Odpovědnost za újmu osobě poskytující pomoc veřejné moci (s důrazem na ozbrojené síly)

Ondřej Horák, Leopold Skoruša

Abstrakt

Příspěvek je věnován problematice náhrady majetkové a nemajetkové újmy osobě, která poskytla součinnost veřejné moci (úředním osobám) a zvláště pak ozbrojeným silám. Jedná se o specifický případ odpovědnosti státu, mající objektivní charakter (odpovědnost za výsledek). Zvláštní pozornost bude zaměřena na odškodňování pozůstalých a na přechod náhrad na dědice. Půjde o první komplexní zpracování dané tematiky, která se vyznačuje řadou interpretačních problémů z hlediska teorie (zvl. vztah veřejného a soukromého práva) i praxe (např. zproštění odpovědnosti státu či postavení registrovaných partnerů při odškodňování pozůstalých). Cílem příspěvku bude kritická analýza současného stavu právní úpravy a představení návrhů de lege ferenda.

Bibliografická citace

HORÁK, Ondřej a Leopold SKORUŠA. Odpovědnost za újmu osobě poskytující pomoc veřejné moci (s důrazem na ozbrojené síly). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 2, s. 205-223. [cit. 2021-05-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12662

Klíčová slova

Újma; majetková újma; nemajetková újma; veřejná moc; osoba poskytující pomoc; odpovědnost; náhrada.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BĚLINA, Miroslav, Ljubomír DRÁPAL a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015.

DOLEŽAL, Tomáš. Několik poznámek k problematice převoditelnosti práva na náhradu nemajetkové újmy vzniklé v důsledku zásahu do přirozených práv člověka a jeho přechodu na dědice. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, Praha: ÚSP AVČR, 2016, roč. 6, č. 1, s. 74–83.

FIALA, Roman, Ljubomír DRÁPAL a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo § 1475–1720. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2015.

GERLOCH, Aleš a Katarzyna ŽÁK KRZYŽANKOVÁ (eds.). Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva. Plzeň: A. Čeněk, 2017.

HORÁK, Ondřej. Přechod práv jinak než děděním z pracovního a služebních poměrů. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, 2016, roč. 24, č. 20, s. 713–717.

HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Praha: C. H. Beck, 2014.

CHROBÁK, Jiří a Ladislav POKORNÝ. Zákon o Bezpečnostní informační službě. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

CHROBÁK, Jiří a kol. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

KLÍMA, Karel a kol. Odpovědnost veřejné moci. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2013.

KOPECKÝ, Martin. Civilní odpovědnost za výkon veřejné moci. In: HANDRLICA, Jakub (ed.). Veřejné právo a právo soukromé: aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu. Praha: E. Rozkotová, 2014, s. 135–144.

MATES, Pavel a Jakub SEVERA. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. Praha: Leges, 2014.

MATES, Pavel, Jindřich ŠKODA a František VAVERA. Veřejné sbory. Praha: Wolters Kluwer, 2011.

MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník. Sv. IX. § 2894–3081. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů. Praha: Leges, 2018.

PAVELEK, Ondřej. Přechod nároku na bolestné a náhrady za ztížení společenského uplatněni: aktuální otázky. Ad Notam, Praha: Notářská komora ČR, 2017, roč. 23, č. 4, s. 6–9.

PETR, Bohuslav a kol. Zákon o myslivosti. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

PICHRT, Jan. Zanikají smrtí zaměstnance pohledávky na náhradu za bolest a za ztížení společenského uplatnění? Bulletin advokacie, Praha: ČAK, 2009, roč. 2, č. 7–8, s. 56–58.

PICHRT, Jan a kol. Zákon o státní službě. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

PŘÍKOPA, Vojtěch. Veřejnoprávní smlouvy koordinační. Praha: C. H. Beck, 2018.

ŘEHOŘOVÁ, Lucie. Náhrada nemajetkové újmy napříč služebními vztahy. In: PICHRT, Jan, Martin KOPECKÝ a Jakub MORÁVEK (eds.). Služební vztahy a výkon závislé práce. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 145–157.

SIMON, Pavel. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Praha: C. H. Beck, 2019.

SKORUŠA, Leopold, Jaroslav DANĚK a kol. Zákon o vojácích z povolání. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

SKORUŠA, Leopold, Ondřej HORÁK, Radim VIČAR a Tomáš ZBOŘIL. Zákon o vojácích z povolání v systému českého práva (k problematice výkladu některých pojmů). Vojenské rozhledy, Brno: Univerzita obrany, 2017, roč. 26, č. 2, s. 33–43. https://doi.org/10.3849/2336-2995.26.2017.02.033-043

ŠTEINBACH, Miroslav, René ŠLESINGER, Miroslav ZIMMERMANN, Milan BÍLEK a Kateřina HLAVÁČOVÁ. Zákon o Policii České republiky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018 (pouze v ASPI).

TOMEK, Petr. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. S komentářem k 1. 1. 2019. 3. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2019.

VANGELI, Benedikt. Zákon o Policii České republiky. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014.

VETEŠNÍK, Pavel a Luboš JEMELKA. Zákon o obecní policii. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

VIČAR, Radim, Ondřej HORÁK a Leopold SKORUŠA. Právní aspekty služebního poměru vojáků z povolání – vznik a zánik. In: Národná a medzinárodná bezpečnost 2018: Zborník príspevkov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2018, s. 514–523. Dostupné z: http://www.aos.sk/struktura/katedry/kbo/NMB2018/Zbornik_NMB2018.pdf

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-2-3