Význam výhrady podle článku 95 pro aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Jana Svěráková

Abstrakt

Vídeňská úmluva je jedním z nejvýznamnějších pramenů práva mezinárodní obchodu. Otázka její aplikovatelnosti však není vždy jednoznačně zodpověditelná – v případě České republiky obzvláště vzhledem k vázanosti výhradou podle čl. 95 Úmluvy. S ohledem na složitost problematiky byl tento článek rozdělen na dvě části, přičemž v části první byl rozebrán především historický aspekt vzniku výhrady podle čl. 95 a dále též obecné úvahy o aplikaci Vídeňské úmluvy z pohledu územně personálního aspektu. Analyzována byla též základní aplikace Úmluvy, tj. dle čl. 1 odst. 1 písm. a), v jehož smyslu je Úmluva použitelná, pokud smlouva o koupi zboží byla uzavřena mezi stranami majícími místa podnikání v různých státech, které jsou státy smluvními. V tomto směru bylo konstatováno, že výklad ustanovení písm. a) odst. 1 čl. 1 Úmluvy nepřináší žádná významná úskalí. Důvodem je skutečnost, že aplikace dle předmětného ustanovení je automatická, a není tedy třeba, aby kolizní normy na Úmluvu odkazovaly.

Bibliografická citace

SVĚRÁKOVÁ, Jana. Význam výhrady podle článku 95 pro aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 4, s. 315-323. [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5361

Plný Text: