Svoboda médií jako právní koncept: jak definuje ESLP „médium“?

Roč.30,č.4(2022)

Abstrakt

Uvažujeme-li o svobodě médií jako o samostatném právním konceptu, jak definovat média? Tento článek zkoumá odpověď, kterou lze na tuto otázku poskytnout na základě judikatury ESLP. Argumentuje, že ačkoli se literatura pokusila definice nabídnout, soud používá převážně intuitivní přístup k určení, zda je určitý subjekt médiem, případně novinářem. Literatura identifikovala několik vodítek, která z jeho judikatury vyplývají: zaměření na otázky veřejného zájmu a zvláštní povinnosti a odpovědnost. Ta však nejsou dostatečně rozlišující, protože se vztahují i k výkonu svobody projevu jiných subjektů. Článek dospívá k závěru, že v judikatuře ESLP k čl. 10 Úmluvy nelze nalézt podporu pro chápání postavení médií jako privilegovaného z jejich podstaty. To vede k úvahám, zda některá specifická práva spojovaná se svobodou médií mají být spojována pouze s médii.


Klíčová slova:
svoboda projevu; média; svoboda médií; novinářská činnost; veřejný zájem; povinnosti a odpovědnost

Stránky:
671–693
Biografie autora

Terezie Boková

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Faculty of Law, University of Oxford

doktorandka; studentka programu MJur

Reference

BERLIN, I. Čtyři eseje o svobodě. 1. vyd. Prostor, 1999, Střed. ISBN 978-80-7260-004-5.

CALVERT, C. And You Call Yourself a Journalist: Wrestling with a Definition of Journalist in Law. Dickinson Law Review. 1998, roč. 103, č. 2, s. 411–452.

CURRAN, James. Reinterpreting the democratic roles of the media. Brazilian Journalism Research. 2014, roč. 10, č. 2, s. 28–53. ISSN 1981-9854. DOI: http://doi.org/10.25200/BJR.v10n2.2014.768

FLANAGAN, A. Defining ‘journalism’ in the age of evolving social media: a questionable EU legal test. International Journal of Law and Information Technology. Oxford Academic, 2013, roč. 21, č. 1, s. 1–30. ISSN 0967-0769. DOI: http://doi.org/10.1093/ijlit/eas021

GLEASON, T. If We Are All Journalists, Can Journalistic Privilege Survive? Javnost - The Public. Routledge, 2015, roč. 22, č. 4, s. 375–386. ISSN 1318-3222. DOI: http://doi.org/10.1080/13183222.2015.1091625

GRABENWARTER, Ch. European Convention on Human Rights: commentary. C. H. Beck; Hart; Nomos: Helbing Lichtenhahn, 2014. ISBN 978-1-84946-191-7. DOI: https://doi.org/10.5771/9783845258942

KMEC, J. a kol. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vyd. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3.

KOLTAY, A. The concept of media freedom today: new media, new editors and the traditional approach of the law. Journal of Media Law. 2015, roč. 7, č. 1, s. 36–64. ISSN 1757-7632, 1757-7640. DOI: http://doi.org/10.1080/17577632.2015.1055143

LAMER, W. Press Freedom as an International Human Right. Cham: Springer International Publishing, 2018. ISBN 978-3-319-76507-5. DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-319-76508-2

MARCISZ, P. The Lex TVN and the End of Free Media in Poland. Verfassungsblog [online]. Dostupné z: https://verfassungsblog.de/the-lex-tvn-and-the-end-of-free-media-in-poland/ [cit. 28. 8. 2022].

MÖLLER, K. The global model of constitutional rights. 1. vyd. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2012, Oxford constitutional theory. ISBN 978-0-19-966460-3.

MORAVEC, O. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013, Edice Student. ISBN 978-80-87576-52-6.

OSTER, J. Theory and Doctrine of ‘Media Freedom’ as a Legal Concept. Journal of Media Law. 2013, roč. 5, č. 1, s. 57–78. ISSN 1757-7632, 1757-7640. DOI: http://doi.org/10.5235/17577632.5.1.57

RAZ, J. On the Nature of Rights. Mind. 1984, roč. 93, č. 370, s. 194–214. ISSN 0026-4423. DOI: https://doi.org/10.1093/mind/XCIII.370.194

TAMBINI, D. A theory of media freedom. Journal of Media Law. 2021, s. 1–18. ISSN 1757-7632, 1757-7640. DOI: http://doi.org/10.1080/17577632.2021.1992128

TAMBINI, D. Media freedom. Medford: Polity Press, 2021. ISBN 978-1-5095-4468-4.

WRAGG, P. A free and regulated press: defending coercive independent press regulation. Oxford; New York: Hart, 2020. ISBN 978-1-5099-2723-4. DOI: https://doi.org/10.5040/9781509927265

Metriky

0


271

Views

142

PDF views