Jaké zásady pro znalecké dokazování vyplývají z práva na spravedlivý proces?

Maxim Tomoszek

Abstrakt

Při prokazování skutečností, které vyžadují odborné znalosti, soudy často využívají znalecké posudky, a to jak v trestním, tak v civilním (i správním) soudním řízení. Obdobně jako jiné prvky soudního řízení, i znalecké dokazování se řídí určitými pravidly, která mají zejména zajistit, aby výsledný soudní proces spravedlivý. Cílem předkládaného článku je analyzovat relevantní judikaturu ÚS a ESLP, a doplňkově i NS, a z ní vyvodit hlavní principy, jimiž se má znalecké dokazování v soudním řízení řídit.

Bibliografická citace

TOMOSZEK, Maxim. Jaké zásady pro znalecké dokazování vyplývají z práva na spravedlivý proces? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 1, s. 55-70. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12653

Klíčová slova

Bayesovské usuzování; znalecké dokazování; civilní proces; právo na spravedlivý proces; Listina základních práv a svobod; Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod; Ústavní soud; Evropský soud pro lidská práva.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BOX, G. E.P., a G. C. TIAO. Bayesian Inference in Statistical Analysis. New York: John Wiley, 1992, s. 1-24. https://doi.org/10.1002/9781118033197

COLE, S. A. Forensics without uniqueness, conclusions without individualization: the new epistemology of forensic identification. Law Probability and Risk, 2009, roč. 8, č. 3, s. 233–255. https://doi.org/10.1093/lpr/mgp016

COLE, S. A. Individualization is dead, long live individualization! Reforms of reporting practices for fingerprint analysis in the United States. Law, Probability and Risk, 2014, roč. 13, č. 2, s. 117–150. https://doi.org/10.1093/lpr/mgt014

DECAIGNY, T. Inquisitorial and adversarial expert examinations in the case law of the European court of human rights. New Journal of European Criminal Law, 2014, roč. 5, č. 2 (červen), s. 149–166. DOI https://doi.org/10.1177/203228441400500203

DRAŽKA, Š. Přezkum znaleckých posudků. Epravo.cz [online] [cit. 22. 9. 2019]. Dostupné z: https:// www.epravo.cz/top/clanky/prezkum-znaleckych-posudku-99994.html

ENSMINGER, J. J. Canine Tracking and Scent Identification: Factoring Science into the Threshold for Admissibility. In: The Social Science Research Network (SSRN) [online]. 2010. DOI http://doi.org/10.2139/ssrn.1666490. Dostupné z: http://ssrn.com/abstract=1666490

EVETT, I. W. Expert evidence and forensic misconceptions of the nature of exact science. Science & Justice, 1996, roč. 36, č. 2, s. 118–122. https://doi.org/10.1016/S1355-0306(96)72576-5

GARRETT, B. L. Convicting the Innocent: Where Criminal Prosecutions go Wrong. Cambridge: Harvard University Press, 2011. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674060982

GARRETT, B. L. a P. J. NEUFELD. Invalid forensic science testimony and wrongful convictions. Virginia Law Review, 2009, roč. 95, č. 1, s. 1–97.

GAZDA, V. Míra důkazu a úloha pravděpodobnosti v důkazním právu. Právní rozhledy, 2019, č. 3.

GOULD, J. B. a R. A. LEO. One hundred years later: wrongful convictions after a century of research. Journal of Criminal Law & Criminology, 2010, roč. 100, č. 3, s. 825–868.

HANUŠ, L. Ústavněprávní vady důkazního procesu z pohledu judikatury Ústavního soudu. Právní roz­hledy, 2006, č. 18.

HARRIS, D. J. et al. Law of the European Convention on Human Rights. 2. vyd. Oxford: OUP, 2009.

JIRÁSEK, J. a M. KOPA. In: BARTOŇ, M. a kol. Základní práva. Praha: Leges, 2016.

KOEHLER, J. J. How trial judges should think about forensic science evidence. Judicature, 2018, roč. 102, č. 1.

KOEHLER, J. J. a M. J. SAKS. Individualization claims in forensic science: Still unwarranted. Brooklyn Law Review, 2010, roč. 75, s. 1187–1208.

LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017.

LIT, L., J. B. SCHWEITZER a A. M. OBERBAUER. Handler beliefs affect scent detection dog out­comes. Animal cognition, 2011, roč. 14, č. 3, s. 387–394. DOI https://doi.org/10.1007/s10071-010-0373-2

LUPARIA, L. (ed.). Understanding Wrongful Conviction: The Protection Of The Innocent Across Europe And America. Milan: Wolters Kluwer, 2015.

MELZER, F. Úvodní výklad před § 2909 an. In: MELZER, F., P. TÉGL a kol. Občanský zákoník. § 2894-3081. Velký komentář. Svazek IX. Praha: Leges, 2018.

MOLEK, P. Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

NEUHAUS, R. a H. ARTKÄMPER. Kriminaltechnik und Beweisführung im Strafverfahren. Mnichov: C. H. Beck, 2014.

PINC, L. a kol. Zpráva o průběhu testování reliability metody pachové identifikace prováděné speciálně vycvičenými služebními psy Policie České republiky. Praha: ČZU. Dostupné na: https://hlida­cipes.org/wp-content/uploads/2018/01/Testov%C3%A1n%C3%AD-reliability.pdf

SAKS, M. J. a J. J. KOEHLER. The individualization fallacy in forensic science evidence. Vanderbilt Law Review, 2008, roč. 61, č. 1, s. 199–219.

SCHECK, B., P. J. NEUFELD a J. DWYER. Actual Innocence. London: Penguin, 2001.

VUILLE, J., L. LUPARIA a F. TARONI. Scientific evidence and the right to a fair trial under Article 6 ECHR. Law, Probability and Risk, 2017, č. 16, s. 55–68.

WEINBERGER, O. Logické a metodologické základy důkazu v oboru práva. Stát a právo, roč. 1967, č. 13.

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-1-4