožto jedné z obecných právních zásad.

Bibliografická citace

BRAŽINA, Radislav. Minimální požadavky na odůvodnění správního rozhodnutí ve středoevropském kontextu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 2, s. 121-130. [cit. 2019-02-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5428

Klíčová slova

zásada řádného odůvodnění; odůvodnění; úplnost odůvodnění; minimální požadavky na odůvodnění.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 207.

SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upr. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 440.

SKULOVÁ, S. In: SKULOVÁ, Soňa; KLIKOVÁ Alena a David HEJČ. Prostředky ochrany subjektivních
práv ve veřejné správě: sborník příspěvků z workshopu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 54.

VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon,
2012, s. 612.

STELKENS, Paul; BONK Heinz Joachim a Michael SACHS. Verwaltungsverfahrensgesetz: Kommentar.
8. Aufl. München: C. H. Beck, 2014, s. 1311.

HENGSTSCHLÄGER, Johannes a David LEEB. Kommentar zum Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2005, s. 685.

KOLONOVITS, Dieter; MUZAK; Gerhard a Karl STÖGER. Grundriss des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts: einschließlich der Verfahren vor den Verwaltungsgerichten und vor dem VwGH. 10. Aufl. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2014, s. 254.

PRZYBYSZ, Piotr. Kodeks postępowania administracyjnego: komentarz. 10. wyd. Warszawa: LexisNexis, 2013, s. 314.

FEDERCZYK, Wojciech, Michał KLIMASZEWSKI a Bartosz MAJCHRZAK. Postepowanie administracyjne.
3. wyd. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2013, xxv, s. 166.

ADAMIAK, Barbara a Janusz BORKOWSKI. Kodeks postępowania administracyjnego: komentarz. 13. wyd. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014, xx, s. 464.

MUDRECKI, Artur a Lidia KLAT-WERTELECKA. Kodeks Kodeks postępowania administracyjnego komentáry dla praktyków z suplementem elektronicznym. 1. wyd. Gdańsk: Wydawnictwo ODDK, 2012, s. 455.

https://doi.org/10.5817/CPVP2016-2-1