O zablokování soudu námitkami podjatosti a o tom, jakým způsobem (ne)řešit tuto situaci

Alžbeta Rosinová

Abstrakt

Cílem příspěvku je analyzovat a zhodnotit aktuální změnu slovenské úpravy vylučování ústavních soudců ve světle judikatury ESLP. Nejprve se budu věnovat případu Harabin proti Slovensku (Část I.) a následně stručně shrnu situaci v kauze Jozefa Čentéše (Část II.). Dále budu analyzovat dosah čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a z344ákladních svobod (dále jen „Úmluva“) na rozhodování o námitkách podjatosti (Část III.) a nakonec budu hodnotit řešení, k nimž přistoupil slovenský zákonodárce a ÚS SR, z pohledu Úmluvy (Část IV. a V.). V závěru se vyjádřím také k možnosti aplikace tzv. doktríny nezbytnosti (Část VI.) a pokusím se rovněž nastínit možné návrhy na změny v aktuální české právní úpravě, jimiž by se předcházelo případnému zablokování Ústavního soudu České republiky v důsledku nadužívání institutu podjatosti (Část VII.).

Bibliografická citace

ROSINOVÁ, Alžbeta. O zablokování soudu námitkami podjatosti a o tom, jakým způsobem (ne)řešit tuto situaci. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 4, s. 344-351. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5365

Plný Text: