Aplikace cizího veřejného práva v řízeních před správními orgány

Jakub Handrlica

Abstrakt

Zatímco otázky aplikace cizího práva při rozhodování ve věcech civilního práva jsou tradičně předmětem zájmu právní nauky, problematika aplikace cizího veřejného práva správními orgány byla v odborné literatuře tematizována jenom zřídka. Důvod je přitom zřejmý: Aplikace cizího práva v soukromoprávních věcech byla státy tradičně připouštěna, protože režimy civilního práva v různých jurisdikcích byly považovány za vzájemně rovné. Co se týče práva veřejného, státy takovou rovnost v zásadě nepřipouštěly a naopak vyžadovaly, aby bylo při rozhodování ve věcech veřejného práva rigidně aplikováno vnitrostátní správní právo. I za této situace lze ovšem v našem právním řádu identifikovat případy, kdy je správnímu orgánu svěřena pravomoc rozhodovat ve věcech veřejného práva a současně má tento správní orgán aplikovat cizí správní právo. Skutečnost, že takové situace nejsou konvenčními, implikuje řadu praktických aplikačních problémů, které mohou v těchto komplikovaných situacích nastat.

Bibliografická citace

HANDRLICA, Jakub. Aplikace cizího veřejného práva v řízeních před správními orgány. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 4, s. 565-585. [cit. 2021-10-18]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13707

Klíčová slova

Aplikace cizího práva; cizí správní orgány; správní právo; hmotné právo; ochrana veřejného zájmu; mezinárodní právo správní.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BASSI, Nicola. Mutuo riconoscimento e tutela giurisdizionale. Milano: Giuffrè Editore, 2008.

BISCOTTINI, Giuseppe. Sulla rilevanza degli atti amministrativi stranieri. Studi nelle scienze giuridiche e sociali della Università di Pavia, 1951, roč. 32, s. 1–32.

BUTTGENBACH, André. Manuel de droit administratif: principes généraux, organisation et moyens d‘action des administrations publiques. 2. vyd. Bruxelles: F. Larcier, 1960.

DUTTA, Anatol. Durchsetzung öffentlichrechtlicher Forderungen ausländischer Staaten durch deutsche Gerichte. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006.

ESPLUGUES, Carlos, José Luis IGLESIAS a Guillermo PALAO (eds.). Application of Foreign Law. Munich: Sellier, 2011.

GIACOMETTI, Zaccaria. Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts. Allgemeines Verwaltungsrecht des Rechtsstaates. Zürich: Polygraphischer Verlag, 1960.

GERONTAS, Angelos S. Deterritorialization in Administrative Law: Exploring Transnational Administrative Decisions. Columbia Journal of European Law, 2013, roč. 19, č. 3, s. 432-445.

ENNIS, Humberto M. Derecho internacional privado. Buenos Aires: D. T. Lelong Editores, 1953.

HANDRLICA, Jakub. Foreign law as applied by administrative authorities. Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu, 2018, roč. 68, č. 2, s. 193-215.

HANDRLICA, Jakub. A treatise for international administrative law. Lawyer Quarterly, 2020, roč. 10, č. 4.

HANDRLICA, Jakub. A treatise for international administrative law. Part II.: On overgrown paths. Lawyer Quarterly, 2021, roč. 11, č. 1 (v tisku).

HEMLER, Adrian. Die Methodik der „Eingriffsnorm“ im modernen Kollisionsrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2019.

KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ, Květoslav RŮŽIČKA a kol. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. Plzeň-Brno: Aleš Čeněk-Doplněk, 2015.

LIŠKA, Petr, Karel DŘEVÍNEK, Štefan ELEK, Petr KOTÁB a Tomáš RÝDL. Zákon o bankách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

MANN, Frederick Alexander. Öffentlich-rechtliche Ansprüche im internationalen Rechtsverkehr. Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 1956, roč. 21, s. 6-21.

NEUMEYER, Karl. Vom Recht der Auswärtigen Verwaltung und verwandten Rechtsbegriffen. Archiv des öffentlichen Rechts, 1913, roč. 31, s. 129-135.

NEUMEYER, Karl. Internationales Verwaltungsrecht. Allgemeiner Teil. Zürich/Leipzig: Verlag für Recht und Gesellschaft, 1936.

NIEDOBITEK, Matthias. Das Recht der grenzüberschreitenden Verträge. Tübingen: Mohr Siebeck, 2001.

OHLER, Christoph. Die Kollisionsordnung des Allgemeinen Verwaltungsrechts. Strukturen des deutschen internationalen Verwaltungsrechts. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005.

PAUKNEROVÁ, Monika. Proof of and information about foreign law. Lawyer Quarterly, 2015, roč. 5, č. 4.

ROYLA, Pascal. Grenzüberschreitende Finanzmarktaufsicht in der EG. Berlin: Duncker und Humblot, 2000.

STEINDORFF, Ernst. Internationales Verwaltungsrecht. In: STRUPP, Karl a Hans-Jürgen SCHLOCHAUER (eds.). Wörterbuch des Völkerrechts. Berlin: De Gruyter, 1962, s. 582-586.

TERHECHTE, Jörg a Christoph MÖLLERS. Europäisches Verwaltungsrecht und Internationales Verwaltungsrecht. In: TERHECHTE, Jörg (ed.). Verwaltungsrecht der Europäischen Union. Baden Baden: Nomos Verlag, 2019, s. 1445-1460.

VOGEL, Klaus. Der räumliche Anwendungsbereich der Verwaltungsrechtsnorm. Frankfurt am Main: Alfred Metzner Verlag, 1965.

VOGEL, Klaus. Administrative Law: International Aspects. In: BERNHARDT, Rudolf (ed.). Encyclopedia of Public International Law, 9 – International Relations and Legal Co-operation in General. Amsterdam: North Holland, 1986, s. 4-6.

WENANDER, Henrik. Recognition of Foreign Administrative Decisions. Balancing International Co-operation, National Self-Determination, and Individual Rights. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2011, roč. 71.

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-4-2