Nekonečný příběh Nejvyšší rady soudnictví: Kdo ji chce a proč ji pořád nemáme?

Roč.29,č.1(2021)

Abstrakt

I přesto, že diskuse o Nejvyšší radě soudnictví (NRS) trvá už několik dekád, komplexní analýza toho, jaké postoje ke zřízení NRS zastávají klíčoví aktéři, kterých se samospráva soudnictví týká – soudci, politici a praktikující právníci – doposud chybí. Cílem tohoto textu je tuto mezeru vyplnit a na základě rozhovorů se zástupci českých právnických, soudcovských a politických elit zmapovat argumenty, které rozdělují zastánce a odpůrce NRS. V článku si klademe tři hlavní otázky: 1) Jak se zástupci právnických, soudcovských a politických elit staví ke zřízení NRS a jakými argumenty svou pozici zdůvodňují? 2) Jakou by měla mít správa soudnictví podle nich ideální podobu? 3) Co tyto tři skupiny od vzniku NRS očekávají?

Hlavní zjištění jsou následující. Soudci, politici a právníci identifikovali stejné dva klíčové problémy stávajícího systému: ministerstvo nemá kapacitu ani vizi, jak soudnictví spravovat, a mnohé kompetence proto deleguje na předsedy soudů. Příliš silné postavení předsedů soudů však vede k fragmentaci správy soudnictví a ohrožuje vnitřní nezávislost řadových soudců. Elity se nicméně liší v tom, zda zřízení NRS tyto problémy vyřeší. Většina soudců vznik NRS podporuje a očekává od ní sjednocení správy soudnictví a odbřemenění předsedů soudů. Část politiků by souhlasila s ustanovením slabého modelu NRS, pokud by kontury systému pořád nastavovalo ministerstvo spravedlnosti. Zároveň však tvrdí, že fragmentovaná správa je lepší zárukou proti ovládnutí soudnictví jednou skupinou. Právníci pak vidí v zřízení NRS více rizik než pozitiv a obávají se zapouzdření soudní moci. Klíč k řešení problémů vidí spíše v otázce právnického vzdělávání a zvýšení kvality soudního rozhodování. Současné debaty o správě soudnictví ani poslední novely zákona o soudech a soudcích však bohužel na tyto klíčové problémy identifikované respondenty dosud nereagovaly.


Klíčová slova:
Soudnictví; Nejvyšší rada soudnictví; soudcovská samospráva.

Stránky:
87–122
Biografie autora

David Kosař

Ústav pro otázky soudnictví (JUSTIN), Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

head
Reference

Aktuálně.cz. Rychetský: Nemůžeme žít s předpisy ze 60. let. Nutné jsou komory, aby se odborníkem nestal neumětel. Aktuálně.cz [online]. 11. 6. 2018 [cit. 15. 1. 2021]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rychetsky-nemuzeme-zit-s-predpisy-ze-60-let-nutne-jsou-komor/r~441a492a84d811e8a6210cc47ab5f122/

AUTHERMAN, Violaine a Sandra ELENA. Global Best Practices: Judicial Councils: Lessons Learned from Europe and Latin America. IFES Rule of Law White Paper Series [online]. 2004, č. 2 [cit. 15. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2017/12/authemaandelena2004judicialcouncilslessonslearnedeuropelatinamerica.pdf

BAXA, Josef. Odkud, kam, kudy a jak dál česká justice? Právní rozhledy, 1999, č. 5, s. 1.

BEERS, Daniel. Judicial Self-Governance and the Rule of Law. Problems of Post-Communism, 2012, roč. 59, č. 5.

BOBEK, Michal. Pět poznámek k debatě o nejvyšší radě soudnictví. Právní rozhledy, 2015, roč. 23, č. 17.

BOBEK, Michal a David KOSAŘ. Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial Councils in Central and Eastern Europe. German Law Journal, 2014, roč. 15, č. 7, s. 1257–1292.

BURBANK, Stephen. Judicial Indpendence, Judicial Accountability and Interbranch Relations. Faculty Scholarship at Penn Law, 2007, č. 98. Dostupné z: https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/98/

COMAN, Ramona a Cristina DALLARA. Judicial Independence in Romania. In: SEIBERT-FOHR, Anja (ed.). Judicial Independence in Transition. Berlin: Springer, 2012, s. 835–884.

Česká televize. Soudci chtějí reprezentační radu, Šámal připouští i vliv politiků. CT24 [online]. 25. 1. 2015 [cit. 15. 1. 2021]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1496682-soudci-chteji-reprezentacni-radu-samal-pripousti-i-vliv-politiku

Justiční špičky: Iva Brožová. Epravo.cz [online]. 3. 6. 2013 [cit. 15. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/aktualne/justicni-spicky-iva-brozova-91600.html

EPSTEIN, Richard. The Independence of Judges: The Uses and Limitations of Public Choice. Brigham Young University Law Review, 1990, č. 827.

Independence and Accountability of the Judiciary. European Network of Councils for the Judiciary [online]. 2019. Dostupné z: https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/Reports/Data%20ENCJ%202019%20Survey%20on%20the%20Independence%20of%20judges.pdf

GERLOCH, Aleš. Nad připravovanými změnami Ústavy. Právní rozhledy, 1999, č. 8, s. 9–17.

GINSBURG, Tom a Nuno GAROUPA. Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence. The American Journal of Comparative Law, 2009, roč. 57, č. 1.

GUARNIERI, Carlo Guarnieri a Patrizia PEDORZOLI. The Power of Judges: A Comparative Study of Courts and Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2002, 248 s.

HALEY, Jo. Judicial Reform: Conflicting Aims and Imperfect Models. Washington University Global Studies Law Review, 2006, roč. 5, č. 1, s. 81–97.

HVÍŽĎALA, Karel. Vlčice: Rozhovory s Magdou Vašáryovou a Ivou Brožovou. Praha: Mladá fronta, 2017, 288 s.

International Commission of Jurists. Dostupné z: https://www.icj.org/new-icj-report-analyses-thetransition-to-judicial-self-governance-in-serbia

KOLBA, Jan. Nezávislost soudní moci – fikce, nebo realita? Právní rozhledy, 2007, č. 23.

KOPA, Martin. Cesty (samo)správy soudů v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi, 2011, č. 1, s. 40–489.

KOSAŘ, David. Rozvrh práce: klíčový nástroj pro boj s korupcí soudců a nezbytný předpoklad nezávislosti řadových soudců. Právník, 2014, roč. 153, č. 12, s. 1049–1076.

KOSAŘ, David. Beyond Judicial Councils: Forms, Rationales and Impact of Judicial Self-Governance in Europe. German Law Journal, 2018, roč. 19, č. 2, s. 1567–1612.

KOSAŘ, David. Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies. New York, NY: Cambridge University Press, 2016.

KOSAŘ, David. Politics of Judicial Independence and Judicial Accountability in Czechia: Bargaining in the Shadow of the Law between Court Presidents and the Ministry of Justice. European Constitutional Law Review, 2016, roč. 13, č. 1, s. 96–123.

KOSAŘ, David. Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 295 s.

KRAMER, Jaroslav. Ministr Pelikán chce snížit počet exekutorů. Nejvyšší radě soudnictví se nebrání. Hospodářské noviny [online]. 12. 11. 2015 [cit. 15. 1. 2021]. Dostupné z: https://domaci.ihned.cz/c1-64855520-ministr-pelikan-chce-snizit-pocet-exekutoru-nejvyssi-rade-soudnictvi-se-nebrani

KRAMER, Jaroslav. Nejvyšší soudci Baxa a Šámal chtějí radu soudnictví. Došla nám trpělivost, říkají. Hospodářské noviny [online]. 2. 11. 2015 [cit. 15. 1. 2021]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-64805730-nejvyssi-soudci-baxa-a-samal-chteji-radu-soudnictvi-dosla-nam-trpelivost-rikaji

KRENN, Christoph. Governing the European Court of Justice: Self-governance as a Model for Success. German Law Journal, 2018, roč. 19, č. 7, s. 2007–2030.

KUČEROVÁ, Pavla. Nezávislost a odpovědnost soudců. Právní rozhledy, 2011, č. 10, s. 356–365.

KYSELA, Jan. Na okraj debat o modelu správy soudnictví v České republice. In: KYSELA, Jan (ed.). Hledání optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku. Praha: Kancelář Senátu, 2008, s. 156).

LANDES, William a Richard POSNER. The Independent Judiciary in an Interest-Group Perspective. Journal of Law and Economics, 1975, roč. 18, č. 3, s. 875–901.

LANGBROEK, Philip. Organization Development of the Dutch Judiciary, between Accountability and Judicial Independence. International Journal for Court Administration, 2010, roč. 2, č. 2.

LICHOVNÍK, Tomáš. Nová úprava správy soudnictví. Ad Notam, 2010, č. 1.

MAK, Elaine. Judicial Self Government in the Netherlands: Demarcating Autonomy. German Law Journal, 2018, roč. 19, č. 7, s. 1801–1838.

MALENOVSKÝ, Jiří. Nakousnuté sousto nezávislosti soudní moci na moci výkonné zůstává na stole. Právní rozhledy, 2008, č. 8, s. 271-277.

MALLESON, Kate a Peter RUSSELL (eds.). Appointing Judges in an Age of Judicial Power: Critical Perspectives from around the World. Toronto: University of Toronto Press, 2006, 450 s.

Ministerstvo spravedlnosti. Zásady reformy soudnictví. Právní rozhledy, 1999, č. 5.

MOKRÝ, Antonín. Státoprávní a ústavněprávní aspekty postavení soudní moci v České republice a připravovaná reforma soudnictví. Právní rozhledy, 2000, č. 2, s. 45–49.

MOTEJL, Otakar. Pohled ministrů spravedlnosti. In: KYSELA, Jan (ed.). Hledání optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku. Praha: kancelář Senátu 2008.

Nález Ústavního soudu ze dne 18. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 7/02.

Nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 18/06.

Nejvyšší správní soud. Interní pracovní text k možné úpravě Nejvyšší rady soudnictví ("NRS") na úrovni Ústavy a podústavní roviny (leden 2013). Lidovky [online]. 2013 [cit. 15. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/galeriedokumentu.aspx?dg=237

O’BRIEN, Patrick. Never let a Crisis go to Waste: Politics, Personality, and Judicial Self-Government in Ireland. German Law Journal, 2018, roč. 19, č. 7, s. 1871–1900.

Organization for the Security and Cooperation in Europe. Dostupné z: https://jobs.osce.org/vacancies/expert-judicial-self-governance-vnodic00667

ORTIZ, Pablo José Castillo. Councils of the Judiciary and Judges’ Perceptions of Respect to Their Independence in Europe. Hague Journal on the Rule of Law, 2017, roč. 9, s. 315–336.

PARAU, Christina. The Drive for Judicial Supremacy. In: SEIBERT-FOHR, Anja (ed.). Judicial Independence in Transition. Berlin: Springer, 2012, s. 619–666.

PIPKOVÁ, Hana a Michal MAZANEC. Soudcovská imunita a kárná odpovědnost soudců. Právní rozhledy, 1999, č. 5, s. 278-283.

POKOL, Béla. Judicial Power and Democratization in Eastern Europe. In: Proceedings of the Conference Europeanisations and Democratisation: the Southern European Experience and the Perspective for the New Member States of the Enlarged Europe. Florencie: European Press Academic Publishing, 2005, s. 165.

POPOVA, Maria. Can a leopard change its spots? Strategic behavior versus professional role conception during Ukraine's 2014 court chair elections. Law&Politics, 2020, roč. 42, č. 4, s. 365-381.

Poslanecká sněmovna, sněmovní tisk 630, novela Zák. o soudech a soudcích. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=8&T=630

Premiér podporuje vznik Nejvyšší rady soudnictví. Vláda České republiky [online]. 21. 7. 2011 [cit. 15. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=86226&tmplid=50

RENOUX, Thierry-Serge. Les Conseils superieurs de la magistrature en Europe. La Documentation Française, 1999, 319 s.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 25. 9. 2018, ve věci Denisov vs. Ukrajina, č. 76639/11.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 6. 11. 2018, ve spojených věcech Ramos Nunes de Carvalho e Sá vs. Portugalsko, č. 55391/13, 57728/13 a 74041/13.

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 25. 7. července 2018, Minister for Justice and Equality vs. LM, věc C—216/18 PPU.

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne dne 24. 6. 2019, Evropská komise vs. Polská republika, věc C-619/18.

RUBIN, Herbert a Irene RUBIN. Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data. 3. vyd. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2011, 288 s.

Sborník Quo vadis česká justice. Nejvyšší soud [online]. 2017. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/Zelen%C3%A1%20kniha%20justice.pdf

SEIBERT-FOHR, Anja (ed.). Judicial Independence in Transition. Berlin: Springer, 2012, 1378 s.

SCHABU, Martin. Iva Brožová: Problémem soudů není rychlost… Česká pozice [online], 20. 2. 2015 [cit. 15. 1. 2021]. Dostupné z: https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/iva-brozova-problemem-neni-rychlost-ale-duveryhodnost-soudu.A150217_145438_pozice-tema_kasa

SILLEN, Joost. The concept of ‘internal judicial independence’ in the case law of the European Court of Human Rights. European Constitutional Law Review, 2019, roč. 15, č. 1, s. 104–133.

Śledzińska-Simon, Anna. The Rise and Fall of Judicial Self-Government in Poland: On Judicial Reform Reversing Democratic Transition. German Law Journal, 2018, roč. 19, č. 7, s. 1839–1870.

SMILOV, Daniel. EU Enlargement and the Constitutional Principle of Judicial Independence. In: CZARNOTA, Adam, Martin KRYGIER a Wojciech SADURSKI (eds.). Spreading Democracy and the Rule of Law: The Impact of EU Enlargement on the Rule of Law, Democracy, and Constitutionalism in Post-Communist Legal Orders. Dordrecht: Springer, 2006, s. 323–325.

SPÁČ, Samuel, Katarína ŠIPULOVÁ a Marína URBÁNIKOVÁ. Capturing the Judiciary from Inside: The Story of Judicial Self-Governance in Slovakia. German Law Journal, 2018, roč. 19, č. 7, s. 1741–1768.

SVÁČEK, Jan. Proč je nizozemská justice efektivnější než česká? Právní rozhledy, 2004, č. 15, s. 588–594.

ŠÁMAL, Pavel a Katarína DEÁKOVÁ. Teoretické a praktické aspekty spojené se správou justice. Časopis pro právní vědu a praxi, 2017, roč. 25, č. 3, s. 521–543.

ŠTEFAN, Václav. Vznik Nejvyšší rady soudnictví by mohl vést k zakonzervování justice, myslí si ministr. Unie to odmítá. iRozhlas.cz [online]. 21. 10. 2018 [cit. 15. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nejvyssi-rada-soudnictvi-jan-knezinek_1810211918_pj

The European Committee on Legal Co-operation. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/cdcj/co-operation-projects/judicial-self-governance-trainingazerbaijan

TORRES PERÉZ, Aida. Judicial Self-Government and Judicial Independence: the Political Capture of the General Council of the Judiciary in Spain. German Law Journal, 2018, roč. 19, č. 7, s. 1839–1870.

URBÁNIKOVÁ, Marína a Katarína ŠIPULOVÁ. Failed Expectations: Does the Establishment of Judicial Councils Enhance Confidence in Courts? German Law Journal, 2018, roč. 19, č. 7, s. 2105–2136.

Valné shromáždění OSN, 29. listopadu 1985, Základní principy nezávislosti soudnictví nebo Doporučení Rady Evropy č. R(94) 12 o nezávislosti, efektivnosti a roli soudů ze dne 13. října 1994 (Recommendation No. R (94) 12 of the Committee of Ministers on the independence, efficiency and role of judges).

VÁVRA, Libor. Soudcovská samospráva. Soudní rozhledy, 1999, č. 7, s. 213–217.

VOERMANS, Wim Voermans a Pim ALBERS. Councils for the Judiciary in EU Countries. Štrasburk: European Commission for the Efficiency of Justice, CEPEJ, 2003, 129 s.

VOIGT, Stefan. Determinants of judicial efficiency: a survey. European Journal of Law and Economics, 2016, roč. 42, s. 183–208.

WITTRECK, Fabian. German Judicial Self-Government – Institutions and Constraints. German Law Journal, 2018, roč. 19, č. 7, s. 1931–1950.

Zelená kniha justice. Nejvyšší soud [online]. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/Zelen%C3%A1%20kniha%20justice.pdf

Metriky

0

Crossref logo

0


1033

Views

682

PDF views