Ochrana náboženského cítění po česku: případ Duka a jeho dopady na ochranu náboženského cítění v České republice

Roč.30,č.4(2022)

Abstrakt

Článek se zabývá ochranou náboženského cítění v České republice v kontextu ojedinělého případu sporu kardinála Duky s brněnskou divadelní scénou ohledně divadelních her s blasfemickými prvky. Autorka provádí kontextuální analýzu rozhodnutí vydaných v tomto sporu, a to zejména rozsudku Nejvyššího soudu a nálezu Ústavního soudu a poukazuje na problematické aspekty odůvodnění obou rozhodnutí. U Nejvyššího soudu se zaměřuje na jeho tvrzení, že součástí Listiny základních práv a svobod je právo na ochranu náboženského cítění. U Ústavního soudu pak na jím provedený test legality, v rámci kterého rozšířil využitelnost žaloby na ochranu osobnosti i pro případy reflexní újmy věřících. Článek zohledňuje literaturu české odborné veřejnosti na téma ochrany náboženského cítění a rozsáhlou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva.


Klíčová slova:
blasfemie; svoboda projevu; právo na ochranu náboženského cítění; čl. 9 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod; Evropský soud pro lidská práva

Stránky:
735–759
Biografie autora

Karolina Michková

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka

Reference

BARTOŇ, M. et al. Základní práva. 1. vyd. Praha: Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-128-1.

BENÁK, J. Náboženská svoboda včera, dnes a zítra. In: Listina v kontextu společenských změn (K 30. výročí jejího přijetí). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021.

BOUČKOVÁ, P., KÜHN, Z. § 4. In: Antidiskriminační zákon. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.

EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief. Rada Evropské unie [online]. 2013. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137585.pdf

HAJN, P. Právo proti nekalé soutěži. In: Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014.

HERCZEG, J. Svoboda projevu a ochrana náboženské morálky. Trestněprávní revue. 2010, č. 12.

HUMANISTS INTERNATIONAL. Countries. In: End Blasphemy Laws [online] [cit. 26. 3. 2022]. Dostupné z: https://end-blasphemy-laws.org/countries/

JÄGER, P. Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání. In: Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012.

KÁČER, M., ŠAJMOVIČ, P. Obmedzovanie slobody prejavu v radikalizujúcej sa spoločnosti. Praha: Leges, 2021. ISBN 978-80-7502-487-9.

KOSAŘ, D. Svoboda projevu (čl. 10 EÚLP). In: Evropská úmluva o lidských právech. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.

KÜHN, Z., BOBEK, M. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2013. ISBN 978-80-87284-35-3.

MALÝ, K. Vývoj trestání deliktu rouhání a urážky Boha v českých zemích. Právněhistorické studie. 2021, roč. 51, č. 2, s. 27–43. DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2021.17

MILANOVIC, M. Legitimizing Blasphemy Laws Through the Backdoor: The European Court’s Judgment in E.S. v. Austria. Blog of the European Journal of International Law [online]. 29. 10. 2018 [cit. 19. 12. 2021]. Dostupné z: https://www.ejiltalk.org/legitimizing-blasphemy-laws-through-the-backdoor-the-european-courts-judgment-in-e-s-v-austria/

MOLEK, P. Základní práva. Svazek druhý – Svoboda. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019, Lidská práva. ISBN 978-80-7598-525-5.

Report on the relationship between freedom of expression and freedom of religion: the issue of regulation and prosecution of blasphemy, religious insult and incitement to religious hatred. Benátská Komise [online]. Rada Evropy, 2008, bod 24. Dostupné z: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2008)026-e

RIGEL, F. Čl. 16 [Právo na náboženské projevy a nezávislost církví na státu]. In: Listina základních práv a svobod. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021.

SAITZOVÁ, H. ÚS obdržel stížnost kardinála D. Duky týkající se sporu s divadly v Brně - Judikatura. Advokátní deník [online]. 2021 [cit. 22. 7. 2022]. Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2021/08/24/us-obdrzel-stiznost-kardinala-d-duky-tykajici-se-sporu-s-divadly-v-brne/

ŠIKEL, L. V Česku Kristus do reklamy nesmí, Evropský soud pro lidská práva mu dal zelenou. In: Právní rádce [online]. 5. 4. 2018 [cit. 16. 3. 2022]. Dostupné z: http://pravniradce.ekonom.cz/c1-66100110-v-cesku-kristus-do-reklamy-nesmi-evropsky-soud-pro-lidska-prava-mu-dal-zelenou

TELEC, I. Umělec nemá imunitu. Právní rozhledy. 2018, č. 13–14.

VETEŠNÍK, P. Přestupky proti občanskému soužití. In: Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 25. 5. 1993, ve věci Kokkinakis proti Řecku, č. stížnosti 14307/88.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne20. 9. 1994 , ve věci Otto-Preminger-Institut proti Rakousku, č. stížnosti 13470/87.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 25. 11. 1996, ve věci Wingrove proti Spojenému království, č. stížnosti 17419/90.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 14. 6. 2004, ve věci Gündüz proti Turecku, č. stížnosti 35071/97.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. 12. 2005, ve věci I.A. proti Turecku, č. stížnosti 42571/98.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 31. 1. 2006, ve věci Giniewski proti Francii, č. stížnosti 64016/00.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2. 8. 2006, ve věci Aydin Tatlav proti Turecku, č. stížnosti 50692/99.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 31. 1. 2007, ve věci Klein Proti Slovensku, č. stížnosti 72208/01.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 30. 1. 2018 , ve věci Sekmadienis Ltd. proti Litvě, č. stížnosti 69317/14.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 18. 3. 2019, ve věci E. S. proti Rakousku, č. stížnosti 38450/12.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 5. 3. 2020, ve věci Tagyev a Huseynov proti Ázerbajdžánu, č. stížnosti 13274/08.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 22. 10. 2021, ve věci Gachechiladze proti Gruzii, č. stížnosti 2591/19.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 6. 2008, sp. zn. 2 As 9/2008-77.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2021, sp. zn. 25 Cdo 1081/2020.

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 20. 11. 2019, sp. zn. 70 Co 170/2019.

Rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 18. 3. 2019, č. j. 112 C 88/2018.

Metriky

0

0


242

Views

115

PDF views