„Pravé“ verbální trestné činy z nenávisti

Jan Provazník

Abstrakt

Tento článek se zabývá problematikou kriminalizace nenávistných projevů z hlediska právní konstrukce příslušných trestných činů v materii trestního práva hmotného. Jeho cílem je vymezení ucelené koncepce těchto trestných činů na podkladě dvou jejich rysů, které je z hlediska nauky trestního práva hmotného činí poměrně dosti specifickými, a to jejich verbálního charakteru a prvku předsudečné nenávisti, který je v nich obsažen. Tato koncepce je nutným krokem k uvědomění si právní podstaty těchto trestných činů, a tím i předpokladem k jejich hlubší analýze a pochopení. Nejprve se tak článek věnuje pojmu trestných činů z nenávisti, v němž jako kardinální rozlišovací znak vyjadřující jeho podstatu vyzdvihuje tzv. nenávistnou diskriminační pohnutku. Té se dále věnuje blíže a vymezuje její strukturu a prvky, představuje možné přístupy k její konstrukci a dává jí užívané pojmy do souvislostí pro lepší pochopení jejich obsahu a poukazuje na její slabiny. Následně je pozornost zaměřena na konstrukci verbálních trestných činů a analýzu jejich konstitutivních znaků a teoretických souvislostí zakotvujících tento pojem v trestněprávní teorii. Na podkladě výstupů těchto dvou částí je následně představena koncepce trestných činů z nenávisti a verbálních trestných činů a jejich kombinace, na jejímž základě je pak možno rozlišovat trestné činy nepravě z nenávisti, nepravě verbální; pravě z nenávisti, nepravě verbální, nepravě z nenávisti, pravě verbální a pravě z nenávisti, pravě verbální. Výstupy těchto závěrů jsou pak testovány ilustrativním srovnáním se třemi vybranými státy, jimiž je Francie, Německo a Polsko.

Bibliografická citace

PROVAZNÍK, Jan. „Pravé“ verbální trestné činy z nenávisti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 4, s. 657-694. [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13857

Klíčová slova

Trestné činy z nenávisti; verbální trestné činy; nenávistná diskriminační pohnutka; nenávistné projevy; předsudečná nenávist.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BÉRUBÉ, Maxime a Aurèlie CAMPANA. Les violences motivées pa la haine. Idéologies et modes d’action des extrémistes de droite au Canada. In: Criminologie, 2015, roč. 48, č. 1, s. 215-234. https://doi.org/10.7202/1029355ar. Dostupné z: https://id.erudit.org/iderudit/1029355ar

BLAKE, Michael. Geeks and Monsters: Bias Crimes and Social Identity. In: Law and Philosophy, 2001, roč. 20, č. 2, s. 121-139. https://doi.org/10.2307/3505236 Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/3505236

BOJARSKI, Tadeusz a kol. Kodeks Karny. Komentarz. Varšava: Lexis Nexis, 2006, 745 s. ISBN 978-83-7334-681-9.

BOJARSKI, Tadeusz. In: BOJARSKI, Tadeusz a kol. Prawo karne materialne. Część ogólna i sczególna. 2. vyd. Varšava: Lexis Nexis, 2006, 584 s., s. 406. ISBN 83-7334-558-2.

BRAX, David. Motives, Reasons and Responsibility in Hate/Bias Crime Legislation. In: Criminal Justice Ethics, 2016, roč. 35, č. 3, s. 230-248. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/0731129X.2016.1243826

BRUDHOLM, Tomas. Hate Crimes and Human Rights Violations. In: Journal of Applied Philosophy, 2015, roč. 32, č. 1, s. 82-97. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/japp.12079

COLINS, Roberts, Martin INNES, Matthew WILLIAMS, Jasmin TREGIDGA a David GADD. Understanding who commits hate crime and why they do it. Welsh Government Social Research, 2013, č. 38. ISBN 978-0-7504-9639-1. Dostupné z: https://orca.cf.ac.uk/58880/1/understanding-who-commits-hate-crime-and-why-they-do-it-en.pdf

DEKESEREDY, Walter S. a Molly DRAGIEWICZ (eds.). Routledge Handbook of Critical Criminology. 2. vyd. Abingdon a New York: Routledge, 2018, 514 s. ISBN 978-0-367-87814-6.

