Soudcovská filozofie: právní, nikoli mimoprávní vliv na soudní rozhodování

Roč.30,č.2(2022)

Abstrakt

Většina soudců je při rozhodování motivována snahou dostát požadavkům své funkce a přijmout nejlepší možné rozhodnutí ve světle toho, co si pod vlivem své profesní zkušenosti představují pod pojmem právo. Významným faktorem ovlivňujícím soudní rozhodování na mikro-úrovni je proto soudcovská filozofie. Tu lze definovat jako výslovně pojmenovatelnou a racionálně obhajitelnou metodu soudního rozhodování, kterou utváří soudcovo vnímání vlastní funkce, zásad interpretace práva, role soudní moci v ústavním systému, funkce práva a dělby moci. Je úzce spjata s axiologií práva, tj. s hodnotami utvářejícími pojem práva. Článek proto doplňuje model soudního rozhodování představený v knize Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu o faktor soudcovské filozofie. V první části text koncept soudcovské filozofie analyzuje ve vztahu k hodnotám právní jistoty, individuální spravedlnosti a účelnosti práva. Následně pak představuje tři nejvýznamnější typy soudcovské filozofie: právní formalismus, substancialismus a pragmatismus. Zaměřuje se též na soudcovský aktivismus jakožto součást pojmu soudcovské filozofie.


Klíčová slova:
Soudcovská filozofie; teoretická neshoda v právu; formalismus; pragmatismus; substancialismus

Stránky:
411–421
Biografie autora

Kristina Blažková

Centrum právních dovedností, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

asistentka soudce, Ústavní soud ČR

Reference

ALEXY, R. Begriff und Geltung des Rechts. Freiburg, München: Verlag Karl Alber, 2002.

ALEXY, R. Legal Certainty and Correctness. Ratio Juris. 2015, roč. 28, č. 4, s. 441–451. DOI: https://doi.org/10.1111/raju.12096

BARAK, A. The Judge in a Democracy. Princeton: Princeton University Press, 2008.

BENZONI, F. J., DODRILL, Ch. S. Does Judicial Phillosophy Matter?: A Case Study. West Virginia Law Review. 2011, roč. 113, č. 2.

BIX, B. H. Jurisprudence: Theory and Context. 7. vyd. London: Sweet & Maxwell, 2015.

CARDOZO, B., HOLLÄNDER, P. Podstata súdneho procesu. Bratislava: Kalligram, 2011.

DOMBROVSKÁ, M. Soudkyně lidských příběhů. Vogue [online] 11. 2. 2021 [cit. 16. 9. 2021]. Dostupné z: https://bit.ly/3luThxJ

DWORKIN, R. Hard Cases. Harward Law Review. 1975, roč. 88, s. 1057 a násl. DOI: https://doi.org/10.2307/1340249

DWORKIN, R. Law’s Empire. Oxford and Portland: Hart Publishing, 1998.

DYEVRE, A. Unifying the field of comparative judicial politics: towards a general theory of judicial behaviour. European Political Science Review. 2010, roč. 2, č. 2, s. 297–327, s. 317–320. DOI: https://doi.org/10.1017/S1755773910000044

GILLMAN, H. What’s law got to do with it? Judicial behavioralists test the “legal model” of judicial decision making. Law & Social Inquiry. 2001, roč. 26, č. 2. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2001.tb00185.x

HANUŠ, L. Glosy k právní argumentaci. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020.

HOLLÄNDER, P. Filosofie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006.

HOLMES, O. W. The Path of the Law. Harward Law Review. 1897, roč. 10, s. 457 a násl. DOI: https://doi.org/10.2307/1322028

CHMEL, J. Právní a mimoprávní faktory v argumentaci a rozhodování Ústavního soudu České republiky. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021, 243 s.

JHERING, R., HOLLÄNDER, P., BEZOUŠKOVÁ, L. Boj o právo: Právní věda všedního dne. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 154 s.

KELEMEN, K. Judicial Dissent in European Constitutional Courts: A Comparative and Legal Perspective. Londýn, New York: Routledge, 2018. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315590769

LAUDER, S., PROCHÁZKOVÁ, A. Soudkyně příběhů. Kateřina Šimáčková hledá spravedlivý systém. Respekt [online]. 25. 7. 2020 [cit. 16. 9. 2021]. Dostupné z: https://bit.ly/3tPR2sR

LINDQUIST, S. A., CROSS, F. B. Measuring Judicial Activism. Oxford: Oxford University Press, 2009. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195370850.001.0001

LOUGHLIN, M. Public Law and Political Theory. Oxford: Clarendon Press, 1992.

MAVEETY, N. The Pioneers of Judicial Behaviour. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003, 433 s. DOI: https://doi.org/10.3998/mpub.11980

POSNER, R. A. The Role of the Judge in the Twenty-First Century. Boston University Law Review. 2006, roč. 86, č. 5.

POSNER, R. How Judges Think. Cambridge, Massachusetts; Londýn, Anglie: Harvard University Press, 2008.

RADBRUCH, G. Legal Philosophy. In: KURT, W. The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin. Cambridge, Massachusetts; Londýn, Anglie: Harvard University Press, 1950, s. 47–224.

SCALIA, A. A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997, 159 s.

SCALIA, A., MANNING, J. F. A Dialogue on Statutory and Constitutional Interpretation. George Washington Law Review. 2012, roč. 80, č. 6. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2852430

SCHAUER, F. Playing by the Rules. A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life. Oxford: Oxford University Press, 1991.

SCHAUER, F. Thinking like a Lawyer. Cambridge, Massachusetts, Londýn: Harvard University Press, 2009. DOI: https://doi.org/10.4159/9780674054561

SMEKAL, H., BENÁK, J. a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 279 s. DOI: https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9884-2021. Dostupné z: https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf

SOBEK, T. Právní myšlení. Kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva, 2011.

SOKOL, J. Jazyk, právo a dobro. In: PŘIBÁŇ, J., HOLLÄNDER, P. et al. Právo a dobro v ústavní demokracii. Polemické a kritické úvahy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011.

ŠIMÍČEK, V. Přirozené právo a právní pozitivismus: domácí pohoda namísto italského manželství. In: PŘIBÁŇ, J., HOLLÄNDER, P. et al. Právo a dobro v ústavní demokracii. Polemické a kritické úvahy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011.

THOMAS, E. W. Fairness and Certainty in Adjudication: Formalism v. Substantialism. Otago Law Review. 1999, roč. 9, č. 3, s. 459–488.

THOMAS, E. W. The Judicial Proces: Realism, Pragmatism, Practical Reasoning and Principles. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511493768

VEČEŘA, M. a kol. Všeobecná teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

WAGNEROVÁ, E. Pluralita hodnot a pluralita interpretací. In: PŘIBÁŇ, J., HOLLÄNDER, P. et al. Právo a dobro v ústavní demokracii. Polemické a kritické úvahy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011.

Metriky

0


213

Views

162

PDF views