Práva z vad při smíšeném darování

Viktor Kolmačka

Abstrakt

Předmětem článku je problematika práv z vad v případě smíšeného darování. Tento druh prostředků nápravy předpokládá úplatnou povahu smlouvy, a proto bude nejprve osvětlen význam úplatnosti. Poté je pozornost věnována rozboru jak přistupovat k závazku, který má charakter smíšeného darování, neboť současná česká nauka toto téma neobjasňuje. Konečně tento článek usiluje o nabídnutí řešení, za jakých předpokladů odpovídá zcizitel za vady svého plnění a jakým způsobem mají být práva z vad realizována.

Bibliografická citace

KOLMAČKA, Viktor. Práva z vad při smíšeném darování. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 3, s. 447-482. [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/15322

Klíčová slova

Smíšené darování; odpovědnost za vady; přiměřené snížení ceny; odstoupení od smlouvy; odstranění vady.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BRUNCKO, Stanislaproti Odvolání daru pro nouzi a vyživovací povinnost obdarovaného. Právní rozhledy, 2014, č. 19, s. 656-659. ISSN 1210-6410.

DERNBURG, Heinrich. Pandekten. Band 2: Obligationenrecht. 6. vyd. Berlin, 1900.

DERNBURG, Heinrich. Die Schuldverhältnisse nach dem Rechte des Deutschen Reichs und Preußens. Band 2. Einzelne Obligationen. 4. vyd. Halle a. d. S., 1915.

EHRENZWEIG, Armin a Josef KRAINZ. Der allgemeine Teil und das Sachenrecht. 5. zcela přepracované vyd. Wien: Mainz, 1913.

EISNER, Berthold. Zur Lehre von der Gewährleistung nach österr. allg. Privatrechte. Grunhüts Zeitschrift 1912, 39. Band, s. 575-702. Dostupné z: https://alex.onb.ac.at/

ELIÁŠ, Karel et al. Občanský zákoník: velký akademický komentář. 2. sproti § 488-880. Praha: Linde, 2008.

ELISCHER, David. Darování a jeho podoby v novém soukromém právu. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

ENDEMANN, Friedrich. Lehrbuch des bürgerlichen Rechts. Band 1: Einleitung; allgemeiner Theil; Recht der Schuldverhältnisse. Berlin, 1899.

FENYVES, Attila, Ferdinand KERSCHNER, Andreas VONKILCH et al. Großkommentar zum ABGB - Klang Kommentar. §§ 938 bis 1001. 3. vyd. Wien: Verl. Österreich, 2013.

FLUME, Werner. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. Band 2. Das Rechtsgeschäft. 4., nezměněné vyd. Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, Barcelona, Budapest: Springer, 1992.

GOLDSCHMIDT, Siegfried. Die gemischte Schenkung nach Reichsrecht. Berlin: Verlag von Struppe & Winckler, 1907.

GREINER, Stefan. Schuldrecht Besonderer Teil: Vertragliche Schuldverhältnisse. 2. vyd. Berlin, Heidelber: Springer 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-662-57791-2

GRUBER, Michael. Gewährleistung für bedungene Eigenschaften. Wien: Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, 1990.

GRUBER, Michael et al. Erbrecht und Vermögensnachfolge. Wien: Springer, 2010. https://doi.org/10.1007/978-3-211-99330-9

HASENÖHRL, Victor. Das osterreichische Obligationenrecht: in systematischer Darstellung mit Einschluss der handels- und wechselrechtlichen Lehren. I Band. Wien: Wilhelm Braumüller, 1881.

HASENÖHRL, Victor. Das osterreichische Obligationenrecht: in systematischer Darstellung mit Einschluss der handels- und wechselrechtlichen Lehren. II Band. Wien: Manz’sche K. K. Hof-Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1890

HAU, Wolfgang, Roman POSECK et al. Beck‘sche Online Kommentar BGB. Stav: 56. Ed. 1. 11. 2020. In: Beck-online.de

HULMÁK, Milan et al. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Praha: C. H. Beck, 2014.

JUD, Brigitta. Schadenersatz bei mangelhafter Leistung. Wien: Manz Verlag, 2003.

KANDUT, Gabriele. Das Gewährleistungsrecht beim Kauf. Österreichische Staatsdruckerei, 1992.

KLANG, Heinrich, Franz GSCHNITZER et al. Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch: Band 4, HalbBand 1: §§ 859-1044. 2. vyd. Wien: Österr. Staatsdruckerei, 1968.

KODEK, Georg et al. ABGB: Praxiskommentar. Band 4, §§ 859-1089 ABGB, WuchG, UN-Kaufrecht. 4. vyd. Wien: LexisNexis, 2014. ISBN 978-3-7007-5719-1.

KOLMAČKA, Viktor. Ke vztahu práv z vadného plnění a omylu o vlastnostech předmětu koupě. Právní rozhledy, roč. 2020, č. 7, s. 229-240. ISSN 1210-6410.

KOLMAČKA, Viktor. Procesní a materiální účinky obchodního potvrzovacího dopisu. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019. Vedoucí práce Josef Kotásek. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/vqwfj/ [cit. 13. 2. 2021].

KOLMAČKA, Viktor. Přiměřené snížení ceny jako prostředek nápravy narušené subjektivní ekvivalence. Právní rozhledy, roč. 29, č. 13-14, s. 419-430.

KÖPPEN, W. Das negotium mixtum cum donatione nach Pandektenrecht und Reichsgesetzen. Druck von W. Pilz, 1901.

KOTÁSEK, Josef. Doplňující výklad smlouvy. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Dostupné z: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1159

KOZIOL, Helmut, Peter BYDLINSKI, Raimund BOLLENBERGER et al. Kurzkommentar zum ABGB. 3., přepracované a rozšířené vyd., Wien: Springer, 2010. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-0172-8

KOZIOL, Helmut. Österreichisches Haftpflichtrecht. Band I, Allgemeiner Teil. 4. vyd. Wien: Jan Sramek Verlag, 2020.

KREJCI, Heinz. Reform des Gewährleistungsrechtes. Verlag Österreich, 1994.

KRÜGER, Wolfgang et al. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2: Schuldrecht - Allgemeiner Teil I (§§ 241-310). 8. vyd. 2019.

LAVICKÝ, Petr. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017.

LANGE, Hermann a Gottfried SCHIEMANN. Schadensersatz. Handbuch des Schuldrechts. Band 1. Tübingen: Mohr Siebeck, 2003.

LAZAR, Ján a Jiří ŠVESTKA. Občanské právo hmotné. 2. Praha: Panorama, 1987.

LORENZ, Stephan a Dieter MEDICUS. Schuldrecht II. Besonderer Teil. 18. vyd. München: C. H. Beck, 2018.

MARTINEK, Michael. (red.). J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse. §§ 516-534 (Schenkungsrecht). Berlin: Sellier- de Gruyter, 2013.

MELZER, Filip, Petr TÉGL et al. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek III, § 419-654 a související společná a přechodná ustanovení. Praha: Leges, 2014.

MELZER, Filip, Petr TÉGL et al. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha: Leges, 2018.

MICHEL, Adalbert Theodor. Darstellung der Gewährleistung nach dem österreichischen Privatrechte. Prag: von Friedrich Rohljček, 1849.

MINASIEWICZ, Franz von. Ueber die Verbindlichkeit des Geschenkgebers bey der Schenkung einer nur der Gattung nach bestimmten Sache zur Gewährleistung. Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit und politische Gesetzkunde. Wien: J. P. Gollinger. Jg. 1837, Band. 2, s. 112-118. Dostupné z: https://dlc.mpdl.mpg.de/dlc/view/escidoc:17040:5/recto-verso/2;jsessionid=28862BF8F983B40F7F56F51D18CE98C1

MÜLLER, Wilhelm. Die gemischte Schenkung. Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts. Band 48. Jena: Fischer, 1904. Dostupné z: https://dlc.mpdl.mpg.de/dlc/view/escidoc:82314:2/recto-verso;jsessionid=01030C0B04AE70310D1C7229F2961197

NIPPEL, Franz Xaver. Erläuterung des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches für die gesamten deutschen Länder der österreichisschen Monarchie, mit besonderer Berücksichtigung des pract. Bedürfnisses. VI Band. §§ 859 bis einschließig 982. Grätz: Damian und Sorge, 1833.

OECHSLERr, Jürgen. Vertragliche Schuldverhältnisse. 2., přepracované vyd., Tübingen Mohr Siebeck, 2017.

PETROV, Jan et al. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017.

PISKO, Oskar. Gewährleistungs-, Nichterfüllungs- und Irrtumsfolgen bei Lieferung mangelhafter Ware. 2. přepracované vyd. Wien: Verlag von Moritz Perles, 1926.

ROUČEK, František, František SEDLÁČEK et al. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl čtvrtý, (§§ 859 až 1089). Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936.

ROUČEK, František. Správa pro nedostatky skutkové. Praha: Nákladem vlastním, 1923.

SAVIGNY, Friedrich Carl von. System des heutigen römischen Rechts. Band 4. Berlin, 1841. https://doi.org/10.1515/9783111573014

SCHLINKER, Steffen. Sachmängelhaftung bei gemischter Schenkung: – Aktuelle Fragen nach der Reform des Schuldrechts. Archiv für die civilistische Praxis, Mohr Siebeck. 2006, 206. Band, H.1 (2006). https://doi.org/10.1628/000389906782689762

STÜRNER, Rofl et al. Jauernig Bürgerliches Gesetzbuch, 18. vyd. München: C. H. Beck, 2021. In: Beck-online.de

STÜRNER, Rolf et al. Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung. Band 2. §§ 80-216 InsO. 4. vyd. München: C. H. Beck, 2019. In: Beck-online.de.

TÉGL, Petr. Úplatnost nabytí věcného práva jako podmínka fungování materiální publicity veřejných seznamů v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy, 2013, č. 1, s. 28-33.

TICHÝ, Luboš a Jan BALARIN. Míra důkazu a důkazní břemeno. In: ZOUFALÝ, Vladimír (ed.). XXVI. Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2018.

UNGER, Joseph. System des österreichischen allgemeinen Privatrechts. Zweiter Band. 2. nezměněné vyd. Leipzig: Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel, 1863.

WEIRAUCH. Die gemischte Shenkung. In: GRUCHOT, J. A. Beiträge zur Erläuterung des deutschen Rechts. Hamm: Grote, Band 48, 1904, s. 229-254. Dostupné z: https://dlc.mpdl.mpg.de/dlc/view/escidoc:84711:2/recto-verso

WELSER, Rudolf a Brigitta ZÖCHLING-JUD. Bürgerliches Recht II. 14. vyd. Wien: MANZ, 2015.

WESTERMANN, Harm Peter et al. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 4. Schuldrecht – Besonderer Teil I §§ 433-534 Finanzierungsleasing CISG. 8. vyd. München: C. H. Beck, 2019. In: Beck-online.de.

WINIWARTER, Joseph von. Das österreichische bürgerliche Recht. IV. Theil. 2. rozšířené a vylepšené vyd. Wien: Braumüller und Seidel, 1844.

ZIEGLER. Die gemischte Schenkung. Diss. jur. Leipzig, Dresden, 1937.

https://doi.org/10.5817/CPVP2021-3-1