FISCHER, Thomas. Strafgesetzbuch und Nebengesetze. 55. vyd. Mnichov: C. H. Beck München, 2008, 2594 s. ISBN 978406565991.

GRANNIS, Eric T. Fighting Words and Fighting Freestyle: The Constitutionality of Penalty Enhancement for Bias Crimes. In: Columbia Law Review, 1993, roč. 93, č. 1, s. 178-230. https://doi.org/10.2307/1123105. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/1123105

HARE, Ivan. Legislating against Hate – The Legal Response to Bias Crimes. In: Oxford Journal of Legal Studies, 1997, roč. 17, č. 3, s. 415-439. Dostupné z: https://doi.org/10.1093/ojls/17.3.415

HERCZEG, J. Svoboda projevu a ochrana náboženské morálky. In: Trestněprávní revue, 2010, roč. 9, č. 12.

HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: Wolters Kluwer, 2008, 260 s. ISBN 978-80-7357-311-9.

HERZCEG, Jiří. Zločiny z nenávisti ve vládním návrhu trestního zákoníku. In: FENYK, Jaroslav (eds.). Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. Praha: Lexis Nexis CZ, 2007, 167 s. ISBN 978-80-86920-25-2.

IBARRA, Esteban. Hacia una Ley Integral contra los Delitos de Odio. In: Tiempo de Paz, 2016, č. 123, s. 6-13. Dostupné z: http://revistatiempodepaz.org/revista-123/#dflip-df_1259/7/

JELÍNEK, Jiří. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vyd. Praha: Leges, 2017, 976 s. ISBN 978-80-7502-236-3.

JOECKS, Wolfgang. Strafgesetzbuch. Studienkommentar. 7. vyd. Mnichov: C. H. Beck, 2007, 833 s. ISBN 978-3-406-53879-7.

JOECKS, Wolfgang a Klaus MIEBACH. Müncherer Kommentar zum StGB. 3. vyd. Mnichov: C. H. Beck, 2017, 15600 s. ISBN 978-3-406-68550-7.

KALLAB, Jaroslav. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské (obecná i zvláštní část). Praha: Melantrich, 1935, 337 s.

KINDHÄUSER, Urs, Ulfrid NEUMANN a Hans-Ullrich PAEFFGEN (eds.). Strafgesetzbuch. 5. vyd. Baden-Baden: Nomos, 2017, 7836 s. ISBN 978-3-8487-3106-0.

KONARSKA-WRZOSEK, Violetta a kol. Kodeks Karny. Komentarz. 2. vyd. Varšava: Wolters Kluwer, 2018, 1530 s. ISBN 978-83-8124-694-1.

KRATOCHVÍL, Vladimír a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 961 s. ISBN 978-80-7179-082-2.

LACKNER, Karl, Kristian KÜHL a kol. Strafgesetzbuch. Kommentar. 29. vyd. Mnichov: C. H. Beck, 2018, 1988 s. ISBN 978-3-406-70029-3.

LANGARITA ADIEGO, Jose Antonio, Pilar ALBERTÍN CARBÓ a Núria SADURNÍ BALCELLS. Expériences de LGBTphobie à Gérone. Défis et limites des politiques concernant les crimes de haine en Catalogue. In: Droit et Cultures, 2019, roč. 77, s. 37-51. Dostupné z: https://journals.openedition.org/droitcultures/5025

LAWRENCE, Frederic M. The Punishment of Hate: Toward a Normative Theory Of Bias-Motivated Crimes. In: Michigan Law Review, 1994, roč. 93, č. 2, s. 320-381. https://doi.org/10.2307/1289930. Dostupné z https://www.jstor.org/stable/1289930

LENCKNER, Theodor, Detlev STERNBERG-LIEBEN a Ulrike SCHITTENHELM. In: SCHÖNKE, Adolf, Horst SCHRÖDER a kol. Strafgesetzbuch. Kommentar. 30. vyd. Mnichov: C. H. Beck, 2019, 3361 s. ISBN 978-3-406-70383-6.

MAREK, Andrzej, Violetta KONARSKA-WRZOSEK a kol. Prawo Karne. 12. vyd. Varšava: C. H. Beck, 2019, 762 s. ISBN 978-83-8128-898-9.

MARSTON DANNER, Allison. Bias Crimes and Crimes Against Humanity: Culpability in Context. In: Buffalo Criminal Law Review, 2002, roč. 6, č. 1, s. 389-450. https://doi.org/10.1525/nclr.2002.6.1.389 Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/10.1525/nclr.2002.6.1.389

MOZGAWA, Marek a kol. Kodeks Karny. Komentarz. 9. vyd. Varšava: Wolters Kluwer, 2019, 1120 s. ISBN 978-83-8160-415-4.

NEWBURN, Tim. Criminology. 3. vyd. Abingdon a New York: Routledge, 2017, 1143 s. ISBN 987-1-138-64313-0.

PELLETIER, Hervé. Code pénal. 30. vyd. Paříž: Lexis Nexis, 2017, 2360 s. ISBN 978-2-7110-2721-7.

RASAT, Michèle-Laure. Droit pénal spécial. Infractions du Code pénal. 7. vyd. Paříž: Dalloz, 2014, 1300 s. ISBN 978-2-247-13730-5.

ŘÍHA, Jiří. Postavení garanta u nepravých omisivních deliktů (1. část). In: Trestněprávní revue, 2003, roč. 2, č. 8.

SCHNEIDER, Hans Joachim. Hasskriminalität: eine neue kriminologische Deliktskategorie. In: Juristen Zeitung, 2003, roč. 58, č. 10, s. 497-504. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/20826825

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 1052 s. ISBN 978-80-7552-358-7.

ŠÁMAL, Pavel. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5.

ŠČERBA, Filip a kol. Trestní zákoník. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2020 (v tisku).

TSESIS, Alexander. Contextualizing Bias Crimes: A Social and Theoretical Perspective. In: Law & Social Inquiry, 2003, roč. 28, č. 1, s. 315-339. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2003.tb00997.x

TYNER, James A. Hate-crimes as racial violence: a critique of the exceptional. In: Social & Culture Geography, 2016, roč. 17, č. 8, s. 1060-1078. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/14649365.2016.1152392

HEINTSCHEL-HEINEGG, Bernd von a kol. Beck’scher Online Kommentar. Strafgesetzbuch. 47. vyd. C. H. Beck, 2020. Dostupné z: http://www.beck-online.beck.de [cit. 5. 10. 2020].

WANG, Lu-in. The Transforming Power of “Hate“: Social Cognition Theory and the Harms of Bias-Related Crime. In: Southern California Law Review, 1997, roč. 71, č. 1, s. 47-135.

WOODS, Jordan Blair. Taking the „Hate“ out of Hate Crimes: Applying the Unfair Advantage Theory to Justify the Enhanced Punishment of Opportunistic Bias Crimes. In: UCLA Law Review, 2008, roč. 56, č. 2, s. 489-542. Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1128296

WRIGHT, Zyad. Hate Crimes: Clarification from Emotion Theory and Psychological Research. In: Journal of Islamic and Near Eastern Law, 2016, roč. 15, s. 55-70. Dostupné z: https://escholarship.org/uc/item/0263145v

ZOLL, Andrzej a kol. Kodeks karny. Część sczególna. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 117-277 K. K. 2. vyd. Krakov: Kantor wydawniczy Zakamyzce, 2006, 1411 s. ISBN 83-7444-252-2.

Rozhodnutí Kasačního soudu Francouzské republiky ze dne 1. prosince 1989, č. 88-80.793.

Rozhodnutí Kasačního soudu Francouzské republiky ze dne 13. března 1989, č. 86-93.846.

Rozhodnutí Kasačního soudu Francouzské republiky ze dne 22. května 2012, č. 10-88.315

Rozhodnutí Kasačního soudu Francouzské republiky ze dne 30. května 2007, č. 06-84.328.

Rozhodnutí Kasačního soudu Francouzské republiky ze dne 8. listopadu 2011, č. 09-88.007.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Polské republiky ze dne 29. října 2012, sp. zn. I KZP 12/12.

Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 12. prosince 2000, sp. zn. 1 StR 184/00.

Rozsudek Odvolacího soudu v Lublinu ze dne 27. listopadu 2003, sp. zn. II AKa 338/03.

Rozsudek Nejvyššího soudu Polské republiky ze dne 25. října 2005, sp. zn. V KK 338/05.

Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 15. prosince 2005, sp. zn. 4 StR 283/05.

Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 3. dubna 2008, sp. zn. 3 StR 394/07.

Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 8. srpna 2008, sp. zn. 5 StR 405/05.

Usnesení Nejvyššího soudu Polské republiky ze dne 1. září 2011, sp. zn. V KK 98/11.

Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 20. září 2011, sp. zn. 4 StR 129/11.

Usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 16. května 2012, sp. zn. 3 StR 33/12.

Rozsudek Odvolacího soudu v Lublinu ze dne 14. května 2014, sp. zn. II AKa 79/14).

Rozsudek Odvolacího soudu v Bialymstoku ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. II AKa 221/14.

Usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 14. dubna 2015, sp. zn. 3 StR 602/14.

Usnesení Nejvyššího soudu Polské republiky ze dne 17. srpna 2016, sp. zn. IV KK 53/16.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2018, sp. zn 3 Tdo 500/2018.

Rozsudek Odvolacího soudu v Gdaňsku ze dne 19. července 2018, sp. zn. II AKa 192/18.

Usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 30. 10. 2018, sp. zn. 3 StR 167/18.

Usnesení Nejvyššího soudu Polské republiky ze dne 8. února 2019, sp. zn. IV KK 38/18.

Rozsudek Nejvyššího soudu Polské republiky ze dne 8. února 2019, sp. zn. IV KK 38/18.

Usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 27. 8. 2019, sp. zn. 1 BvR 811/17.

Rozhodnutí Kasačního soudu Francouzské republiky ze dne 28. ledna 1999, č. 96-16.992.

Rozhodnutí Kasačního soudu Francouzské republiky ze dne 29. ledna 2008, č. 07-83.695.

Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 4. 2 2010, sp. zn. 1 BvR 369/04, 1 BvR 370/04 a 1 BvR 371/04.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2020, sp. zn. 8 Tdo 81/2020, bod 31.

Rozhodnutí Kasačního soudu Francouzské republiky ze dne 3. března 1980, č. 78-91.949.

Rozhodnutí Kasačního soudu Francouzské republiky ze dne 12. dubna 1976, č. 200774-92.515.

Rozhodnutí Kasačního soudu Francouzské republiky ze dne 7. června 2017, č. 16-80.322.

Rozhodnutí Ústavní rady ze dne 18. června 2020, č. 2020-801DC.

Usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 7. 7. 2020, sp. zn. 1 BvR 479/20.

Rozhodnutí Kasačního soudu Francouzské republiky ze dne 20. září 2016, č. 15-83.070.

Rozhodnutí Kasačního soudu Francouzské republiky ze dne 18. října 2013, č. 13-87.922.

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-4-6