Medzinárodné diplomatické právo a medicína v podmienkach pandémie COVID-19

Peter Rosputinský

Abstrakt

Právne postavenie diplomatov v zahraničí upravuje okrem iného aj medzinárodné diplomatické právo. Článok skúma, či sa toto právo prelína s medicínskymi otázkami a ak áno, ako. Článok identifikuje príslušné práva a povinnosti jednak na strane prijímajúceho štátu a jednak na strane diplomatických zástupcov vysielajúcich štátov, pričom dôraz kladie na všetky dotknuté diplomatické výsady a imunity. Podrobnejšie analyzuje najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti diplomatom v prijímajúcom štáte, účasť diplomatov na zdravotnom a úrazovom poistení v prijímajúcom štáte, ich povinné očkovanie v prijímajúcom štáte, odbery biologických materiálov diplomatom v prijímajúcom štáte, ako aj pitvy a karantény diplomatov v prijímajúcom štáte.

Bibliografická citace

ROSPUTINSKÝ, Peter. Medzinárodné diplomatické právo a medicína v podmienkach pandémie COVID-19. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 3, s. 449–468. [cit. 2021-01-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13212

Klíčová slova

Diplomatické výsady a imunity; diplomatické právo; medicína; zdravotná starostlivosť; pitva; karanténa; odoberanie vzoriek biologického materiálu.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BARKER, J. Craig. The Abuse of Diplomatic Privileges and Immunities. A Necessary Evil? 1. vyd. Aldershot, Brookfield, Singapore, Sidney: Darmouth, 1996, 284 s. ISBN 978-1-85521-723-6.

BOURNE, Charles B. The Canadian Yearbook of International Law. Volume XXI. 1983. Vancouver: The University of British Columbia Press, 1984, 450 s. ISBN 0-7748-0206-5.

DEMBINSKI, Ludwik. The Modern Law of Diplomacy. Extrenal missions of states and international organizations 1. vyd. Dordrecht, Boston, Lancaster and UNITAR: Martinus Nijhoff Publishers, 1988, 282 s. ISBN 978-90-247-3681-1.

DENZA, Eileen. Diplomatic Law. Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations. 2. vyd. Oxford: Clarendon Press, 2004, 452 s. ISBN 978-0-19-927567-0.

Diplomatická prax. Bratislava: Ministerstvo zahraničných vecí SR. Diplomatický protokol, 1996, 218 s. Bez ISBN. Len pre vnútornú potrebu MZV SR.

Diplomatická praxe. Praha: Ministerstvo zahraničných vecí ČSR. Diplomatický protokol, 1965, 188 s. Bez ISBN. Len pre služobnú potrebu MZV ČSR.

Diplomatic Handbook. Ministry for Foreign Affairs [online]. Reykjavik, Protocol Department, March 2010 [cit. 22. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.government.is/media/utanrikisraduneyti-media/media/PDF/Diplomatic_Handbook_March2010.pdf

Diplomatic Privileges and Immunities in Finland. January 2020. Ministry for Foreign Affairs of Finland [online]. [cit. 18. 3. 2020]. Dostupné z: https://ejulkaisu.grano.fi/grano/um_diplomatic_privileges_#p=61

Diplomatic Protocol Handbook I. Privileges and Immunities. English Version. December 2015. Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic [online]. Diplomatic Protocol, s. 39 [cit. 17. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.mzv.cz/file/1748309/Handbook_EN.pdf

Diplomat in Norway. Ministry of Foreign Affairs [online]. 2. 3. 2020 [cit. 22. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/forbindelser/diplomat_norway/id2354407/#k13

Diplomats From 8 Countries, Romania Included, Left North Korea Following Quarantine Imposed Against Coronavirus. Romania Journal [online]. 9. 3. 2020 [cit. 22. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.romaniajournal.ro/politics/diplomats-from-8-countries-romania-included-left-north-korea-following-quarantine-imposed-against-coronavirus/

Diplomats Vaccinated against Polio. NEW ERA LIVE [online]. [cit. 19. 3. 2020]. Dostupné z: https://neweralive.na/amp/diplomats-vaccinated-against-polio

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o vzájomnom poskytovaní bezplatnej liečebnej starostlivosti členom diplomatických misií a konzulárnych úradov, uzatvorená 9. januára 1990 výmenou nót v Prahe. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR [online]. S. 6 [cit. 13. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.mzv.sk/documents/10182/620840/Jemen+-+ekonomick%C3%A9+inform%C3%A1cie+o+terit%C3%B3riu+2020

FOAKES, Joanne. The Position of Heads of State and Senior Officials in International Law. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2014, 228 s. ISBN 978-0-19-964028-7.

GAWŁOWICZ, Izabela. Międzynarodowe prawo dyplomatyczne – wybrane zagadnienia. 1. vyd. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2011, 250 s. ISBN 978-83-255-1157-9.

GORE-BOOTH, Lord. Satow´s Guide to Diplomatic Practice. 6. vyd. London and New York: Longman, 1992, 544 s. ISBN 978-0-582-50109-1.

Handbook. Diplomatic Immunities and Privileges in Estonia. January 2020. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia [online]. State Protocol Department, s. 32 [cit. 18. 3. 2020]. Dostupné z: https://vm.ee/sites/default/files/kasiraamat_2020_2.pdf

HARDY, Michael. Modern Diplomatic Law. 1. vyd. Manchester: Manchester University Press and U.S.A. Oceana Publications Inc., 1968, 150 s. ISBN 07190-0309-1.

HILDNER, Guido. Die Unterworfenheit des ausländischen Diplomaten unter die Verwaltungshoheit des Empfangsstaats. 1. vyd. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1992, 226 s. ISBN 3-7890-2619-0.

HIRT, Miroslav a kol. Soudní lékařství. I. díl. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015, 272 s. ISBN 978-80-247-5680-6.

HOTHAM, Oliver. North Korea partially relaxes quarantine restrictions on resident diplomats. NK NEWS [online]. 12. 3. 2020 [cit. 22. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.nknews.org/2020/03/north-korea-partially-relaxes-quarantine-restrictions-on-resident-diplomats/

International Certificate of Vaccination or Prophylaxis. International Health Regulations (2005). WHO [online]. [cit. 19. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.who.int/ihr/IVC200_06_26.pdf?ua=1

MARROGI, Aizen J. a Saadoun AL-DULAIMI. Medical Diplomacy in Achieving U.S. Global Strategic Objectives. Joint Force Quarterly [online]. 2014, JFQ 74, 3rd Quarter 2014 [cit. 10. 3. 2020]. Dostupné z https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-74/jfq-74_124-130_Marrogi-al-Dulaimi.pdf

MISHRA, Shiva Raj. Health diplomacy to tackle the crisis in Nepal. The Lancet [online]. 2016, roč. 388 [cit. 10. 3. 2020]. Dostupné z https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2816%2931160-6.

MRÁZ, Stanislav. Diplomatické a konzulárne právo. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, 230 s. ISBN 978-80-225-2688-3.

MUSZYŃSKI, Mariusz. Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych. 1. vyd. Bielsko-Biaɫa: Wydawnictwo STO, 2004, 158 s. ISBN 978-83-87829-94-3.

MYSLIL, Stanislav. Diplomatické styky a imunity. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd,1964, 396 s. Bez ISBN.

OBISAKIN, Lawrence Olufemi. Protocol for Life. Guidelines on Diplomatic, Official and Social Manners. 1. vyd. Ibadan: Spectrum Books Limited, 2007, 292 s. ISBN 978-978-029-807-4.

OELFKE, Christian (ed.). Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961. Commentaries on Practical Application. 1. vyd. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2018, 408 s. ISBN 978-3-8305-3863-9.

OPPENHEIM, Lassa Francis Lawrence. Mezinárodní právo. Svazek I. Mír. Preklad 3. vyd. Praha: ORBIS, 1924, 716 s. Bez ISBN.

Protocol Guidelines for Members of Foreign Diplomatic Missions, Consular Posts and Offices of International Governmental Organizations. Ministry of Foreign Affairs. Republic of Serbia [online]. 6. 3. 2020, s. 38 [cit. 18. 3. 2020]. Dostupné z: http://www.mfa.gov.rs/protocol_guiedelines.pdf

ROSPUTINSKÝ, Peter. Vybrané otázky diplomatického práva. 1. vyd. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2015, 168 s. ISBN 978-80-557-1047-1.

ROSPUTINSKÝ, Peter. Praktikum z diplomatického práva a konzulárneho práva. 2. vyd. Bratislava: PAMIKO, 2017, 190 s. ISBN 97880-85660-13-5.

Rozsudok Medzinárodného súdneho dvora OSN zo dňa 24. mája 1980, vo veci United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran. ICJ [online]. ICJ Reports, 1980, s. 40, par. 86 [cit. 23. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.icj-cij.org/files/case-related/64/064-19800524-JUD-01-00-EN.pdf

Rozsudok odvolacieho súdu vo veci Georges v. United Nations, case 15-455-cv. Institute for Justice & Democracy In Haiti [online]. United States Court of Appeals for the Second Circuit [cit. 12. 3. 2020]. Dostupné z: http://www.ijdh.org/wp-content/uploads/2011/11/2d-Circuit-Decision.pdf

SEN, Biswanath. A Diplomatʼs Handbook of International Law and Practice. 3. rev. vyd. Dordrecht, Boston, London: Martinus Nijhoff Publishers, 1988, 606 s. ISBN 978-90-247-3647-1.

SOLOVJEV, Eduard Jakovlevič. Osnovy diplomatičeskovo prava. Učebnoje posobije. 1. vyd. Moskva: Izdateľstvo Os-89, 2005, 144 s. ISBN 978-5-98534-071-6.

SUTOR, Julian. Prawo dyplomatyczne i konsularne. 11. vyd. Warszawa: LexisNexis, 2010, 576 s. ISBN 978-83-7620-440-6.

ŠMIHULA, Daniel, Blažej LIPPAY a Jana GONDEKOVÁ. Diplomatické a konzulárne právo. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluver Slovenská republika, 2015, 300 s. ISBN 978-90-8168-278-0

THOMPSON, Donald F. The Role of Medical Diplomacy in Stabilizing Afganistan. Defense Horizons [online]. 2008, č. 63 [cit. 10. 3. 2020]. Dostupné z https://fas.org/man/eprint/meddip.pdf

United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities. Official Records. Volume I: Summary Records of Plenary Meetings and of Meetings of the Committee of the Whole. United Nations, Office of Legal Affairs [online]. Geneva, 1962 [cit. 13. 3. 2020]. Dostupné z: https://legal.un.org/docs/?path=./diplomaticconferences/1961_dipl_intercourse/docs/english/vol_1.pdf&lang=EF

United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities. Official Records. Volume II: Annexes, Final Act, Vienna Convention on Diplomatic Relations, Optional Protocols, Resolutions. United Nations, Office of Legal Affairs [online]. Geneva, 1962 [cit. 13. 3. 2020]. Dostupné z: https://legal.un.org/docs/?path=./diplomaticconferences/1961_dipl_intercourse/docs/english/vol_2.pdf&lang=EF

VALUCH, Jozef. Diplomatické výsady a imunity. Sloboda jednotlivca alebo prerogatíva štátu? 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, 120 s. ISBN 978-80-7160-357-3

Virtual handbook. Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary [online]. February 2020, s. 22 [cit. 18. 3. 2020]. Dostupné z: http://www.kulugyminiszterium.hu/DTWebe/Iratok/VirtualisKezikonyv.pdf

Veřejná vyhláška. KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci [online]. 16. 3. 2020, č. j. HKSOC/09179/2020/RED, s. 2 [cit. 22. 3. 2020]. Dostupné z: http://www.khsolc.cz/files/clanky/vyhlaska_opatreni_20200316_2.pdf

VRŠANSKÝ, Peter. Súčasné medzinárodné právo a medicína. In: Medicína a právo. Zborník z rovnomennej medicínsko-právnej konferencie konanej dňa 18. novembra 2014 na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta, 2015, s. 62–77 [cit. 11. 3. 2020]. ISBN 978-80-7160-392-4. Dostupné z: https://cusp.uniba.sk/fileadmin/uvp/Vystupy_aktivit/2.8/ZBORNIK_MEDICINA_A_PRAVO.pdf

VRŠANSKÝ, Peter, Jozef VALUCH a kol. Medzinárodné právo verejné. Osobitná časť. 1. vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013, 544 s. ISBN 978-80-8155-003-4.

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-3-8