K přímému účinku I. pilíře Aarhuské úmluvy

Roč.30,č.2(2022)

Abstrakt

Předkládaný článek se soustředí na otázku možné přímé aplikace I. pilíře Aarhuské úmluvy. Poukazuje nejprve na postavení Aarhuské úmluvy jako tzv. vnější smlouvy, která je současně pramenem mezinárodního práva, jakož i práva Evropské unie, pak se zabývá jednotlivými kritérii, která je třeba splnit, aby měla obecně mezinárodní smlouva v unijním právu přímý účinek. Následně autor uplatňuje tato kritéria na Aarhuskou úmluvu, zohledňujíc dosavadní judikaturu Soudního dvora Evropské unie v rámci III. pilíře této úmluvy. Přechází k testování jednotlivých norem v rámci jejího prvního pilíře a zjišťuje, zda by mohly touto vlastností disponovat. Konečně s ohledem na I. pilíř této úmluvy řeší, kdy by se jeho přímý účinek mohl uplatnit v případě souběžné existence sekundárního unijního práva v této oblasti a jaké to má důsledky pro aplikační praxi v České republice.


Klíčová slova:
Aarhuská úmluva; vnější smlouvy Evropské unie; přímý účinek; samovykonatelnost; právo na informace o životním prostředí; sekundární právo Evropské unie

Stránky:
237–263
Reference

Knihy a příručky

BERTHIER, A., KRÄMER, L. The Aarhus Convention: Implementation and compliance in EU law. Bruxelles: The European Union Aarhus Centre, 2014, 83 s.

HAK, J., VÍCHA, O. Právo na informace o životním prostředí ve středoevropském kontextu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, 230 s.

HAMUĽÁK, O., STEHLÍK, V. Praktikum práva Evropské unie. Ústavní základy a soudnictví. 2. vyd. Praha: Leges, 2013, 224 s.

VOMÁČKA, V. Stavební právo a požadavky Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 243 s.

Články a sborníkové příspěvky

BÉTAILLE, J. The direct effect of the Aarhus Convention as seen by the French 'Conseil d’Etat'. Environmental Law Network International Review. 2009, roč. 5, č. 2, s. 63–73. DOI: https://doi.org/10.46850/elni.2009.009

GÁSPÁR-SZILÁGYI, S. “The Primacy” and “Direct Effect” of EU International Agreements. European Public Law. 2015, roč. 21, č. 2, s. 343–370. DOI: https://doi.org/10.54648/EURO2015017

GÁSPÁR-SZILÁGYI, S. The relationship between EU law and international agreements: Restricting the application of the Fediol and Nakajima exceptions in Vereniging Milieudefensie. Common Market Law Review. 2015, roč. 52, č. 4, s. 1059–1077. DOI: https://doi.org/10.54648/COLA2015079

HAK, J. Implementation of Art. 9 (1) of the Aarhus Convention in Czechia. In: SZAKÁCS, A., DUREC KAHOUNOVÁ, M., SENKOVÁ, S. (eds.). Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2020. Sekcia environmentálneho a klimatického práva. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2020, s. 224–232.

HAK, J. Transpozice a implementace unijní úpravy zákonem o právu na informace o životním prostředí. Iurium Scriptum. 2019, roč. 3, č. 2, s. 44–74.

KÜHN, Z. Ještě jednou k ústavnímu základu působení komunitárního práva v českém právním řádu. Právní rozhledy. 2004, roč. 12, č. 10, s. 395–397.

KÜHN, Z., KYSELA, J. Na základě čeho bude působit komunitární právo v českém právním řádu? Právní rozhledy. 2004, roč. 12, č. 1, s. 23–27.

KÜHN, Z. Samovykonatelnost, přímá účinnost a některé teoretické otázky aplikace mezinárodních smluv ve vnitrostátním právu. Právník. 2004, roč. 143, č. 5, s. 471–501.

MALENOVSKÝ, J. K nové doktríně Ústavního soudu ČR v otázce vztahů českého, komunitárního a mezinárodního práva. Právní rozhledy. 2006, roč. 14, č. 21, s. 774–783.

MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní smlouvy podle čl. 10a Ústavy ČR. Právník. 2003, roč. 142, č. 9, s. 841–854.

PASSER, J. M. Přezkum územních plánů vydaných podle zákona č. 183/2006 Sb. In: HUMLÍČKOVÁ, P. (ed). Jaké jsou limity soudní ochrany v Čechách? Sborník z mezinárodní konference. 1. vyd. Praha: Zelený kruh, 2008, s. 27–31.

PEDERSEN, O. W. European Environmental Human Rights and Environmental Rights: A Long Time Coming? Georgetown International Environmental Law Review. 2008, roč. 21, č. 1, s. 73–111.

PESCATORE, P. The Doctrine of „Direct Effect“: An Infant Disease of Community Law. European Law Journal. 1983, roč. 8, č. 3, s. 155–177.

SCHARF, M. P. Accelerated Formation of Customary International Law. ILSA Journal of International & Comparative Law. 2014, roč. 20, č. 2, s. 305–341.

SVOBODA, P. Vnitrostátní účinky vnějších smluv EU. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2011, roč. 57, č. 1, s. 59–97.

SVOBODOVÁ, M. Přímý účinek vnějších smluv v konfrontaci s přímým účinkem směrnic EU z pohledu jednotlivce. Právník. 2018, roč. 157, č. 2, s. 115–130.

VÍCHA, O. Spatial Environmental Information and Implementation of the INSPIRE Directive into the Czech Law. International and Comparative Law Review. 2013, roč. 13, Supplement, s. 61–79.

VÍCHA, O. Aktivní přístup k informacím o životním prostředí se zaměřením na informační systémy. Acta Iuridica Olomucensia. 2016, roč. 11, č. 2, s. 193–202.

VÍCHA, O. Aktuální judikatura Ústavního soudu k právu na informace. České právo životního prostředí. 2020, roč. 20, č. 4 (58), s. 49–59.

VOMÁČKA, V. EU zůstává Roundup ready a Soudní dvůr vyjasňuje pravidla pro účast veřejnosti. České právo životního prostředí. 2017, roč. 17, č. 4 (46), s. 106–122.

WOLF, S. Access to EU environmental information: EU compliance with Aarhus Convention. ERA Forum. 2013, roč. 14, č. 4, s. 475–491. DOI: https://doi.org/10.1007/s12027-013-0327-7

ŽÍDEK, D. Přístup k soudům v otázkách ochrany životního prostředí na úrovni Evropské unie – je současný stav udržitelný? České právo životního prostředí. 2015, roč. 15, č. 2 (38), s. 58–68.

Internetové zdroje

BONČKOVÁ, H. Způsoby přímé realizace závazků z tzv. vnějších smluv sjednaných v rámci EU v právním řádu ČR. In: mzv.cz [online]. 30. 1. 2013 [cit. 12. 4. 2021]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/file/998275/ZkracenaStudie_RM_03

GreenData4All – updated rules on geospatial environmental data and access to environmental information. europa.eu [online]. [cit. 7. 2. 2022]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13170-GreenData4All-updated-rules-on-geospatial-environmental-data-and-access-toenvironmental-information_en

KRÄMER, L. Access to Environmental Information in an Open European Society – Directive 2003/4. Research Papers in Law [online]. coleurope.eu, 2003, č. 5 [cit. 14. 4. 2021]. Dostupné z: http://aei.pitt.edu/39391/1/researchpaper_5_2003_kramer.pdf

United Nations Economic Commission for Europe. The Aarhus Convention: An Implementation Guide. 2. vyd. Geneva: United Nations Publication, 2014, 280 s. Dostupné z: https://unece.org/environment-policy/publications/aarhus-convention-implementation-guide-second-edition

Soudní rozhodnutí a posudky, stanoviska generálních advokátů

Nález ÚS ze dne 8. 3. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 50/04.

Nález ÚS ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07.

Nález ÚS ze dne 26. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 19/08.

Nález ÚS ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. IV. ÚS 2239/07.

Nález ÚS ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14.

Poradní posudek Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti ze dne 3. 3. 1928, Jurisdikce soudů proti Gdaňsku, série B, číslo 15. In: worldcourts.com [online]. [cit. 13. 4. 2021]. Dostupné z: http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1928.03.03_danzig.htm

Posudek Soudního dvora ze dne 6. 12. 2001, 2/00, Sb. rozh. s. 2001.

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 8. 2017, č. j. 15 A 48/2015-71.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2017, č. j. 11 A 96/2017-60.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2018, č. j. 6 A 220/2014-37.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2021, č. j. 11 A 10/2021-27.

Rozsudek NSS ze dne 18. 7. 2006, č. j. 1 Ao 1/2006-74.

Rozsudek NSS ze dne 19. 6. 2007, č. j. 5 As 19/2006-59.

Rozsudek NSS ze dne 20. 1. 2020, č. j. 5 As 231/2018-77.

Rozsudek NSS ze dne 30. 10. 2020, č. j. 5 As 162/2018-51.

Rozsudek NSS ze dne 23. 6. 2021, č. j. 10 As 36/2021-77.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. 3. 1963, Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland NV proti Administration fiscale néerlandaise, spojené věci 28/62, 29/62 a 30/62, Sb. rozh. s. 1962.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. 12. 1972, International Fruit Company NV a další proti Produktschap voor Groenten en Fruit, spojené věci 21/72, 22/72, 23/72 a 24/72, Sb. rozh. s. 1972.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. 4. 1974, R. & V. Haegeman proti Belgickému státu, 181/73, Sb. rozh. s. 1974.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. 12. 1974, Yvonne van Duyn proti britskému Ministerstvu vnitra, 41/74, Sb. rozh. s. 1974.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. 2. 1976, Conceria Daniele Bresciani proti Amministrazione Italiana delle Finanze, 87/75, Sb. rozh. s. 1976.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. 3. 1978, Amministrazione delle Finanze dello Stato proti Simmenthal SpA, 106/77, Sb. rozh. s. 1978.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. 4. 1979, Italské státní zastupitelství proti Tulliu Rattimu, 148/78, Sb. rozh. s. 1979.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 10. 1982, Srl CILFIT a Lanificio di Gavardo SpA proti Ministero della sanità, 283/81, Sb. rozh. s. 1982.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 26. 10. 1982, Hauptzollamt Mainz proti C. A. Kupferberg & Cie KG a. A., 104/81, Sb. rozh. s. 1982.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. 9. 1987, Meryem Demirel proti Stadt Schwäbisch Gmünd, 12/86, Sb. rozh. s. 1987.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 6. 1989, Fédération de l'industrie de l'huilerie de la CEE (Fediol) proti Komisi Evropských společenství, 70/87, Sb. rozh. s. 1989.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. 5. 1991, Nakajima All Precision Co. Ltd proti Radě Evropských společenství, C-69/89, Sb. rozh. s. 1991.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. 9. 1996, Komise Evropských společenství proti Spolkové republice Německo, C-61/94, Sb. rozh. s. 1996.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 24. 10. 1996, Aannemersbedrijf P. K. Kraaijeveld BV a další proti Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, C-72/95, Sb. rozh. s. 1996.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. 12. 1997, Inter-Environnement Wallonie ASBL proti Région Wallonne, C-129/96, Sb. rozh. s. 1997.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. 6. 1998, A. Racke GmbH & Co. proti Hauptzollamt Mainz, C-162/96, Sb. rozh. s. 1998.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 12. 2000, Parfums Christian Dior SA proti TUK Consultancy BV a Assco Gerüste GmbH a Rob van Dijk proti Wilhelm Layher GmbH & Co. KG a Layher BV, spojené věci C-300/98 a C-392/98, Sb. rozh. s. 2000.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. 10. 2004, Komise Evropských společenství proti Francouzské republice, C-239/03, Sb. rozh. s. 2004.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. 5. 2006, Komise Evropských společenství proti Irsku, C-459/03, Sb. rozh. s. 2006.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 25. 7. 2008, Dieter Janecek proti Freistaat Bayern, C-237/07, Sb. rozh. s. 2008

Rozsudek Soudního dvora ze dne 8. 3. 2011, Lesoochranárske zoskupenie VLK proti Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, C-240/09, Sb. rozh. s. 2011.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 11. 2013, Liga para a Protecção da Natureza (LPN) a Republika Finsko proti Evropské komisi, spojené věci C-514/11 P a C-605/11 P, Sb. rozh. s. 2013 [online]. europa.eu [cit. 8. 2. 2022]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011CJ0514&from=EN

Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 1. 2015, Rada Evropské unie a další proti Vereniging Milieudefensie a Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, spojené věci C-401/12 P až C-403/12 P, Sb. rozh. s. 2015. In: europa.eu [online]. [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0401&from=cs

Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 1. 2015, Rada Evropské unie a Evropská komise proti Stichting Natuur en Milieu a Pesticide Action Network Europe, spojené věci C-404/12 P a C-405/12 P, Sb. rozh. s. 2015. In: europa.eu [online]. [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0404&from=CS

Rozsudek Tribunálu ze dne 14. 6. 2012, Vereniging Milieudefensie a Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht proti Evropské komisi, T-396/09, Sb. rozh. t. 2012. In: europa.eu [online]. [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62009TJ0396&from=EN

Rozsudek Soudního dvora ze dne 28. 7. 2016, Ordre des barreaux francophones et germanophone e. a. a další proti Conseil des ministres, C-543/14, Sb. rozh. s. 2016. In: europa.eu [online]. [cit. 14. 5. 2022]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0543&from=EN

Rozsudek Soudního dvora ze dne 8. 11. 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK proti Obvodnému úradu Trenčín, C-243/15, Sb. rozh. s. 2016. In: europa.eu [online]. [cit. 10. 5. 2022]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0243&from=DE

Rozsudek Soudního dvora ze dne 20. 12. 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation proti Bezirkshauptmannschaft Gmünd, C-664/15, Sb. rozh. s. 2017. In: europa.eu [online]. [cit. 10. 5. 2022]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0664&qid=1652211324904&from=EN

Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. 3. 2018, North East Pylon Pressure Campaign Limited a Maura Sheehy proti An Bord Pleanála a další, C-470/16, Sb. rozh. s. 2018. In: europa.eu [online]. [cit. 14. 5. 2022]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0470&from=en

Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. 10. 2018, Volkmar Klohn proti An Bord Pleanála, C-167/17, Sb. rozh. s. 2018. In: europa.eu [online]. [cit. 14. 5. 2022]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CJ0167&from=en

Rozsudek Tribunálu ze dne 14. 6. 2012, Stichting Natuur en Milieu a Pesticide Action Network Europe proti Evropské komisi, T-338/08, Sb. rozh. t. 2012. In: europa.eu [online]. [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008TJ0338&qid=1618512518987&from=EN

Stanovisko generální advokátky Soudního dvora Sharpstonové ze dne 15. 7. 2010, Lesoochranárske zoskupenie VLK proti Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, C-240/09.

Stanovisko generálního advokáta Soudního dvora Bobka ze dne 5. 6. 2018, Volkmar Klohn proti An Bord Pleanála, C-167/17. europa.eu [online]. [cit. 15. 5. 2022]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CC0167&from=BG

Usnesení NSS ze dne 24. 1. 2007, č. j. 3 Ao 2/2007-42.

Usnesení ÚS ze dne 30. 6. 2008, sp. zn. IV. ÚS 154/08.

Závěry Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy ze dne 28. 7. 2006, ACCC/C/2005/11 Belgie. unece.org [online]. [cit. 10. 5. 2022]. Dostupné z: https://unece.org/DAM/env/pp/compliance/C2005-11/ece.mp.pp.c.1.2006.4.add.2.e.pdf

Závěry Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy ze dne 29. 4. 2008, ACCC/C/2006/18 Dánsko. unece.org [online]. [cit. 7. 2. 2022]. Dostupné z: https://unece.org/DAM/env/documents/2008/pp/mop3/ece_mp_pp_2008_5_add_4_e.pdf

Závěry Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy ze dne 11. 1. 2013, ACCC/C/2011/58 Bulharsko. unece.org [online]. [cit. 10. 5. 2022]. Dostupné z: https://unece.org/DAM/env/pp/compliance/CC-40/ece.mp.pp.c.1.2013.4_eng.pdf

Metriky

0

Crossref logo

0


295

Views

168

PDF views