Kategorizácia škôd spôsobených trestným činom (I. časť)

Jozef Čentéš, Andrej Beleš, Jana Čipková

Abstrakt

Autori sa v štúdii zameriavajú na komparáciu pojmu „škoda“ v slovenskom a českom právnom poriadku, a to v zmysle porovnania zákonom ustanovených výšok škôd, ako aj ich použitia a vplyvu na výšku hroziacich trestných sadzieb. Porovnávajú tak zdanlivo väčšiu benevolenciu všeobecného ustanovenia § 125 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (v porovnaní s ustanovením § 138 ods. 1 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník), a prílišnú represiu prejavujúcu sa v osobitnej časti zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Súčasne prichádzajú k viacerým záverom, z ktorých formulujú námety k lepším trestnoprávnym úpravám zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, a to aj za súčasného rešpektovania princípu ultima ratio v normotvornej činnosti.

Bibliografická citace

ČENTÉŠ, Jozef, BELEŠ, Andrej a Jana ČIPKOVÁ. Kategorizácia škôd spôsobených trestným činom (I. časť). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 2, s. 225-246. [cit. 2021-05-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13013

Klíčová slova

Škoda; kategorizácia škôd; výška škody; ultima ratio; trestná zodpovednosť.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Monografie, komentáre

BURDA, E., J. ČENTÉŠ, J. KOLESÁR, J. ZÁHORA a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť: Komentár. I. diel. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 1136 s.

ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný zákon: Veľký komentár. 4. vyd. Bratislava: Eurokodex, 2018, 1008 s.

ČIČ, M. Československé trestné právo ako súčasť trestnej politiky. Bratislava: Obzor, 1976, 190 s.

JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 6. vyd. Praha: Leges, 2009, 1248 s.

MULÁK, J. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019, 337 s.

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 3632 s.

Časopisy, zborníky

BELEŠ, A. Hranica minimálnej škody z komparatívneho pohľadu. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 11. 4.–13. 4. 2019. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2019, s. 180–185.

BELEŠ, A. Hypertrofia trestných sadzieb v podmienkach Slovenskej republiky. In: Justičná revue, Bratislava, 2018, roč. 70, č. 10, s. 1029-1042.

BELEŠ, A. a N. HANGÁČOVÁ. Vývoj právnej úpravy hranice minimálnej škody. In: Notitia Iudiciales Academie Collegii Aedilium in Bratislava, Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019, roč. 5, č. 1, s. 3-16.

ČENTÉŠ, J. Uplatnenie nároku na náhradu škody v adhéznom konaní. In: Justičná revue, Bratislava, 2008, roč. 60, č. 12, s. 1689–1701.

ČENTÉŠ, J. a J. ŠANTA. Princíp ultima ratio a vybrané aspekty ekonomickej kriminality. In: Trestné právo ako ultima ratio – hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty. Zborník príspevkov z 1. sekcie medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, s. 31–41.

ČENTÍK, T. Kde sú hranice aplikácie princípu ultima ratio v trestnom práve? In: Právne listy [online]. [cit. 15. 10. 2019]. Dostupné z: http://www.pravnelisty.sk/clanky/a405-kde-su-hranice-aplikacieprincipu-ultima-ratio-v-trestnom-prave

HATALA, V. Normotvorba a zodpovednosť. In: Právny obzor, 1966, roč. 49, č. 1, s. 3–5.

MUSIL, J. Kam směřuje české trestní zákonodárství? In: Aktuálne otázky trestného zákonodarstva. Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 19. januára 2012, Bratislava, 2012, s. 157–170.

SOLČANSKÁ A. Podstata a význam škody vo vybraných právnych odvetviach. In: STUDIA IURIDICA Cassoviensia [online]. 2015, roč. 3, č. 1, s. 70-79 [cit. 16. 10. 2019]. Dostupné z: http://sic.pravo.upjs.sk/files/7_solcanska_-_skoda1.pdf

SZABOVÁ, E. a M. DESET. Princíp ultima ratio a jeho uplatnenie v rámci majetkových trestných činov. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae [online]. 2017, roč. 36, mimoriadne číslo, s. 190-200 [cit. 15. 10. 2019]. Dostupné z: https://afi.flaw.uniba.sk/index.php/AFI/issue/view/48/46

ŠAMKO, P. Princíp ultima ratio ako interpretačné pravidlo a majetkové trestné činy. In: Právne listy [online]. [cit. 15. 10. 2019]. Dostupné z: http://www.pravnelisty.sk/clanky/a499-princip-ultima-ratio-ako-interpretacne-pravidlo-a-majetkove-trestne-ciny

TERYNGEL, J. K novele trestního zákona. In: Právo a zákonnost, Praha, 1990, č. 9, s. 515–524.

Iné zdroje / webové zdroje

Dôvodová správa k zákonu č. 40/2009 Sb. trestní zákoník [cit. 14. 10. 2019]. Dostupná na: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0#prilohy

Dôvodová správa k zákonu č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon [cit. 15. 10. 2019]. Dostupná na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=1612

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-2-4