Efektivní sankční politika – trendy a limity

Jana Hulmáková

Abstrakt

Článek se se zabývá aktuálními trendy v oblasti ukládání trestů a v aplikaci odklonů s restorativními prvky v trestním řízení v České republice a také v jednotlivých krajích České republiky, které mohou omezovat zásadu individualizace trestu a ukládání odklonů. Pozornost je věnována zejména vývoji struktury alternativních trestů a krátkodobému nepodmíněnému trestu odnětí svobody ve spojení s reformou trestního práva hmotného, dalšími novelizacemi trestního zákoníku, amnestií prezidenta republiky v roce 2013, ale také vlivem ukládání trestů trestními příkazy. Zmíněny jsou též některé problémy, které snižují možnost širší aplikace odklonů s restorativními prvky.

Bibliografická citace

HULMÁKOVÁ, Jana. Efektivní sankční politika – trendy a limity. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 1, s. 37-46. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5262

Klíčová slova

alternativní tresty; odklony; sankční politika.

Plný Text: