Umoření listin: ojedinělé řízení s dalekosáhlým dopadem

Ondřej Placzek, Roman Šafář

Abstrakt

Tento článek zkoumá vybrané problematické aspekty soudobé úpravy řízení o umoření listin, popisuje jejich praktické projevy a navrhuje možná řešení. Autoři se zaměřují zejména na dopad přesunu úpravy do zákona o zvláštních řízeních soudních na povahu řízení a využitelnost některých institutů typických pro sporné řízení, okruh účastníků řízení, podmínky umořitelnosti listin a praktické dopady výsledného usnesení o umoření listiny.

Bibliografická citace

PLACZEK, Ondřej a Roman ŠAFÁŘ. Umoření listin: ojedinělé řízení s dalekosáhlým dopadem. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 2, s. 281–299. [cit. 2021-05-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13080

Klíčová slova

Umoření listin; povaha řízení; cenné papíry; povaha řízení; navrhovatel; kupóny; edikt; účinky umoření.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Umoření blankosměnky. Obchodněprávní revue, 2018, roč. 10, č. 9.

CHALUPA, Radim. Díl 2 Řízení o umoření listin. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2015.

JIRSA, Jaromír. § 103. In: JIRSA, Jaromír, Vladimíř BERAN a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II (§ 79 až § 180 o. s. ř.). 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2019.

JIRSA, Jaromír. § 8 Oprávnění státního zastupitelství. In: JIRSA, Jaromír, Daniela KOVÁŘOVÁ a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha III. Zvláštní řízení soudní. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2019.

JURÁŠ, Marek. Působnost civilněprocesních předpisů a příslušnost soudů po 1. 1. 2014. Právní rozhledy, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, č. 3.

KORBEL, František a Dana PRUDÍKOVÁ. § 1 Úvodní ustanovení. In: JIRSA, Jaromír, Daniela KOVÁŘOVÁ a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha III. Zvláštní řízení soudní. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2019.

LAVICKÝ, Petr. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2015.

LEVÝ, Jiří. § 1 [Úvodní ustanovení]. In: SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015.

LEVÝ, Jiří. § 8 [Oprávnění státního zastupitelství]. In: SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015.

LEVÝ, Jiří. Díl 2. Řízení o umoření listiny. In: SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015.

LEVÝ, Jiří. In: SVOBODA, Karel a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015.

PLACZEK, Ondřej. Umoření cenných papírů. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019.

PŘIDAL, Ondřej. § 103 [Podmínky řízení]. In: SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ a Renáta ŠÍNOVÁ. Občanský soudní řád. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017.

SEDLÁK, Viktor a Alena NOVOTNÁ. § 305 Zahájení řízení. In: JIRSA, Jaromír, Daniela KOVÁŘOVÁ a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha III. Zvláštní řízení soudní. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2019.

SVOBODA, Karel. Otazníky v řízení o umoření listiny. Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2014, č. 6.

SVOBODA, Karel. 2. Předmět řízení. In: SVOBODA, Karel. Nesporná řízení I. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015.

SVOBODA, Karel. Nesporná řízení I. Praha: C. H. Beck, 2015.

WINTEROVÁ, Alena, Anna MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: Díl první: řízení nalézací. 9. aktualizované vyd. Praha: Leges, 2018.

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-2-7