Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law – příběh o kabátu, který naše soudy nosí dál než košili

Martin Kopa

Abstrakt

Tento článek nabízí kontextuální kritické postřehy při čtení knihy Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law: Beyond Compliance (KOSAŘ, D. et al. Routledge, 2020) s přesahy do současných diskuzí ohledně legitimity judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Autor vychází ze své osobní zkušenosti s fungováním Evropského soudu pro lidská práva, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu a konfrontuje své postřehy se zjištěními knihy. Poukazuje na slabší momenty knihy, přidává svá pozorování a také návrhy na další výzkum, který by se mohl zaměřit zejména na práci s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva ze strany nižších soudů.

Bibliografická citace

KOPA, Martin. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law – příběh o kabátu, který naše soudy nosí dál než košili. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 2, s. 375-387. [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/15269

Klíčová slova

Evropský soud pro lidská práva; Evropská úmluva pro lidská práva; Nejvyšší správní soud; Ústavní soud; compliance; ne bis in idem; justiční revolty.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BOBEK, Michal a David KOSAŘ. The Application of European Union Law and the Law of the European Convention of Human Rights in the Czech Republic and Slovakia: An Overview. In: MARTINICO, Giuseppe a Oreste POLLICINO (eds.). The National Judicial Treatment of the ECHR and EU Laws. A Comparative Constitutional Perspective. Groningen: Europa Law Publishing, 2010, s. 117–150.

BOBEK, Michal. Evropská dimenze ochrany základních práv. In: WAGNEROVÁ, Eliška. Vojtěch ŠIMÍČEK, Tomáš LANGÁŠEK, Ivo POSPÍŠIL a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 1687 s.

KOSAŘ, David et al. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law: Beyond Compliance. London: Routledge, 2020.

https://doi.org/10.5817/CPVP2021-2-9