Uplatňování trestních sankcí vůči osobám seniorského věku

Jana Firstová

Abstrakt

V souvislosti se změnami demografické situace v jednotlivých státech, stárnutím populace dochází též k pozvolnému nárůstu pachatelů z řad seniorů. Je nutné konstatovat, že dosavadní přístupy klasické trestní justice příliš nereflektují specifické potřeby seniorů a s tím související možnosti společnosti v oblasti zacházení s touto věkovou kategorií osob dopouštějících se protiprávní činnosti. Příspěvek se zabývá myšlenkou naplňování účelu trestu ve vztahu k pachatelům seniorského věku při respektu jednotlivých teorií trestu, tak jak jsou v jednotlivých opatřeních či sankcích zastoupeny. Zabývá se též specifiky zacházení se seniory ve výkonu trestu odnětí svobody, kdy poukazuje na nárůst podílu osob starších 65 let ve vězeňských zařízeních a na nutnost vypracování komplexního modelu zacházení s vězni seniorského věku, který se již v určitých náznacích objevuje též v nově zpracované koncepci vězeňství do roku 2025.

Bibliografická citace

FIRSTOVÁ, Jana. Uplatňování trestních sankcí vůči osobám seniorského věku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 1, s. 47-57. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5263

Klíčová slova

penitenciární péče; senior; věznice; teorie trestu; trest odnětí svobody; zacházení.

Plný Text: