Územní plánování v datech se zaměřením na účast veřejnosti

Vendula Zahumenská, Petra Humlíčková

Abstrakt

Cílem tohoto článku je podpořit diskusi o nezbytnosti širšího zapojení veřejnosti do rozhodování nejen prostřednictvím základních nástrojů obsažených ve stavebním zákoně, ale i prostřednictvím jiných metod, v zákoně neupravených. Autorky článku sesbíraly data o zapojování veřejnosti do procesu pořizování územně plánovací dokumentace na úrovni krajů i statutárních měst. Tato data podle našeho názoru ukazují, že způsoby participace občanů, které upravuje stavební zákon, jsou vhodné, pokud mají být poslední fází, ve které se mohou občané ještě k připravenému návrhu územního plánu nebo zásad územního rozvoje vyjádřit. Jsou však zcela nedostatečné, pokud mají oslovit co nejvíce lidí z dotčené komunity a pokud mají směřovat k nalezení vhodného řešení, zvýšení důvěry ve fungování veřejné správy a ke ztotožnění se s přijatým řešením.

Bibliografická citace

ZAHUMENSKÁ, Vendula a Petra HUMLÍČKOVÁ. Územní plánování v datech se zaměřením na účast veřejnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 3, s. 260-273. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5387

Plný Text: