Vztahy normativních systémů a vrcholných soudů

Pavel Ondřejek, Jana Ondřejková

Abstrakt

Příspěvek reflektuje některé myšlenky knihy Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law. Beyond Compliance, a to s použitím zdánlivě rozdílných přístupů k analýze rozhodovací činnosti soudů: autoři používají argumenty politické vědy, systémové teorie práva i obecné právní teorie. Hlavním cílem příspěvku je poukázat na skutečnost, že analýza autorů není vypovídající jen o vztazích vnitrostátních a mezinárodních soudů, nýbrž dost možná šířeji i celých normativních systémů v současném pluralistickém uspořádání.

Bibliografická citace

ONDŘEJEK, Pavel a Jana ONDŘEJKOVÁ. Vztahy normativních systémů a vrcholných soudů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 2, s. 403-412. [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/15271

Klíčová slova

Právní pluralismus; mezinárodní soudnictví; implementace judikatury; systémová teorie práva; právo a politika.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ARNARDÓTTIR, Oddný Mjöll. Res Interpretata, Erga Omnes Effect and the Role of the Margin of Appreciation in Giving Domestic Effect to the Judgments of the European Court of Human Rights. European Journal of International Law, 2017, č. 3, s. 819–843.

AVBELJ, Matej a Jan KOMÁREK (eds.). Constitutional Pluralism in the European Union and Beyond. Oxford: Hart Publishing, 2012.

BOBEK, Michal. Fundamental rights and fundamental values in the old and new Europe. In: DOUGLAS-SCOTT, Sionaidh a Nicholas HATZIS. Research Handbook on EU Law and Human Rights. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2017.

CLAES, Monica. The National Courts‘ Mandate in the European Constitution. Oxford: Hart Publishing, 2006.

COHEN-ELIYA, Moshe a Iddo PORAT. Proportionality and Constitutional Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

DÜNKLER, Frieder a Dirk VAN ZYL SMIT. Preventive Detention of Dangerous Offenders Re-examined: A Comment on two decisions of the German Federal Constitutional Court (BVerfG – 2 BvR 2029/01 of 5 February 2004 and BVerfG – 2 BvR 834/02 – 2 BvR 1588/02 of 10 February 2004) and the Federal Draft Bill on Preven-tive Detention of 9 March 2004. German Law Journal, roč. 5, č. 6, 2004.

DWORKIN, Ronald. Hard Cases. Harvard Law Review, 1975, č. 6, s. 1057–1109. DOI https://doi.org/10.2307/1340249

ELIÁŠ, Karel. Příspěvek ke kultuře a precedentnímu působení civilních soudních rozhodnutí a právních vět. In: DVOŘÁK, Jan a Alena MACKOVÁ (eds.). Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám. Praha: Všehrd, 2018, s. 73–83.

FEARON, James D. a David D. LAITIN. Integrating Qualitative and Quantitative Methods. In: GOODIN, Robert E. (ed.). The Oxford Handbook of Political Science. Oxford: Oxford University Press, 2009.

FERRARI, Giuseppe Franco. Judicial cosmopolitanism. The use of foreign law in contemporary constitutional systems. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2019.

GERSTENBERG, Oliver. The Failure of) Public Law and the Deliberative Turn. In: MAC AMHLAIGH, Cormac, Claudio MICHELON a Neil WALKER (eds.). After Public Law. Oxford: Oxford University Press, 2013.

HLADÍKOVÁ, Irena. Implementace judikatury ESLP do národních systémů, porovnání a zkušenost. Soudce, 2015, č. 1, s. 24–28.

HUBER, Thomas. Systemtheorie des Rechts. Die Rechtstheorie Niklas Luhmanns. Baden-Baden: Nomos, 2007.

KOSAŘ, David. Selecting Strasbourg Judges: A Critique. In: BOBEK, Michal. Selecting Europe’s Judges A Critical Review of the Appointment Procedures to the European Courts. Oxford: Oxford University Press, 2015, s. 120–161.

KOSAŘ, David, Jan PETROV, Katarína ŠIPULOVÁ, Hubert SMEKAL, Ladislav VYHNÁNEK a Jozef JANOVSKÝ. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law. Beyond Compliance. Abingdon, New York: Routledge, 2020.

KYSELA, Jan. Dělby moci v kontextu věčného hledání dobré vlády. Praha: Leges, 2019.

LEEUWEN, Karin. Paving the road to ‘legal revolution’: The Dutch origins of the first preliminary references in European law (1957–1963). European Law Journal, 2018, č. 6

LUHMANN, Niklas. Law as a Social System. Oxford: Oxford University Press, 2004.

NOBLES, Richard a David SCHIFF. Introduction. In: LUHMANN, Niklas. Law as a Social System. Oxford: Oxford University Press, 2004.

NOBLES, Richard a David SCHIFF. Observing Law through Systems Theory. Oxford, Portland: Hart Publishing, 2013.

NOLLKAEMPER, André. Conversations among Courts: Domestic and International Adjudicators. In: ROMANO, Cesare, Karen ALTER a Yuval SHANY. The Oxford Handbook of International Adjudication. Oxford: Oxford University Press, 2013.

ONDŘEJEK, Pavel. Koncepce práva jako systému. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020.

ONDŘEJEK, Pavel. Systémové teorie v právu. In: SOBEK, Tomáš a Martin HAPLA (eds.). Filosofie práva. Brno: Nugis Finem Publishing, 2020, s. 200–219.

ONDŘEJKOVÁ, Jana. Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace. Praha: Leges, 2017.

PETROV, Jan. Gerards, Janneke – Fleuren, Joseph (eds.). Implementation of the European Convention on Human Rights and of the judgments of the ECtHR in national case law. Cambridge: Intersentia, 2014. 358 pp. The Lawyer Quarterly, 2016, č. 1, s. 54–56.

SIECKMANN, Jan-Reinard: Rechtsphilosophie. Tübingen: Mohr Siebeck, 2018.

SMEKAL, Hubert a Ladislav VYHNÁNEK. Úvod. In: SMEKAL, Hubert, Ladislav VYHNÁNEK a kol. Beyond Compliance – Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

https://doi.org/10.5817/CPVP2021-2-11