LANGFORD, Rosemary Teele. Company Directors’ Duties and Conflicts of Interest.

Roč.29,č.3(2021)

Abstrakt
Recenze - LANGFORD, Rosemary Teele. Company Directors’ Duties and Conflicts of Interest
Oxford: Oxford University Press, 2019, 465 s. ISBN 978-0-19-881366-8.
Biografie autora

Martin Floreš

Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand, asistent
Reference

BEJČEK, Josef. Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností. Právní rozhledy, 2007, č. 17.

FLOREŠ, Martin. Porušení nespolečnických povinností či výkon práva jako důvod pro vyloučení společníka rozhodnutím soudu. Obchodněprávní revue, 2020, roč. 12, č. 3.

JOSKOVA, Lucie. Povinnost loajality v akciové společnosti. Obchodněprávní revue, 2011, č. 9.

KOVAŘÍČEK, Kamil. Místo § 212 odst. 2 ObčZ v českém právním systému a hmotněprávní podmínky jeho aplikace. Právní rozhledy, 2020, č. 5.

NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, Lucie. Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.