SCHAMBECK Herbert: Kirche, Politik und Recht

Petr Kreuz

Abstrakt

Recenze publikace - SCHAMBECK Herbert: Kirche, Politik und Recht
Ausgewählte Abhandlungen und Vorträge, Berlin, Duncker & Humblot 2013. 239 s., ISBN 978-3-428-14190-6.

Bibliografická citace

KREUZ, Petr. SCHAMBECK Herbert: Kirche, Politik und Recht. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 2 [cit. 2018-10-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5328

Plný Text: