Dokumentační (důkazní) funkce požadavku formy § 13 věty první ZOK

Viktor Kolmačka

Abstrakt

Tento článek se zabývá následky porušení požadavku formy smlouvy mezi jednočlennou společností a jediným členem. Dle § 13 věty první ZOK vyžaduje smlouva mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným společníkem a tímto společníkem písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Podle názoru komentářové literatury a judikatury Nejvyššího soudu vede porušení tohoto pravidla k neplatnosti právního jednání. Tato stať se snaží vyvrátit tento obecně přijímaný názor.

Bibliografická citace

KOLMAČKA, Viktor. Dokumentační (důkazní) funkce požadavku formy § 13 věty první ZOK. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 2, s. 203-225. [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/14423

Klíčová slova

Jednočlenná společnost; selfdealing; požadavek formy smlouvy; důkazní funkce formy; dokumentační funkce formy.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BAUMBACH, Adolf, Alfred HUECK et al. Beck’sche Kurz-Kommentare Band 20. Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung. 22. vyd. 2019.

BAETZGEN, Oliver. Insichgeschäfte im Gesellschaftsrecht. Rheinische Notar-Zeitschrift, 2005, sešit 5.

FLEISCHER, Holger, Wulf GOETTE et al. Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Band 2. §§ 35–52. 3. vyd. 2019.

FLUME, Werner. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. II. Band. Das Rechtsgeschäft. 4. vyd. Berlin-Heidelberg-New York: Springer-Verlag, 1992.

FOGLAR-DEINHARDSTEIN, Heinrich, Nora ABURUMIEH, Alexandra HOFFENSCHER-SUMMER et al. GmbHG: Gesetz über Gesellschaften Mit Beschränkter Haftung: Mit Einem Exkurs Zum Wirtschaftsstrafrecht: Kommentar. Wien: Verlag Österreich, 2017.

HABERSACK, Mathias (red.). Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetbuch. Band 7. Schuldrecht – Besonderer Teil IV. §§ 705-853. Partnerschaftsgesellschaftsgesetz. Produkthaftungsgesetz. 8. vyd. 2020.

HAU, Wolfgang, Roman POSECK et al. BeckOK BGB. 56. vyd. 1. 11. 2020.

HENSSLER, Martin, Lutz STROHN et al. Gesellschaftsrecht. 4. vyd. 2019.

HUBER, Ulrich. Die Folgen des Schuldnerverzugs, die Erfüllungsverweigerung und die vom Schuldner zu vertretende Unmöglichkeit. Handbuch des Schuldrechts Bd. 9/2. Tübingen: Mohr, 1999.

KOLMAČKA, Viktor. Procesní a materiální účinky obchodního potvrzovacího dopisu. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019. Vedoucí práce Josef Kotásek. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/vqwfj/ [cit. 13. 2. 2021].

KOPPENSTEINER, Hans a Friedrich RÜFFLER. GmbH-Gesetz: Kommentar. 3. aktualizované a doplněné vyd. Wien: LexisNexis ARD Orac, 2007.

LASÁK, Jan, Jarmila POKORNÁ et al. Zákon o obchodních korporacích: komentář. I. díl, (§ 1 až 343). Praha: Wolters Kluwer, 2014.

LAVICKÝ, Petr. Soudcovské dotváření pravidel dělení důkazního břemena. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva, 2018, roč. 157, č. 4, s. 303–319.

LAVICKÝ, Petr. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017.

LAUMEN, Hans-Willi. Die „Beweiserleichterung bis zur Beweislastumkehr” - Ein beweisrechtliches Phänomen. Dostupné z: Beck-online.de. NJW, 2002, 3739.

MELZER, Filip a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek I. § 1–117. Praha: Leges, 2013.

MELZER, Filip a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek III, § 419–654 a související společná a přechodná ustanovení. Praha: Leges, 2014.

MELZER, Filip a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX, § 2894–3081. Praha: Leges, 2018.

MICHALSKI, Lutz, Andreas HEIDINGER, Stefan LEIBLE a Jessica SCHMIDT. Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz). 3. vyd. 2017.

MUGDAN, Benno (Hrsg.). Die gesammten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich. I. band. Einführungsgesetz und Allgemeniner Theil. Berlin: R.v. Decker’s Verlag,. Dostupné z: https://www.rewi.uni-jena.de/fakult%C3%A4t/lehrst%C3%BChle+und+dozenten/zivilrechtliche+lehrst%C3%BChle/professor+dr_+christian+fischer/mugdan [cit. 25. 2. 2021].

MUSIELAK, Hans-Joachim, Wolfgang VOIT et al. Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz. Kommentar. 17., přepracované vyd. 2020.

PETROV, Jan et al. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2017.

RAUSCHER, Thomas, Wolfgang KRÜGER et al. Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen. Band 1. §§ 1–354. 6. vyd. 2020.

SCHUBERT, Claudia (red.). Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 1 Allgemeiner Teil. §§ 1-240, AllgPersönlR, ProstG, AGG. 8. vyd. 2018.

SCHMIEDEL, Burkhard. Deliktsobligationen im deutschen Kartellrecht. 1974, 159 a násl. Citováno dle: WAGNER, G. In: HABERSACK, M. (red.). Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetbuch. Band 7. Schuldrecht – Besonderer Teil IV. § 705–853. Partnerschaftsgesellschaftsgesetz. Produkthaftungsgesetz. 8. vyd. 2020. Dostupné z: Beck-online.de. BGB § 823 marg. č. 564.

ŠTENGLOVÁ, Ivana, Bohumil HAVEL, Filip CILEČEK, Petr KUHN a Petr ŠUK. Zákon o obchodních korporacích. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020.

TICHÝ, Luboš a Jan BALARIN. Míra důkazu a důkazní břemeno. XXVI. Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2018, s. 157–193.

WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2019.

ZIEMONS, Hildegard, Carsten JAEGER a Moritz PÖSCHKE. BeckOK GmbHG. 45. vyd. 1. 8. 2020.

https://doi.org/10.5817/CPVP2021-2-1