Vytýkací povinnost a lhůta k jejímu splnění podle § 1921 ObčZ

Roč.30,č.4(2022)

Abstrakt

Předmětem článku je analýza ustanovení § 1921 občanského zákoníku. Podle aktuálního názoru české literatury upravuje první odstavec vedle subjektivní lhůty k vytknutí vady rovněž lhůtu objektivní. Poslední případ přitom má platit pro všechny vady bez rozdílu, a to nejen pro vady skryté, ale též právní. Článek se snaží přesvědčit, že tento závěr se nemůže prosadit. Cestou historické analýzy autor dokládá, že závěry současné literatury jsou důsledkem českého směšování vytýkací povinnosti a lhůty k uplatnění práv z vad, které má kořeny v komunistickém zákonodárství. Důsledkem tohoto přístupu je pak nefunkční právo z vadného plnění a plné hodnotových rozporů. Autor presentuje rovněž vlastní stanovisko k výkladu § 1921 občanského zákoníku, kterým se hodlá těmto nedostatkům vyhnout.


Klíčová slova:
odpovědnost za vady; faktické vady; právní vady; promlčecí lhůta; vytknutí vady

Stránky:
695–733
Biografie autora

Viktor Kolmačka

Katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc; Nejvyšší soud, Brno

doktorand a asistent; asistent soudce

Reference

BLOMEYER, A. Der „Anspruch“ auf Wandlung oder Minderung. Archiv für die civilistische Praxis. 1950/1951, 151 sv., sešit č. 2, s. 97–121. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/40993258

BUCHER, E. Der benachteiligte Käufer. Schweizerische Juristen-Zeitung. 1971, roč. 67, sešit č. 1, s. 1–6, sešit č. 2, s. 17–24.

BUCHER, E. Hundert Jahre schweizerisches Obligationenrecht: Wo stehen wir heute im Vertragsrecht? Zeitschrift für Schweizerisches Recht. 1983, s. 257–381.

BYDLINSKI, F. Die Maxime beidseitiger Rechtfertigung im Privatrecht. In: APATHY, P., KOZIOL, H. a kol. Festschrift für Helmut Koziol zum 70. Geburtstag. Wien: Jan Sramek Verlag, 2010, s. 1355–1384.

BYDLINSKI, F. Die Suche nach der Mitte als Daueraufgabe der Privatrechtswissenschaft. Archiv für die civilistische Praxis. 2004, č. 204, č. 3/4; 1994, roč. 194, č. 4, s. 309–395. DOI: https://doi.org/10.1628/000389904780603067. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/40995873

BYDLINSKI, F. System und Prinzipien des Privatrechts. Wien: Verlag Österreich, 1996. ISBN 978-3-7046-6438-9.

BYDLINSKI, P., BYDLINSKI, F. Der Begriff des Rechts. Wien: Verlag Österreich, 2015. ISBN 978-3-7046-7196-7.

BYDLINSKI, P. Vertragliche Qualitätsgarantie im österreichischen Recht. Recht der internationalen Wirtschaft. März 1981, Außenwirtschaftsdienst, 3. sešit č. 3, s. 149–151.

CANARIS, C.-W. Handelsrecht. 24. vyd. München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 2006. ISBN 3-406-52867-8.

CANARIS, C., LARENZ, K. Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 3. nově přeprac. vyd. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1995. ISBN 978-3-540-59086-6.

DVOŘÁK, Bohumil. O žalobách na určení neplatnosti výpovědi. Právní rozhledy. 2012, č. 18, s. 632–636. ISSN 1210-6410.

EHRENZWEIG, A. System des österreichischen allgemeinen Privatrechts. II. Band. 1 Hälfte: Das Recht der Schuldverhältnisse. 5. vyd. Wien: Manzsche k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1915.

ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník: velký akademický komentář: úplný text zákona s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1.4.2008. 2. svazek, § 488–880. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-687-7.

FELTL, Ch. UGB: mit Anmerkungen, Literaturangaben und einer Judikatur in Leitsätzen. Wien: Manz, 2018. ISBN 9783214031107.

FENYVES, A., KERSCHNER, F., VONKILCH, A. Großkommentar zum ABGB – Klang Kommentar: ABGB §§ 1 bis 43. Wien: Verlag Österreich, 2014. ISBN 978-3-7046-6411-2.

FENYVES, A., KERSCHNER, F., VONKILCH, A. Großkommentar zum ABGB - Klang Kommentar: ABGB §§ 1451 bis 1502. 3. vyd. Wien: Verlag Österreich, 2012. ISBN 978-3-7046-5700-8.

FISCHER, O. Lehrbuch des preußischen Privatrechts. Berlin, 1887. DOI: https://doi.org/10.1515/9783112377741

FÖRSTER, F. Preußisches Privatrecht, Band 1: Die Grundbegriffe und die Grundlehren des Rechts der Schuldverhältnisse. 6. vyd. Berlin, 1892. DOI: https://doi.org/10.1515/9783112377307

GRUNEWALD, B. (red.). Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Band 5, Viertes Buch, Handelsgeschäfte. Erster Abschnitt, Allgemeine Vorschriften. Zweiter Abschnitt, Handelskauf. Dritter Abschnitt, Kommissionsgeschäft: §§ 343–406. Wiener UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf-CISG. 5. vyd. München: C.H. Beck, 2021. Dostupné z: http://www.Beck-online.de

GSCHNITZER, F., KLANG, H. a kol. Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. IV. Band 1. Teilband. 2. vyd. Wien: Österr. Staatsdruckerei, 1968.

HÄHNNCHEN, S. Obliegenheiten und Nebenpflichten: eine Untersuchung dieser besonderen Verhaltensanforderungen im Privatversicherungsrecht und im allgemeinen Zivilrecht unter besonderer Berücksichtigung der Dogmengeschichte. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010. ISBN 978-3-16-149640-0.

HASENÖHRL, V. Das österreichische Obligationenrecht. II Band. 2. vyd. Wien: Manz, 1899. Dostupné z: https://dlc.mpg.de/

HÄUBLEIN, M., HOFFMANN-THEINER, R. (eds.). BeckOK HGB [online]. 36. vyd. 15. 4. 2022, HGB § 377, marg. č. 65 [cit. 1. 8. 2022]. Dostupné z: http://beck-online.de

HORN, N. (ed.). Heymann Handelsgesetzbuch. Band 4. Viertes Buch. §§ 343–475h. 2. vyd. Berlin: De Gryuter, 2005. ISBN 9783110905939. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110905939

JOOST, D., STROHN, L. (eds.). Handelsgesetbuch. 4. vyd. 2020. Dostupné z: http://www.Beck-online.de [cit. 1. 8. 2022].

KLANG, H. a kol. Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. II. Band. II. Halbband. §§ 859 bis 1089. Wien: Druck und Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, 1934.

KLETEČKA, A., SCHAUER, M. ABGB-ON1.02. rdb.manz.at [online]. Stav 1. 1. 2016, § 933 ABGB, marg. č. 19 [cit. 1. 8. 2022.].

KODEK, G. Die Einrede im Zivilrecht: Rechtsverteidigung mit rechtshemmenden Einwendungen und Gestaltungsrechten. Wien: Jan Sramek Verlag, 2020. ISBN 9783709702468.

KODEK, G. E. (ed.). ABGB: Praxiskommentar. Band 5, §§ 859–937 ABGB, WucherG, Allgemeines Vertragsrecht. 5. vyd. Wien: LexisNexis, 2021. ISBN 978-3-7007-7610-9.

KOCH, Ch. F. Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten. Band 1,1 = 1. 4 vyd. Berlin, 1862. Dostupné z: https://dlc.mpg.de/

KOLMAČKA, V. Práva z vad při smíšeném darování. Časopis pro právní vědu a praxi. 2021, č. 3, s. 447–482. DOI: https://doi.org/10.5817/CPVP2021-3-1

KOLMAČKA, V. Přiměřené snížení ceny jako prostředek nápravy narušené subjektivní ekvivalence. Právní rozhledy. 2021, č. 13–14, s. 457–468. ISSN 1210-6410.

KOZIOL, H. Der Garantievertrag. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1981. ISBN 3214065513.

KRAINZ, J. System des österreichischen allgemeinen Privatrechts. II. Band. 1. Hälfte. Wien: Manz’sche k. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1889.

KRAMER, E. A. AGB- und Konsumentenkaufvertragsrecht: Das neue europäische Recht als Volrbild für die Schweiz? Zeitschrift für schweizerisches Recht. Basel: Helbing & Lichtenhahn, rok 1999, 4 Heft, 1. Halbband, s. 294–435.

KRASNOPOLSKI, H. Österreichisches Obligationenrecht. Wien: Manzsche k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1910.

KREJCI, H. Unternehmensrecht. 5. aktualizované vyd. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2013. ISBN 9783214009762.

LACHOUT, V. Poznámky k úpravě zákonné odpovědnosti za skryté vady a odpovědnosti ze záruky při nákupu v maloobchodě. Právník. 1961, s. 597–600.

LANGE, K., W. Die Untersuchungs- und Rügeobliegenheit beim Streckengeschäft. Juristen Zeitung. 2008, roč. 63, č. 13, s. 661–668. DOI: https://doi.org/10.1628/002268808784910061. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/20829265

LARENZ, K., CANARIS, C. Lehrbuch des Schuldrechts. II. Besonderer Teil. 2. Halbband. 13. zcela přeprac. Vyd. München: C. H. Beck, 1994. ISBN 3-406-31484-8.

LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník: komentář. I, Obecná část (§ 303–654). 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2022, Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-852-8.

MAGNUS, U. Das Kaufrecht im tschechischen Entwurf eines neuen Zivilgesetzbuchs – ein Vergleich mit internationalen und europäischen Regelungen. In: APATHY, P. a kol. Festschrift für Helmut Koziol zum 70. Geburtstag. Wien: Jan Sramek Verlag, 2010, s. 255–281. ISBN 9783902638342.

MAITISCH, F. Commentar zum Oesterreichischen Allgemeinen bürgerichen Gesetzbuche von Ludwig Ritter von Kirschtetter. 3. vyd. Leipzig und Wien: F. A. Brockhaus, 1876.

MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník § 2716–2893. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021. ISBN 978-80-7400-818-4.

MURAD, F., SONENBERGER, H. J. Das Französische Zivilrecht: 2: Schuldrecht: Die einzelnen Schuldverhältnisse, Sachenrecht. 2. vyd. 1986. ISBN 3800567512.

NIEDRIG, H. Die Mangelrüge: Historische und teleologische Untersuchungen zu § 377 HGB. Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schönig, 1994. ISBN 3-506-73370-2.

NIPPEL, F. X. Erläuterung des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches für die gesamten deutschen Länder der österreichisschen Monarchie, mit besonderer Berücksichtigung des pract. Bedürfnisses. VI Band. §§ 859 bis einschließig 982. Grätz: Damian und Sorge, 1833.

OFNER, J. (ed.). Der Ur-Entwurf und die Berathungs-Protokolle des oesterreichischen Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches. II. Band. Wien: Alfred Hölder, 1889.

OSER, H., SCHÖNENBERGER, W. Zürcher Kommentar: Band 5, Obligationenrecht, Halbband. 2: Art. 184–418. 2. vyd. Zürich: Schultheß, 1936.

OULÍK, J. Odpovědnost za vady vozidla při prodeji v obchodě. Socialistická zákonnost. 1979, č. 2, s. 73–78. ISSN 0037-8305.

OULÍK, J. Prodej v obchodě a odpovědnost za vady. Praha: Panorama, 1983, Praktické příručky. Dostupné z: http://www.ndk.cz/

PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-747-7.

PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. 2. vyd. (1. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2022. Dostupné z: http://www.Beck-online.cz

PRAŽÁK, Z. (ed.). Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku: komentář k § 1721-2893 OZ podle stavu k 1. 4. 2017 ve znění zákona č. 460/2016 Sb. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-158-8.

REIDINGER, A. Rechtsprobleme der Garantieabrede. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhanlung, 1987. ISBN 3214065599.

REISCHAUER, R. In: REISCHAUER, R., RUMMEL, P., LUKAS, M. (eds.). Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch: mit wichtigen Nebengesetzen und EU-Verordnungen: Teilband §§ 917-937 ABGB (Leistungsstörungsrecht). 4. vyd. Wien: Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2018. ISBN 978-3-214-16451-5.

ROTH, W. Die Rügelast des § 377 HGB bei mehrstufigen Verkaufsketten. In: HELDRICH, A., PRÖLSS, J., KOLLER, I. (eds.). Festschrift für Claus-Wilhelm Canaris zum 70. Geburtstag. Band II. München: C.H. Beck, 2007, s. 364–378. ISBN 9783406561702.

SECKEL, E. Die Gestaltungsrechte des Bürgerlichen Rechts. In: NEUMANN, H., KOCH, R. a kol. Festgabe der Juristischen Gesellschaft zu Berlin zum 50jährigen Dienstjubiläum ihres Vorsitzenden, des wirklichen geheimen Rats Dr. Richard Koch Festgabe für Richard Koch. Berlin: Liebmann, 1903.

SCHMIDT, R. Die Obliegenheiten. Karlsruhe: Verl. Versicherungswirtschaft, 1953.

SCHÖNLE, H., HIGI, P. Zürcher Kommentar. Obligationenrecht. Teilband V 2a. Kauf und Schenkung. Zweite Lieferung Art. 192-204 OR. 3., zcela nově přeprac. vyd. Zürich: Schulthess, 2005. ISBN 3-7255-4956-7.

SCHUSTER, M., SCHREIBER, K. (red.). Commentar zum österreichischen bürgerlichen Gesetzbuch von weiland M. von Stubenrauch. II. Band. 8., přeprac. vyd. Wien: Manzsche k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1903.

SUCHÁNEK, J. Vady věcí v osnově občanského zákoníku. Praha: Všehrd, list Spolku českých právníků Všehrd v Praze, 1938, s. 171–172.

ŠILHÁN, J. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-535-0.

ŠILHÁN, J. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-544-2.

ŠVESTKA, J. Odpovědnost za vady podle československého socialistického práva. Praha: Univerzita Karlova, 1976.

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK J., TICHÝ L. (eds.). Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva: konaných 21. listopadu a 5. prosince 2008 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Beroun: Eva Rozkotová - IFEC, 2008, s. 154–178. ISBN 978-80-904209-2-2.

ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník I, II. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-108-6.

ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek V, (§ 1721 až 2520). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-638-9.

WELSER, R., ZÖCHLING-JUD, B. Grundriss des bürgerlichen Rechts. Band II. 14. vyd. Wien: Manz, 2015. ISBN 978-3-214-14713-6.

WINIWARTER, J. von. Das österreichische bürgerliche Recht. IV. Theil. 2. rozšířené a vylepšené vyd. Wien: Braumüller und Seidel, 1844.

ZEILLER, F. E. Commentar über das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie. Dritter Band. Erste Abtheilung, (§ 859–1089). Wien: Geistingers Verlagshandlung, 1812.

ZIB, Ch., DELLINGER, M. a kol. UGB: Unternehmensgesetzbuch. Großkommentar. Band IV. Wien: LexisNexis ARD ORAC, 2019. ISBN 978-3-7007-4672-0.

Metriky

0

0


188

Views

69

PDF views