Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v agenturním zaměstnávání

Roč.29,č.3(2021)

Abstrakt
Článek přináší analýzu problematiky náhrady majetkové a nemajetkové újmy v agenturním zaměstnávání. Rozebrány jsou jednak jednotlivé občanskoprávní a pracovněprávní principy a zásady, jednak jednotlivé vztahy v rámci agenturního zaměstnávání. Zvláštní pozornost je věnována nárokům jednotlivých subjektů a jejich provázanosti. Zkoumány jsou vztahy mezi agenturou práce a zaměstnancem agentury práce, mezi agenturou práce a uživatelem a posledně též vztahy mezi zaměstnancem agentury práce a uživatelem. Důraz je kladen na zevrubný rozbor posledně uvedeného faktického vztahu mezi agenturním zaměstnancem a uživatelem. V této oblasti byl navržen koncept de lege ferenda, dle kterého by bylo možné uvažovat, že se nad rámec odpovědnostního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (tj. zaměstnancem agentury práce a agenturou práce) sjedná zvláštní, smlouvou založená, odpovědnost uživatele. Komplexně je následně přistoupeno k ustanovení § 309 odst. 7 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ze kterého vyplývá možnost sjednat mezi agenturním zaměstnancem a uživatelem opatření k vyšší ochraně majetku uživatele. Dané ustanovení již po určitý čas vzbuzuje diskusi mezi odbornou veřejností, a proto je nezbytné odpovědět na otázky, na které prozatím nebylo dostatečně reagováno. Zásadní je v rovině jednotlivých opatření primárně jejich výhodnost, která nesmí být nižší u dočasně přidělených zaměstnanců agentury práce, než jak je tomu u kmenových zaměstnanců. Článek směřuje k poskytnutí uceleného náhledu na odpovědnostní vztahy v agenturním zaměstnávání s přihlédnutím k určitým specifikům, která z této koncepce (agenturního zaměstnávání) vyplývají.


Klíčová slova:
Agenturní zaměstnávání, agenturní zaměstnanec, uživatel, agentura práce, povinnost k náhradě újmy, újma, pracovní právo, zvláštní skutkové podstaty povinnosti zaměstnance k náhradě škody.

Stránky:
595–616
Biografie autora

Vojtěch Jirásko

Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

doktorand
Reference

BEZOUŠKA, Petr. Je náhrada škody v zákoníku práce opravdu upravena komplexně? Právní rozhledy, 2018, roč. 26, č. 12, s. 439-444. ISSN 1210-6410.

BĚLINA, Miroslaproti Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu. Právní rozhledy, 2018, roč. 26, č. 18, s. 635-639. ISSN 1210-6410.

BĚLINA, Miroslav, Ljubomír DRÁPAL a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, 1536 s. ISBN 978-80-7400-759-0.

BOGNÁROVÁ, Věra. Uzavření dohody o hmotné odpovědnosti. KURSY.CZ [online]. Verlag Dashöfer, 17. 3. 2009 [cit. 14. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.kursy.cz/33/uzavreni-dohody-o-hmotne-odpovednosti-uniqueidgOkE4NvrWuNcUZgmVdhWxIjaHZqHDq_G1UWBS0tlgLw/

HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2.

MACHUČA, Tomáš. Náhrada škody a agenturní zaměstnávání. EPRAVO.CZ [online]. 6. 11. 2015 [cit. 14. 11. 2020]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/nahrada-skody-a-agenturni-zamestnavani-99484.html

MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419‑654. Praha: Leges, 2014, 1264 s. ISBN 978-80-7502-003-1.

MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha: Leges, 2018, 1728 s. ISBN 978-80-7502-199-1.

PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 3352 s. ISBN 978-80-7400-747-7.

PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 1196 s. ISBN 978-80-7552-609-0.

VALENTOVÁ, Klára, Jan PROCHÁZKA, Marie JANŠOVÁ a kol. Zákoník práce. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2018, 1168 s. ISBN 978-80-7400-534-3.

VYSOKAJOVÁ, Margerita, Bohuslav KAHLE a kol. Zákoník práce – Komentář. 5. aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 792 s. ISBN 978-80-7478-955-7.

Důvodová zpráva k novele zákoníku práce provedené zák. č. 205/2015 Sb.

Důvodová zpráva k novele zákoníku práce provedené zák. č. 285/2020 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06.

Nález Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2019, sp. zn. IV. ÚS 2135/19.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2006, sp. zn. 21 Cdo 1731/2005.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 9. 2016, sp. zn. 32 Cdo 3790/2014.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2017, sp. zn. 21 Cdo 4556/2016.

Směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. 6. 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. 11. 2008 o agenturním zaměstnávání.

Usnesení Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 16. 1. 2006, doručené poslancům jako tisk č. 1153/1. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=1153&ct1=1

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 181 o soukromých agenturách práce z roku 1997, pro Českou republiku vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 38/2003 Sb.m.s.

Vládní návrh zákoníku práce, sněmovní tisk č. 1153/0. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=1153&ct1=0

Metriky

0

0


277

Views

129

PDF views