Soudní tlumočníci v proměnách věků - právněhistorické ohlédnutí za právní úpravou soudního tlumočení v českých zemích

Jaromír Tauchen

Abstrakt

Dne 1. ledna 2021 vstoupil v účinnost dlouho očekávaný zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Soudní tlumočníci se tak poprvé v našem historickém vývoji dočkali prvního samostatného zákona upravující tlumočnickou činnost. Nový zákon tak představuje důvod pro ohlédnutí se za téměř dvousetletou historií soudního tlumočení a právního postavení soudních tlumočníků v českých zemích. Tato problematika byla dosud v odborné právněhistorické literatuře značně opomíjená, takže tento příspěvek vypracovaný na základě provedeného archivního výzkumu a analýzy dobové judikatury přestavuje dosud jediné systematické zpracování historického vývoje právní úpravy od jejích počátků v první polovině devatenáctého století až do současnosti.

Bibliografická citace

TAUCHEN, Jaromír. Soudní tlumočníci v proměnách věků - právněhistorické ohlédnutí za právní úpravou soudního tlumočení v českých zemích. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 3, s. 521-550. [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/14624

Klíčová slova

Soudní tlumočníci; soudní překladatelé; soudní znalci; soudnictví; právní historie.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ADAMOVÁ, Karolina. Dějiny českého soudnictví od počátků české státnosti do roku 1938. Praha: LexisNexis CZ, 2005.

BEJČEK, Antonín Vratislaproti Tlumočníci a překladatelé se organisují. Co bude s našimi soudními tlumočníky? Venkov, 1940, roč. 35, č. 136.

Dějiny právnického stavu a právnických profesí. 2. vyd. Praha: Ediční středisko Právnické fakulty Univerzity Karlovy, 1999.

DÖRFL, Luboš. Soudní tlumočníci. In: SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018.

DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009.

GORGOLOVÁ, Eva. Kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem poprvé v Brně. Soudní tlumočník, 2017, č. 1.

GÖTZE. Zur Reform des Dollmetscherwesens. Allgemeine österreichische Gerichtszeitung, 1861, roč. 12, č. 137, ze dne 14. 11. 1861.

CHUCHÚT, Michal. Kde jsme byli…, kde jsme…, kde budeme. Soudní tlumočník, 2020, č. 1.

CHUCHÚT, Michal, KLOKOČKOVÁ, Jana a Ilona ŠPRCOVÁ. Historie snah o samostatný zákon upravující činnost soudních tlumočníků a překladatelů. Soudní tlumočník, 2019, č. 1.

JIRÁKOVÁ, Edita. Praktické naplnění nového zákona o soudních tlumočnících přinese až nová vyhláška. Soudní tlumočník, 2020, č. 1.

KIESLICH, Charlotte P. Dolmetschen im Nationalsozialismus: Die Reichsfachschaft für das Dolmetscherwesen (RfD). Berlín: Frank & Timme, 2018.

KOHL, Gerhard. 100 Jahre Gerichtsdolmetscher. Rechtshistorische Beobachtungen und Forschungsperspektiven. In: 100 Jahre ÖVGD. Festschrift. Wien: Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher, 2020.

LOULA, Karel. Organizace soudů a soudní řízení civilní. Nové zákony a nařízení Protektorátu Čechy a Morava, 1940, roč. 2.

MRŠTINA, František. Zákon o základních ustanoveních soudního řízení nesporného. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1931.

PETRÁŠ, René. Menšiny v meziválečném Československu: právní postavení národnostních menšin v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana. Praha: Karolinum, 2009.

POLEDNÍK, Petr. JUDr. Jaroslav Sodomka mortus est. Bulletin advokacie, 2005, č. 4.

PRAŽÁK, Josef. Předpisy o přísežných tlumočnících s nástinem jejich použití v praxi. Praha: V. Linhart, 1939.

PRINC, Michal. Soudnictví v českých zemích v letech 1848–1938 (soudy, soudní osoby, dobové problémy). Praha: Wolters Kluwer, 2015.

SEEMANN, Miloš a Dušan KOKAVEC. Zákon o znalcoch a tlmočníkoch a súvisiace predpisy. Bratislava: Obzor, 1990.

SCHELLE, Karel a Jiří BÍLÝ. Dějiny českého soudnictví. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

SCHNEIDER, Gabriele. Die ersten Frauen als Gerichtsdolmetscherinnen in Österreich. In: 100 Jahre ÖVGD. Festschrift. Wien: Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher, 2020.

SCHOPF, Franz Joseph. Das vorgeschriebene Strafverfahren in schweren Polizei-Uebertretungs-Angelegenheiten: für die deutschen, böhmischen und galizischen Provinzen: mit besonderer Rücksicht auf die Vorbereitung der Prüfungs-Kandidaten in Fragen und Antworten. Praha: Carl Wilhelm Medau‘sche Verlagsbuchhandlung, 1849.

TAUCHEN, Jaromír. Recht und Sprache. Zur Anwendung des „Sprachenrechts“ der deutschen Volksgruppe in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, Wien: Manz Verlag, 2019, roč. 41, č. 3/4, s. 215–233.

ULLMANN, Julius. Der Gerichtsdolmetsch und sein Gebührenanspruch. Allgemeine österreichische Gerichtszeitung, 1896, roč. 47, č. 50.

VESELÝ, František Xaver. Všeobecný slovník právní. Díl pátý, Tabák – Živnost zlatnická. Praha: vlastním nákladem.

VOČADLO, Jan. Český právník: ku potřebě advokátů, notářů, úředníků a právníků vůbec. Praha: Jaroslav Pospíšil, 1852.

https://doi.org/10.5817/CPVP2021-3-3