Vykonatelnost rozsudků Soudního dvora Evropské unie

Iva Fellerová Palkovská

Abstrakt

Cílem článku je analyzovat vykonatelnost rozhodnutí unijních soudů v unijním právu. Nejprve je předestřen účel, jaký v unijním právu vykonatelnost plní, následně je pozornost zaostřena na právní zakotvení tohoto institutu. Těžištěm článku je analýza jednotlivých nástrojů, které k prosazení obsahu rozsudků Soudního dvora EU slouží, ať už se jedná o přímý výkon rozhodnutí nebo jiné nástroje zajišťující vykonatelnost. Závěrem lze konstatovat, že vykonatelnost je vlastnost, kterou rozsudky Soudního dvora EU mají, tedy že povinnost postupovat ve shodě s rozsudky SDEU v unijním právu platí.

Bibliografická citace

FELLEROVÁ PALKOVSKÁ, Iva. Vykonatelnost rozsudků Soudního dvora Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 4, s. 539-559. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12515

Klíčová slova

Vykonatelnost rozsudků; Soudní dvůr EU; rozhodnutí Soudního dvora EU; výkon rozhodnutí; účinky rozsudků.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ANDERSEN, Stine. The Enforcement of EU Law: The Role of the European Commission. Oxford: Oxford University Press, 2012. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199645442.001.0001

BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. Praha: ASPI Publishing, 2004.

BROBERG, Morten. Preliminary References as a Means for Enforcing EU Law. In: JAKAB, András a Dimitry KOCHENOV (eds.). The Enforcement of EU Law and Values. Oxford: Oxford University Press, 2017. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198746560.003.0007

CRAIG Paul a Gráinne DE BÚRCA. EU law: text, cases, and materials. 4. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2008.

DVOŘÁK, Bohumil. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie. Praha: C. H. Beck, 2008.

FASCHING, Hans Walter a kol. Kommentar zu den Zivilprozeßgesetzen. 3. Band, § 226 bis 460 ZPO. Wien: Manzsche Verlags – und Universitätsbuchhandlung, 2004.

HÄRTEL, Ines. Durchsetzbarkeit von Zwangsgeld-Urteilen des EuGH gegen Mitgliedstaaten. Europarecht, 2001.

HATJE, Armin. Komentář k čl. 4 odst. 3 SEU. In: SCHWARZE, Jürgen (ed.). EU Kommentar. 4. vyd. Nomos, 2019.

HUMMER, Waldemar. Finanzielle Sanktionen gegen Mitgliedstaaten bei Nichterfüllung von EuGH-Urteilen. In: HUMMER, Waldemar (ed.). Neueste Entwicklungen im Zusammenspiel von Europarecht und nationalem Recht der Mitgliedstaaten. Wien: SpringerWienNewYork, 2010. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-0237-4

JAKAB, András a Dimitry KOCHENOV (eds.). The Enforcement of EU Law and Values. Oxford: Oxford University Press, 2017. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198746560.001.0001

KACZOROWSKA, Alina. European Union law. 2. vyd. London: Routledge, 2011.

KAHL, Wolfgang. Komentář k čl. 10 SES. In: CALLIES, Christian a Matthias RUFFERT (eds.). EUV/EGV: Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtscharta. München: C. H. Beck, 2007.

KINDL, Johann, Caroline MELLER-HANNICH a Hans-Joachim WOLF (Hrsg.). Gesamtes Recht der Zwangsvollstreckung. 3. vyd. Nomos, 2015.

KOCOUREK, Tomáš. Komentář k § 54. In: KÜHN, Zdeněk, Tomáš KOCOUREK a kol. Soudní řád správní: Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

KODEK, Georg E. a Peter G. MAYR. Zivilprozessrecht. Wien: Facultas.wuv, 2011.

KOTZUR Markus. Komentář k čl. 258 SFEU. In: GEIGER, Rudolf, Daniel-Erasmus KHAN a Markus KOTZUR (eds.). European Union Treaties: Treaty on European Union, Treaty on the Functioning of the European Union. München: C. H. Beck, 2015.

LASOK, Paul, Timothy MILLETT a Anneli HOWARD. Judicial Control in the EU: Procedures and Principles. Oxford: Oxford University Press, 2004.

LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 161. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád: Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

LENAERTS, Koen, Ignace MASELIS a Kathleen GUTMAN. EU Procedural Law, Oxford: Oxford University Press, 2014.

MALÍŘ, Jan. Mimosmluvní odpovědnost EU: Dekonstrukce jednoho institutu. Právník, 2012, č. 6.

MONIZ, Carlos Botelho. Overview of the Mechanisms of Enforcement of Community Law. In: Enforcing community law from Francovich to Köbler: Twelve years of the state liability. 2004.

NAÔMÉ, Caroline. Prejudiciálna otázka v európskom práve: Praktický sprievodca. Z originálu Le renvoi prejudicial en droit européen: Guide Pratique přeložil Ján Mazák. Bratislava: Iura Edition, 2011, s. 210; BOBEK, Michal a kol. Předběžná otázka v komunitárním právu. Praha: Linde, 2005.

POTĚŠIL, Lukáš a kol. Soudní řád správní: komentář. Praha: Leges, 2014.

PRECHAL, Sacha. Member State Liability and Direct Effect: What’s the Difference After All? European Business Law Review, 2006, roč. 17, č. 2.

PRETE, Luca. Infringement Proceedings in EU Law. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2017.

SCHOO, Johann. Komentář k čl. 299. In: SCHWARZE, Jürgen (ed.). EU Kommentar. 3. vyd. Nomos, 2014.

SCHWARZE, Jürgen a Nina WUNDERLICH. Komentář k čl. 2. In: SCHWARZE, Jürgen (ed.). EU Kommentar. 4. vyd. Nomos, 2019, s. 51–53.

STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr LAVICKÝ. Základy civilního procesu. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

SVOBODA, Karel. Občanský soudní řád: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

TALLBERG, Jonas. Paths to Compliance: Enforcement, Management, and the European Union. International Organization, 2002, roč. 56, č. 3. https://doi.org/10.1162/002081802760199908

THEWES, Christian. Bindung und Durchsetzung der gerichtlichen Entscheidungen in der EU. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2003.

THIELE, Alexander. Europäisches Prozessrecht. 2. vyd. München: C. H. Beck, 2014.

TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 7. vyd. Praha: Leges, 2017.

VORWERK, Volkert a Christian WOLF (Hrsg). BeckOK ZPO. 33. vyd. München: C. H. Beck, 2019.

https://doi.org/10.5817/CPVP2019-4-6