Subsidiarita trestní represe v nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18

Pavel Kotlán

Abstrakt

Článek se zabývá nedávným rozhodnutím Ústavního soudu ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18. Rozhodnutí se rovněž dotýká principu subsidiarity trestní represe. Hlavním cílem této práce je právě správná interpretace tohoto principu, s ohledem na základy trestní odpovědnosti. Metody právní interpretace vedou k závěru, že subsidiarita může být aplikována pouze prostřednictvím zákonných znaků trestného činu.

Bibliografická citace

KOTLÁN, Pavel. Subsidiarita trestní represe v nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 4, s. 695-702. [cit. 2021-10-18]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13704

Klíčová slova

Subsidiarita; trestný čin; trestní odpovědnost; Ústavní soud.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BYDLINSKI, Franz. Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff. 2., doplněné vyd. Wien: Springer-Verlag, 1991. ISBN 3-211-82270-4. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-6705-2_1

ESER, Albin a Björn BURKHARDT. Strafrecht. 1, Schwerpunkt allgemeine Verbrechenselemente. 4., podstatně přepracované vyd. München: Beck, 1992, Juristischer Studienkurs. ISBN 3-406-09813-4.

FEUERBACH, Paul Johann Anselm von a Carl Joseph Anton MITTERMAIER. Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts: mit vielen Anmerkungen und Zusatzparagraphen und mit einer vergleichenden Darstellung der Fortbildung des Strafrechts durch die neuen Gesetzgebungen. 14., doplněné a zcela přepracované vyd. Giessen: Georg Friedrich Heyer’s Verlag, 1847.

FINGER, August. Lehrbuch des Deutschen Strafbuch. Erster Band. Berlin, Carl Heymanns Verlag, 1904.

HOLLÄNDER, Pavel. Příběhy právních pojmů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-654-5.

KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, Právnické učebnice.

KRATOCHVÍL, Vladimír: Případ, trestný čin, společenská škodlivost a vina v trestním právu (o zásadě subsidiarity trestní represe trochu jinak). Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Nákladem Jednoty právnické, 2015, roč. 154, č. 7, s. 539–557.

MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-382-0.

MELZER, op. cit., s. 237–239; TRIFFTERER, Otto. Österreichisches Strafrecht: allgemeiner Teil. Wien: Springer, 1985. ISBN 3-211-81856-1.

ROXIN, Claus. Kriminalpolitik und Strafrechtssystem. 2., doplněné vyd. Berlin: Walter de Gruyter, 1973. https://doi.org/10.1515/9783110903577

SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK a Dagmar CÍSAŘOVÁ. Systém českého trestního práva: základy trestní odpovědnosti. 1. vyd. (jako Základy trestní odpovědnosti vyd. 2.). Praha: Orac, 2003. ISBN 80-86199-74-6.

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení hranic škody u trestných činů, jde o politickou věc. ceska-justice.cz [online]. [cit. 10. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2020/06/ustavni-soud-zamitl-navrh-zruseni-hranic-skody-u-trestnych-cinu-jde-politickou-vec/

WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2019. ISBN 978-80-87284-75-9.

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-4-7